Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3248. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer, stran 5311.

Na podlagi 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 –popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US in 35/97) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 32. seji dne 2. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način obvezne priključitve na objekte javne kanalizacije v Občini Ljutomer.
II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
2. člen
Vsak objekt mora lastnik priključiti na javno kanalizacijo, če je ta položena oziroma ko je dana možnost za priključitev. Šteje se, da je priključek možno izvesti takrat, kadar je komunalni vod oddaljen manj kot 100 metrov in je pretočnost tega voda zadostna za povečano obremenitev zaradi novega priključka.
Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo občinskega upravnega organa upravljalec kanalizacije.
Novi objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijo pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, stari objekti pa v roku enega leta, ko je dana možnost za priključitev.
3. člen
Izjemoma se lahko lastnika oprosti izdelave priključka, če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe omrežje.
O oprostitvi odloča pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge lastnika objekta in mnenja upravljalca.
4. člen
Priključek na javno kanalizacijo na stroške lastnika izvede upravljalec kanalizacije neposredno preko vpadnega jaška, ki mora ustrezati tehničnim normativom.
Način in mesto priključka določi upravljalec.
Priključni cevovod na javno kanalizacijo od objekta do priključnega jaška na javni kanalizaciji lahko izvede posameznik ali pravna oseba in je njegova last.
Pogoje in način izgradnje tega cevovoda in kaj se sme speljati v kanalizacijo predpiše upravljalec javne kanalizacije v odvisnosti od sistema odvajanja in tehnologije čiščenja odpadne vode.
5. člen
Pred izvedbo priključka mora lastnik predložiti upravljalcu na vpogled načrt hišne inštalacije.
Pravne osebe ali posamezniki, ki poleg komunalne odpadne vode odvajajo v kanalizacijo tudi padavinsko ali tehnološko odpadno vodo, morajo k vlogi za izdajo soglasja priložiti tudi atest pooblaščene organizacije ali izvajalca z izjavo, da se tehnološka odpadna voda, v skladu s predpisi izdanimi na podlagi zakona o varstvu okolja in v odvisnosti od tehnologije čiščenja, lahko odvaja v kanalizacijo.
III. PRISTOJBINA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
6. člen
Pristojbina za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje znaša za:
1. počitniške hišice, zidanice            35.000 SIT
2. stanovanjske hiše, enote dvojčkov
ali vrstne hiše                    45.000 SIT
3. stanovanjske enote v bloku
vsi ostali lastniki plačajo pristojbino, ki je
odvisna od vgrajenega vodomera oziroma
porabe vode, vendar se pri obračunu ne
upošteva požarna voda:                40.000 SIT

----------------------------------------------------------------
profil vodomera:                 prispevek v SIT
----------------------------------------------------------------
  3/4”                         45.000
----------------------------------------------------------------
  1”                          80.000
----------------------------------------------------------------
  5/4”                         125.000
----------------------------------------------------------------
  6/4”                         230.000
----------------------------------------------------------------
  2”                          360.000
----------------------------------------------------------------
  2 1/2”                        680.000
----------------------------------------------------------------
  3”                         1.100.000
----------------------------------------------------------------
  nad 3                       1.800.000
----------------------------------------------------------------
7. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje izda pristojni občinski organ na podlagi vloge, preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitve naslednjih dokazil:
– mnenja upravljalca o možnosti priključitve,
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustreznega dokazila po 10. členu ali 11. členu tega odloka.
8. člen
Pristojbina za priključitev na javno kanalizacijo iz 6. člena tega odloka, se lastniku zmanjša za delež stroškov individualne komunalne opreme-kanalizacija, ki jih mora poravnati lastnik skladno z odlokom o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
Pristojbine je v enakem deležu oproščen tudi lastnik, ki se naknadno priključuje na kanalizacijsko omrežje, katerega izgradnjo so v določenem deležu financirali občani s samoprispevkom ali neposrednimi prispevki z namenom kasnejše priključitve določenega objekta in to dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila bivšega investitorja – krajevne skupnosti.
9. člen
Lastnika, ki je po tem odloku dolžan priključiti na javno kanalizacijo že zgrajen – star objekt, je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila pristojbine. O oprostitvi plačila pristojbine odloči pristojni občinski organ po predhodnem mnenju Centra za socialno delo o socialni ogroženosti lastnika.
Organ, ki je izdal sklep o oprostitvi plačila pristojbine, lahko naknadno ta sklep razveljavi, če ugotovi, da razlogi, zaradi katerih je bil lastnik oproščen plačila pristojbine, več ne obstajajo.
Sklep o oprostitvi plačila pristojbine iz prvega odstavka tega člena ne velja za novega lastnika, ki mora za oprostitev ponovno vložiti zahtevo.
10. člen
Lastniki plačajo pristojbino za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo soglasja za priključitev že zgrajenih objektov.
Pristojbina se plača na žiro račun Občine Ljutomer.
Pobrane pristojbine se revalorizirajo skladno z rastjo gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo.
11. člen
Sredstva pristojbin za priključitev na javno kanalizacijo so namenska in se uporabljajo skladno s programom, ki ga sprejme občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec, če izvede priključek brez ustreznega soglasja.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljenjem dejavnosti, če krši obveznost uporabe (2. člen) ali pogoje uporabe (4., 5., 6., 7., 10.) obvezne lokalne javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, osebe, pooblaščene za občinski komunalni nadzor in upravljalec javne kanalizacije.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o upravljanju, vzdrževanju in obvezni uporabi kanalizacije v Občini Ljutomer (Uradni list SRS, št. 14/84), ki so v nasprotju s tem odlokom.
Št. 353-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.