Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3267. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB)
3268. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (ZSRDPP-A)

Odloki

3269. Odlok o imenovanju ministra brez resorja, odgovornega za evropske zadeve
3270. Odlok o imenovanju ministra za malo gospodarstvo in turizem
3271. Odlok o soglasju k statutu Kulturniške zbornice Slovenije (OdSKZS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3272. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Islandiji
3273. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Litvi
3274. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
3275. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski
3276. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3358. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa

MINISTRSTVA

3277. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe govejih možganov, hrbtenjače, vranice, priželjca, črevesja in vidnega limfatičnega tkiva za prehrano ljudi
3278. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz provinc Brabant, Overijssel in Gelderland v Kraljevini Nizozemski
3279. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz province Limburg v Kraljevini Belgiji
3280. Pravilnik za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti
3281. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija

USTAVNO SODIŠČE

3282. Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, da 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij določata območja občin po območjih naselij in da zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih ...

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3283. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 1997
3284. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
3285. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti Slovenije
3359. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1997

OBČINE

Beltinci

3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana bivše Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci
3287. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju bivše Občine Murska Sobota za Občino Beltinci
3288. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del bivše Občine Murska Sobota za Občino Beltinci

Celje

3289. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k.o. Medlog)
3290. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (k.o. Brezova)

Cerkno

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3292. Sklep Občinskega sveta občine Cerkno o dovolitvi izjemnega posega na varovana kmetijska zemljišča
3293. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Orehek

Črnomelj

3294. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Drage II. Črnomelj

Dol pri Ljubljani

3295. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

Gorenja vas

3296. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000

Grosuplje

3297. Odlok o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Bičje–Grosuplje
3298. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 k.o. Podbukovje v Gabrovčcu v dolžini 500 metrov od Cestne baze do Virja

Ilirska Bistrica

3299. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Hrušica v Krajevni skupnosti Hrušica

Kranj

3300. Sklep o izločitvi podružnične šole Trboje iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj

Krško

3301. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1997
3302. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
3357. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje

Laško

3304. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Marija Gradec oznake KS 7/1 in del KS 7 – južni del z Lahomnico
3305. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Breze
3306. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurklošter
3307. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laško
3308. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Marija Gradec
3309. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica
3310. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

Lenart

3311. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina

Litija

3312. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1997

Ljutomer

3313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
3314. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križevci pri Ljutomeru v VIII. volilni enoti Bučečovci

Majšperk

3315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka po krajevnih skupnostih v Občini Majšperk

Novo mesto

3316. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 ...
3317. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bršljin
3318. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Center
3319. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Drska
3320. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gotna vas
3321. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kandija-Grm
3322. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec
3323. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Majde Šilc
3324. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mestne Njive
3325. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Regrča vas
3326. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šmihel
3327. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Žabja vas

Postojna

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Postojna
3329. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna
3330. Sprememba statuta Občine Postojna

Puconci

3331. Odlok o javnem redu in miru v Občini Puconci
3332. Spremembe statuta Občine Puconci

Sevnica

3333. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krmelj

Sežana

3334. Odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Šentjernej

3335. Sklep Občinskega sveta občine Šentjernej o otroških vrtcih v Občini Šentjernej

Škocjan

3336. Odlok o uskladitvi odloka o plakatiranju v Občini Škocjan z zakonom
3337. Odlok o nadomestitvi člena odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Škocjan
3338. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Škofja Loka

3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
3340. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka
3342. Sklep o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Škofja Loka
3343. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
3344. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas

Škofljica

3345. Odlok o začasni razglasitvi gradu Lisičje za zgodovinski kulturni spomenik

Trebnje

3351. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentlovrenc

Turnišče

3346. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Turnišče

Velike Lašče

3347. Sklep o določitvi nove cene programov za otroke, vključene v vrtec Sončni žarek

Videm

3348. Sklep razpisa referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec
3349. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Podlehnik

Vitanje

3350. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Vitanje

Zagorje ob Savi

3352. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi

Zreče

3353. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
3354. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
3355. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno
3356. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Dražgoše-Rudno v vasi Rudno

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
2. Popravek poročila o gibanju plač za avgust 1997
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka (Ljutomer)
4. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
5. Popravek odloka v odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Akt o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi za Republiko Slovenijo (MMPKNJ)
64. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS)
65. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Avstralijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Avstralijo (BAUNSNJ)
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV)
67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb (BEEPSO)
AAA Zlata odličnost