Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3220. Pravilnik o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev, stran 5279.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1. člen
Razširjeni strokovni kolegij (v nadaljnjem besedilu: RSK) so strokovni organi, sestavljeni iz priznanih strokovnjakov posamezne medicinske stroke, ki v sodelovanju z Zdravstvenim svetom in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani oblikujejo strokovno doktrino za svoje področje, spodbujajo strokovni nadzor in sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora.
Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri klinikah in kliničnih inštitutih v okviru Kliničnega centra Ljubljana, pri Onkološkem inštitutu, Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije ter pri drugih javnih zdravstvenih zavodih. Seznam razširjenih strokovnih kolegijev je določen v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Razširjeni strokovni kolegiji za posamezno področje sestavljajo predsednik in največ 12 članov.
3. člen
Predsednik razširjenega strokovnega kolegija za obravnavo specifične teme povabi na sejo strokovnjake, ki niso člani razširjenega strokovnega kolegija, vsaj enkrat letno pa predstojnike ustreznih strokovnih enot s področja, ki ga pokriva razširjeni strokovni kolegij.
Predsednik razširjenega strokovnega kolegija opravlja tudi druge strokovne naloge, po nalogu ministra, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Predsednik Zdravstvenega sveta ne more biti predsednik razširjenega strokovnega kolegija.
Člane in predsednike razširjenih strokovnih kolegijev imenuje minister na predlog Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in po predhodnem mnenju Zdravstvenega sveta.
Imenovanje velja za 4 leta in se lahko ponovi.
4. člen
Razširjeni strokovni kolegij sklicuje njegov predsednik, praviloma vsaj štirikrat letno.
Seje razširjenega strokovnega kolegija praviloma niso javne, razen če drugače sklene večina članov.
O sejah se vodi zapisnik, ki se pošlje vsem članom razširjenega strokovnega kolegija, Zdravstvenemu svetu in ministru.
Predsedniki razširjenih strokovnih kolegijev so dolžni najmanj enkrat letno poročati ministru o svojem delu.
5. člen
Razširjeni strokovni kolegij sprejema svoja stališča praviloma s soglasjem večine članov.
6. člen
Naloge razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna področja so zlasti:
1. spremljanje zdravstvenega stanja oziroma gibanja bolezni v Republiki Sloveniji ter spremljanje kazalcev kvalitete dejavnosti, ugotavljanje upravičenosti in vrednotenje presejalnih testov ter preventivnih ukrepov;
2. obravnavanje razvojnih trendov v svetu, ocenjevanje novih metod diagnostike in zdravljenja ter možnosti njihove uporabe v Republiki Sloveniji;
3. oblikovanje, spremljanje in dopolnjevanje doktrine diagnostike in zdravljenja ter rehabilitacije, posredovanj usmeritev zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ter zdravstvenim zavodom;
4. sodelovanje pri določanju mreže javne zdravstvene službe (zmogljivost, dostopnost, kadri) na področju dejavnosti;
5. usklajevanje potreb po novi medicinski opremi ter določanje standardov za diagnostične in terapevtske ukrepe;
6. določitev in dopolnjevanje seznama storitev, ki se na področju dejavnosti opravljajo na terciarni ravni;
7. sodelovanje pri izdelavi predlogov strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega nadzora za področje dejavnosti v skladu z zakonskimi pristojnostmi;
8. obravnavanje aktualnih strokovnih in strokovno organizacijskih vprašanj;
9. povezovanje z drugimi razširjenimi strokovnimi kolegiji za reševanje vprašanj, ki zadevajo več področij.
Predsedniki razširjenih strokovnih kolegijev po potrebi sodelujejo na sejah Zdravstvenega sveta.
7. člen
Razširjeni strokovni kolegij ima pravico in dolžnost predlagati Zdravstvenemu svetu in ministru splošna strokovna priporočila in tudi strokovna navodila s področja zdravstvene dejavnosti.
8. člen
Razširjeni strokovni kolegij lahko s soglasjem Zdravstvenega sveta imenuje posebne stalne ali občasne strokovne skupine za obravnavo posameznih vprašanj s področja njegovega dela.
Strokovno skupino lahko skupaj imenujeta dva ali več razširjenih strokovnih kolegijev, če je to potrebno zaradi sodelovanja med ostalimi medicinskimi strokami.
9. člen
Sredstva za delovanje razširjenega strokovnega kolegija določi minister na podlagi letnega programa dela, ki ga predložijo Zdravstvenemu svetu.
Predsedniki in člani razširjenih strokovnih kolegijev imajo pravico do sejnine v višini, ki jo določi minister in do povračila materialnih stroškov v višini, določeni za delavce v državnih organih.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-1/97
Ljubljana, dne 17. oktobra 1997.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
              Priloga 1

     Seznam razširjenih strokovnih kolegijev (RSK)

1. RSK internističnih strok
2. RSK za infektologijo
3. RSK za kirurgijo
4. RSK nevroloških strok
5. RSK za pediatrijo
6. RSK za ginekologijo in perinatologijo
7. RSK za ortopedijo
8. RSK za otorinolaringologijo
9. RSK za psihiatrijo
10. RSK za okulistiko
11. RSK za onkologijo
12. RSK za dermatovenerologijo
13. RSK za stomatologijo
14. RSK za transplantacijo
15. RSK za anesteziologijo in reanimatologijo
16. RSK za intenzivno in urgentno medicino
17. RSK za radiologijo
18. RSK za laboratorijsko diagnostiko
19. RSK za mikrobiologijo in imunologijo
20. RSK za splošno medicino
21. RSK za varovanje zdravja
22. RSK za zdravstveno nego
23. RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo
24. RSK za patologijo in sodno medicino
25. RSK za klinično psihologijo.