Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3234. Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana, stran 5296.

Na podlagi zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96) in pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list RS, št. 35/88), je uprava Avtobusne postaje Ljubljana, d.d., Ljubljana, dne 20. 10. 1997 sprejela
S P L O Š N E P O G O J E
poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana (v nadaljnem besedilu: splošni pogoji poslovanja) opredeljujejo:
– storitve Avtobusne postaje Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: AP) in način njihovega izvajanja;
– razmerje med AP in splošni pogoji poslovanja opredeljujejo prevozniki v linijskem cestnem prometu;
– razmerje med AP in prevozniki ter AP in organizatorji potovanj v javnem prevozu oseb v notranjem in mednarodnem prostem cestnem prometu;
– razmerje med AP in potniki.
2. člen
Izrazi v splošnih pogojih poslovanja pomenijo:
– pooblaščeno osebje AP so kontrolorji in prometniki AP;
– uporabniki storitev AP so potniki, linijski prevozniki, prevozniki v prostem cestnem prometu, organizatorji potovanj ter naročniki prevoza oziroma potovanja;
– organizatorji potovanj so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo organizirane posebne prevoze v prostem cestnem prometu in izpolnjujejo za to zakonsko predpisane pogoje.
3. člen
AP opravlja sprejem in odpravo avtobusov, predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljage, prodajo in predprodajo vozovnic ter rezervacij sedežev, prevzem in shranjevanje prtljage, daje informacije o prevozih potnikom in prevoznikom, prevzema in posreduje nespremljano prtljago in predane pošiljke po avtobusih in opravlja druge storitve v zvezi s prevozi za potnike in prevoznike.
Avtobusna postaja opravlja tudi:
– sprejem in odpravo avtobusov, ki opravljajo prevoze v prostem cestnem prometu,
– sprejem in odpravo potnikov v prostem cestnem prometu.
AP opravlja svoje storitve pod enakimi pogoji za vse uporabnike, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
II. STORITVE AVTOBUSNE POSTAJE IN NAČIN NJIHOVEGA IZVAJANJA
4. člen
AP opravlja svojo dejavnost po poslovnem in delovnem času, ki ga določi uprava AP ter je objavljen na sedežu AP, na vidnem mestu.
AP zaračunava svoje storitve po objavljenem ceniku storitev AP Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: cenik AP), ki ga sprejme uprava AP.
5. člen
AP sprejema in odpravlja avtobuse na peronih.
6. člen
Prodajo vozovnic in rezervacij sedežev opravlja AP, in sicer na prodajnih mestih, ki so označena z zaporednimi številkami. Vsaka agentska oziroma druga prodaja in rezervacija vozovnic na območju AP, ni dovoljena.
7. člen
AP določa prodajna mesta za prodajo vozovnic in rezervacij v javnem prevozu oseb, glede na potrebe.
Vozovnice prodaja AP po časovnem zaporedju odhodov na isti liniji razen, kadar potnik zahteva vozovnico za čas odhoda določenega prevoznika.
Prevoznik je dolžan sprejeti potnika z vozovnico in rezervacijo v avtobus in mu zagotoviti sedež v avtobusu.
8. člen
Pooblaščeno osebje AP izvaja na območju AP nadzor nad načinom prodaje voznih izkazov.
9. člen
Prodaja vozovnic v linijskem cestnem prometu se opravlja po cenikih prevoznikov.
10. člen
Prtljago sprejema in izdaja AP v garderobi. Pogoji hrambe so objavljeni na vidnem mestu.
V primeru izgube prtljage, AP jamči do vrednosti 57 ECU za kos prtljage.
11. člen
Informacije o avtobusnih prevozih posredujejo informatorji AP na posebej označenem mestu, obvestila o odhodih avtobusov ter druga obvestila v zvezi z avtobusnimi prevozi, pa opravljajo prometniki AP, z zvočno napravo.
12. člen
AP določa perone za vse prihode in odhode avtobusov v linijskem in prostem cestnem prometu.
13. člen
Če prevoznik v mednarodnem ali medkrajevnem linijskem cestnem prometu v roku 10 minut pred časom, predvidenim za odhod, v primestnem linijskem cestnem prometu pa 5 minut pred časom, predvidenim za odhod, ne postavi avtobusa na odhodno mesto, AP zagotovi, na podlagi pisnega soglasja prevoznika, drug avtobus oziroma drug prevoz, na račun prevoznika. V tem primeru prometni urad obvesti potnike o načinu in času prevoza.
Če AP ne more zagotoviti drugega prevoza, vrne kupnino prejeto za vozovnico potniku na stroške prevoznika.
14. člen
Če pooblaščena oseba AP ugotovi, da voznik oziroma sprevodnik ni sposoben varno opravljati svojega dela obvesti o tem prevoznika v linijskem cestnem prometu ali pa prevoznika oziroma organizatorja potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu, da ta nadomesti voznika oziroma sprevodnika z drugo osebo istega ali drugega prevoznika.
Če prevoznik ne ravna v skladu z navodili pooblaščene osebe AP, ta obvesti pristojne organe za notranje zadeve.
Eventualni stroški bremenijo prevoznika v linijskem cestnem prometu ali pa prevoznika oziroma organizatorja potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu oziroma AP, če so stroški nastali brez krivde prevoznika.
15. člen
Prometni urad AP vodi evidenco o prihodih in odhodih avtobusov (prometni dnevnik) in na prevoznih listinah prevoznikov sproti potrjuje čas prihoda in odhoda avtobusov ali izda potrdilo.
Prometni urad vodi tudi knjigo poročil, v katero se beležijo vsa bistvena odstopanja od voznega reda in vzroki odstopanja, če jih je mogoče takoj ugotoviti ter drugi dogodki, vezani na poslovanje AP in na poslovanje prevoznikov.
16. člen
Kršitve voznega reda, varnosti in določil splošnih pogojev poslovanja, ki jih povzroči osebje prevoznikov v linijskem cestnem prometu oziroma osebje prevoznikov oziroma organizatorjev potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu in jih ugotovijo delavci AP, sporoča AP prevoznikom v linijskem cestnem prometu ali pa prevoznikom oziroma organizatorjem potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu.
17. člen
Na območje AP je dovoljen pristop vozilom v linijskem cestnem prometu, vozilom v prostem cestnem prometu pod pogoji iz 28. člena splošnih pogojev poslovanja ter vozilom z dovolilnico AP.
Ob prihodu avtobusa na AP in po končani vožnji, mora osebje avtobusa po opravljeni prijavi v prometnem uradu, izstopu potnikov in izdani prtljagi, avtobus odpeljati iz perona in zapustiti območje AP v času pet minut po prihodu avtobusa na območje AP. Ustavljanje in parkiranje avtobusov ali drugih vozil na peronih ni dovoljeno.
V primeru ustavitve vozila, v nasprotju z predhodnima odstavkoma tega člena, pooblaščeno osebje AP o tem obvesti pristojne organe, AP pa pripada nadomestilo za nastale materialne stroške po ceniku AP.
III. RAZMERJE MED AVTOBUSNO POSTAJO, PREVOZNIKI V LINIJSKEM CESTNEM PROMETU, PREVOZNIKI V PROSTEM CESTNEM PROMETU TER ORGANIZATORJI POTOVANJ V JAVNEM PREVOZU OSEB V MEDNARODNEM IN NOTRANJEM CESTNEM PROMETU
18. člen
Prevoznik v linijskem cestnem prometu in prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu je dolžan zagotoviti izvajanje določil splošnih pogojev poslovanja in z njimi seznaniti vozno osebje.
19. člen
Na območju AP ni dovoljeno čiščenje avtobusov kot tudi ne opravljanje drugih opravil, s katerimi se onesnažuje prostor.
Na območju AP stojijo vozila z ugaslim motorjem. Zagon motorja vozila je dovoljen le neposredno pred odhodom avtobusa.
20. člen
Postavitve avtobusov na perone in njihovi odhodi, ki jih AP vnaprej določi, morajo biti točni, v skladu z določili splošnih pogojev poslovanja in voznim redom.
Postavitev avtobusa na vnaprej določeni odhodni peron mora vozno osebje avtobusa prijaviti v prometnem uradu AP in ravnati v skladu z navodili prometnika oziroma kontrolorja AP. Znak za odhod avtobusa poda prometnik AP.
21. člen
Prevoznik lahko zagotovi postavitev tehnično sposobnih avtobusov za vse linije na peron, ki imajo odhod iz Ljubljane:
– 10 minut pred predvidenim odhodom v primestnem linijskem cestnem prometu,
– 15 minut pred predvidenim odhodom v medkrajevnem in mednarodnem linijskem cestnem prometu.
22. člen
Istočasen odhod dveh ali več avtobusov za isto linijo (bis vožnja) mora prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu pravočasno sporočiti AP, najmanj 4 ure pred predvidenim odhodom oziroma 12 ur prej, če je odhod pred 12. uro naslednjega dne.
Če prevoznik pravočasno ne najavi bis vožnje, se uporabi določba tretjega odstavka 17. člena.
Če prevoznik pravočasno najavi bis vožnjo in je ne izvede, zagotovi AP prevoz na stroške prevoznika, na podlagi pisnega soglasja prevoznika.
23. člen
Avtobusi morajo stati na peronu, ki ga določi AP ter omogoča varen vstop oziroma izstop potnikov in ureditev drugih zadev, v zvezi s prevozom.
Vozno osebje mora biti pri avtobusu zaradi nudenja informacij ali pomoči potnikom pri vstopanju ali izstopanju in razmestitvi potnikov ter pri shranitvi prtljage.
V času od postavitve do odhoda avtobusa, vozno osebje oziroma ostalo osebje prevoznika ne sme prodajati vozovnic pred avtobusom oziroma v avtobusu, potnikom pa svetuje, da kupijo vozovnice na blagajni AP.
24. člen
Avtobusi v tranzitnem prometu morajo v prometnem uradu prijaviti prihod in postavitev avtobusa na odhodni peron ter se smejo zadrževati na peronu, največ 30 minut.
25. člen
Prevoznik mora najkasneje 15 dni pred dnevom uveljavitve voznega reda, dostaviti AP vozni red ter cenike s pogoji prevoza potnikov in prtljage, kakor tudi vse spremembe voznih redov oziroma cenikov v skladu s pravilnikom o postopku usklajevanja avtobusnih voznih redov ter njihovem vpisu v register ter zakonom o prevozih v cestnem prometu.
26. člen
Prevoznik je dolžan posredovati AP v prodajo vse vrste voznih izkazov, pod pogoji in cenah, ki jih sam uporablja oziroma v skladu s pisno pogodbo o sodelovanju.
27. člen
Za linijski cestni promet se zaračunavajo in plačujejo storitve v skladu s pisno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Če pa pogodba ni sklenjena, je prevoznik dolžan plačati storitve po ceniku AP na licu mesta oziroma v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.
28. člen
Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem ali notranjem prostem cestnem prometu je dolžan predhodno skleniti z AP pisno pogodbo o poslovnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
Če pogodba ni sklenjena, je uporabnik dolžan plačati storitve AP po ceniku AP neposredno po prihodu avtobusa na AP oziroma pred odhodom, in sicer prometniku oziroma kontrolorju AP.
Prevoznik oziroma organizator potovanj v javnem prevozu oseb v mednarodnem cestnem prometu ali notranjem cestnem prometu, ki nima z AP sklenjene pisne pogodbe in v nasprotju z določili splošnih pogojev poslovanja ustavi vozilo na območju AP, je dolžan na zahtevo pooblaščenega osebja AP vozilo takoj odstraniti. Če tega ne stori, pooblaščeno osebje AP obvesti pristojne organe, prevoznik oziroma organizator potovanj pa krije nastale materialne stroške, v višini določeni s cenikom AP.
IV. RAZMERJE MED AVTOBUSNO POSTAJO IN POTNIKI
29. člen
Potnik ima pravico do sedeža v avtobusu, če ob nakupu vozovnice plača tudi rezervacijo. Potniki brez vnaprej kupljene vozovnice in rezervacije sedeža, nimajo zagotovljenega sedeža v avtobusu.
30. člen
Sedež v avtobusu, za prevoz v medkrajevnem linijskem cestnem prometu in mednarodnem linijskem cestnem prometu, lahko potnik rezervira na AP 30 dni pred nameravanim prevozom, rezervacijo pa mora prevzeti najmanj 2 uri v medkrajevnem linijskem cestnem prometu in 6 ur v mednarodnem linijskem cestnem prometu, pred predvidenim odhodom, na prodajnih mestih AP, sicer rezervacija ne velja.
Pred prazniki in v času šolskih počitnic mora potnik prevzeti rezervacijo 24 ur pred predvidenim pričetkom potovanja.
31. člen
Potnik mora kupiti vozovnico pred vstopom na avtobus na prodajnih mestih AP, pri čemer svobodno izbira prevoznika.
Potnik brez kupljene vozovnice ne sme vstopiti v avtobus in jo je pred vstopom v avtobus, na zahtevo voznega osebja ali pooblaščenega osebja AP, dolžan pokazati.
Otroci imajo popust po ceniku prevoznika.
32. člen
Če potnik odstopi od potovanja mu AP vrne voznino, če je vozovnico vrnil najmanj 2 uri pred predvidenim odhodom avtobusa v primestnem in medkrajevnem cestnem prometu in najmanj 6 ur pred predvidenim odhodom avtobusa v mednarodnem cestnem prometu.
Če je predviden odhod avtobusa do vključno 7. ure zjutraj, je potnik dolžan vrniti vozovnico dan prej.
V primeru, da je predviden odhod avtobusa med 22. uro in 5.15, je potnik dolžan vrniti vozovnico na prodajna mesta AP, pred 22. uro.
AP vrne potniku vozovnico, tako da za svoje stroške in storitev zaračuna 10% voznine, ki jo upošteva ob vrnitvi voznine. Plačana rezervacija sedeža in druge plačane storitve AP se ob vrnitvi voznine potniku ne vračajo.
33. člen
Potnik mora sam poskrbeti, da na AP vstopi v pravi avtobus.
Invalidi, noseče ženske in starejši občani imajo prednost pri koriščenju storitev AP.
34. člen
Potnik lahko shrani v garderobi AP vso prtljago, razen eksplozivnih, vnetljivih ter pokvarljivih stvari, denarja in dragocenosti (nakit, zlatnina…). Pogoji shranjevanja prtljage so objavljeni v garderobi.
35. člen
Na območju AP, morajo potniki sami skrbeti za osebno varnost in svoje osebne predmete. V primeru ogrožanja varnosti potnikov, pooblaščeno sebje AP javlja kršitve pristojnim organom za notranje zadeve.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
36. člen
Uprava AP sprejme, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, potrebne akte v zvezi z organizacijo dela, poslovnim in delovnim časom, cenik AP in druge akte, ki urejajo odnose med uporabniki storitev in AP.
Za sprejem sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja, je pristojna uprava AP.
37. člen
Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve splošnih pogojev prenehajo veljati splošni pogoji poslovanja avtobusne postaje Ljubljana (Uradni list RS, št. 2/97).
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
Direktor AP
Marjan Kotar l. r.