Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3254. Odlok o plakatnih objektih, neprometnih znakih in o plakatiranju v Občini Mislinja, stran 5319.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 50/90 10/91, 13/93) ter 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 33. seji dne 18. 9. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatnih objektih, neprometnih znakih in o plakatiranju v Občini Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Mislinja:
1. postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje objektov za nameščanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakatna mesta) in znakov, s katerimi se obvešča ali usmerja k podjetjem, gostinskim, turističnim in drugim objektom (v nadaljevanju: neprometni znaki);
2. nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in drugih podobnih objav (v nadaljevanju: plakatiranje).
2. člen
Za postavitev plakatnega objekta ali neprometnega znaka, kakor tudi za plakatiranje, je potrebno dovoljenje, ki ga izda Občinski urad Mislinja.
3. člen
Za plakatiranje mora stranka vložiti pisno vlogo. Za postavitev plakatnega mesta mora stranka k pisni vlogi priložiti:
– vris v situacijski načrt lokacijo objekta;
– soglasje za postavitev od lastnika nepremičnine, na kateri je lociran plakatni objekt ali neprometni znak;
– opis, skico, risbo ali sliko plakatnega objekta ali neprometnega znaka;
– druge priloge na zahtevo občine.
II. PLAKATNI OBJEKTI IN NEPROMETNI ZNAKI
4. člen
Plakatni objekti in neprometni znaki morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, ne vplivajo na namembnost prostora in ne kvarijo videza okolja.
Pri izdaji dovoljenja za postavitev se upošteva zlasti:
– ustreznost oblike, velikosti in vrste materiala, iz katerega je plakatno mesto ali neprometni znak;
– možnost dostopa do objekta zaradi vzdrževanja in uporabe;
– vpliv na prometno preglednost;
– število obstoječih plakatnih objektov (npr. pomanjkanje ali zasičenost s tovrstnimi objekti);
– veljavne predpise.
5. člen
Plakatni objekti so stalni in začasni in služijo za reklamiranje prireditev, storitev, proizvodov in manifestacij.
Stalni objekti so v zemljišče temeljeni panoji, vitrine in table, ki so pritrjene na stene avtobusnih postajališč in drugih objektov.
Začasni plakatni objekti so začasni montažni panoji in transparenti.
6. člen
V času državnih in občinskih volitev lahko vse politične stranke in neodvisni kandidati postavijo dodatne začasne plakatne objekte. Lokacije postavitev, oblika in velikost plakatnega mesta mora biti v skladu z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94).
Plakatna mesta, ki so v lasti občine, se za volilno kampanjo ne uporabljajo.
7. člen
S plakatnimi objekti in neprometnimi znaki gospodari lastnik oziroma pooblaščen izvajalec, ki je dolžan le-te redno vzdrževati in obnavljati tako, da izpolnjuje pogoje iz dovoljenja za postavitev, sicer se odstranijo na njihove stroške.
8. člen
Stroške postavitve in odstranitve plakatnega objekta ali neprometnega znaka plača stranka – lastnik plakatnega objekta. Za plakatna mesta, neprometne znake in za plakatiranje plača zavezanec Občini Mislinja takso, ki je določena v odloku o komunalnih taksah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96).
III. PLAKATIRANJE
9. člen
Plakatiranje je v Občini Mislinja dovoljeno le na plakatnih mestih in objektih, ki imajo ustrezno dovoljenje občine.
Prepovedano je plakatiranje izven plakatnih mest, kakor tudi metanje letakov iz aviona. Plakatiranje praviloma izvaja občinska služba ali od občine pooblaščen izvajalec.
10. člen
Plakati, reklame, oglasi, transparenti in druge podobne objave (v nadaljevanju: sporočila), ki so nameščeni brez dovoljenja Občine Mislinja na plakatnih mestih ali izven njih, se odstranijo na stroške naročnika plakatiranja oziroma posameznika ali pravne osebe, v katero korist je bilo plakatiranje izvršeno.
11. člen
Izvajalec plakatiranja mora skrbeti:
1. da so sporočila, ki jih namešča na plakatne objekte, opremljeni s štampiljko občine ali pooblaščenega izvajalca in datumom, do katerega dneva (roka) sme sporočilo biti nameščeno;
2. da sporočila primerno razvrsti na plakatni objekt;
3. da po poteku roka sporočilo odstrani v skladu z izdanim dovoljenjem;
4. da odstrani sporočila po 9. členu, kakor tudi sporočila, ki so poškodovana;
5. da o svojem delu vodi evidenco in o odstopanjih od tega odloka, ki so v zvezi s plakatnimi mesti in plakatiranje poroča Občinskemu uradu Mislinja.
IV. PREHODNA DOLOČBA
12. člen
Za plakatne objekte in neprometne znake, ki so do uveljavitve tega odloka že postavljeni na območju Občine Mislinja, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka vložiti vlogo za izdajo dovoljenja po 2. členu tega odloka.
V primeru, da lastnik za že postavljen plakatni objekt ali neprometni znak ne vloži vloge za izdajo dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka ali če se vlogi ne ugodi, se odredi odstranitev plakatnega mesta ali neprometnega znaka na stroške lastnika.
V. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja praviloma občinska služba.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe (lastnika sporočila oziroma organizatorja prireditve):
– ki namešča sporočila izven dovoljenih plakatnih mest,
– ki namešča sporočila na plakatne objekte brez dovoljenja Občine Mislinja,
– ki odvrže letake iz aviona.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT do 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki poškoduje ali uničuje sporočila, ki so na plakatno mesto nameščeni v skladu s prvim odstavkom tega odloka.
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT do 90.000 SIT se kaznuje posameznik ali pravna oseba:
– ki namešča sporočila izven dovoljenih plakatnih mest,
– ki namešča sporočila na plakatne objekte brez dovoljenja Občine Mislinja,
– ki odvrže letake iz aviona,
– ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak brez dovoljenja občine,
– ki postavi plakatni objekt ali neprometni znak v nasprotju z določili dovoljenja za postavitev,
– če ne vloži vloge za dovoljenje za že postavljen plakatni objekt ali neprometni znak po 11. členu tega odloka,
– če ne vzdržuje in obnavlja plakatnega objekta ali neprometnega znaka, katerega je lastnik.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za območje Občine Mislinja odlok o plakatiranju v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/93).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-010/97
Mislinja, dne 10. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.