Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3242. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole "Dragomirja Benčiča-Brkina" Hrpelje (Hrpelje-Kozina), stran 5304.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter druge in dvaindvajsete alinee 16. člena statuta Občine Hrpelje–Kozina (Uradni list RS, št. 33-1613/95, je Občinski svet občine Hrpelje–Kozina na 24. redni seji dne 29. 9. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole “Dragomirja Benčiča-Brkina” Hrpelje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje je Občina Hrpelje–Kozina s sedežem v Hrpeljah.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Dragomirja Benčiča–Brkina Hrpelje.
Skrajšano ime: OŠ Hrpelje.
Sedež: Hrpelje Reška cesta 30, 6240 Kozina.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Osnovna šola Hrpelje je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje vasi območja: Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Dane, Kačiče, Tublje, Slope, Materija, Bač, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše, Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre.
5. člen
Šola je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnice šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime šole: Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. ORGANIZIRANOST ZAVODA
7. člen
Osnovna šola Hrpelje ima podružnične šole:
– v Materiji,
– v Slivju in
– v Obrovu.
1. Šolski okoliš podružnične šole Materija obsega naslednja naselja: Materija, Povžane, Bač, Skadanščina, Brezovica, Gradišica, Artviže.
2. Šolski okoliš podružnične šole Slivje obsega naslednja naselja: Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče.
3. Šolski okoliš podružnične šole Obrov obsega naslednja naselja: Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac.
8. člen
Osnovna šola Hrpelje opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M80.422 drugo izobraževanje,
– H/55.51 storitve menz.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Pristojnosti organov so določene z zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
10. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Hrpelje–Kozina.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati osnovne šole in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev osnovne šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet osnovne šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta;
– je razrešen.
Člana sveta se razreši na način in po postopku, določenem za izvolitev oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
11. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
12. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod kot pravno osebo in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem, zaradi obstoja podružnične šole, lahko začasno spremeni šolski okoliš.
13. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja v skladu z zakonom.
Če učiteljski zbor in ustanovitelj brez utemeljenega razloga ne podata svojega mnenja v roku 20 dni, odkar sta bila zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno.
14. člen
Podružnico vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
IV.VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Zavodu za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, s katero je upravljal in jo uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka. Zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženjska bilanca je sestavni del tega odloka.
Osnovna šola je dolžna upravljati s premoženjem iz prejšnjega odstavka kot dober gospodar in ne more ga odtujiti brez soglasja ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov in naprav.
17. člen
Osnovna šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna občine v skladu z veljavno zakonodajo, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA
18. člen
Osnovna šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj šole odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 17. členom tega akta.
19. člen
Kadar osnovna šola v skladu z zakonom ali s tem odlokom zaprosi ustanovitelja oziroma za izdajo soglasja, mora ustanovitelj odločiti v roku 60 dni od vložitve zahtevka. Če ne odloči se šteje, da je soglasje izdal.
VI. DELOVANJE ZAVODA
20. člen
Delo osnovne šole je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov osnovne šole ter izobraževalnemu delu osnovne šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj osnovne šole izrecno povabi.
O delu osnovne šole obvešča javnost ravnatelj.
VII. POSLOVNA TAJNOST
21. člen
Ravnatelj in drugi delavci osnovne šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju osnovnošolske izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma osnovni šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
22. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uredi svojo notranjo organizacijo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dosedanji svet osnovne šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta osnovne šole v skladu s tem odlokom.
24. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj osnovne šole nadaljuje z delom do izteka mandata.
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok z dne 18. 1. 1974.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 112/97
Hrpelje–Kozina, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje–Kozina
Karlo Kastelic l. r.