Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3241. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Grosuplje, stran 5302.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 11. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 32. seji dne 1. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev krajevne turistične takse v Občini Grosuplje, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Gostje plačajo za začasno bivanje na območju Občine Grosuplje turistično takso. Turistično takso sestavljata krajevna in prenočitvena taksa. Krajevna turistična taksa je prihodek občinskega proračuna, prenočitvena taksa je prihodek države.
3. člen
Turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, pri čemer se krajevna in prenočitvena taksa obračunavata v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole v okviru rednih programov,
– študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno organizacijo mladinskih domov IYHA,
– osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v nastanitvenem objektu več kot 30 dni,
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila taks in dajatev,
– organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, katerih nočitev plača organizator, in ki imajo pomen za turistično promocijo Slovenije. Mnenje o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo Slovenije, daje republiški upravni organ, pristojen za turizem.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– gostje v domovih za učence in študente.
II. VIŠINA KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Krajevna turistična taksa se v skladu z zakonom o turistični taksi določa v točkah. Višina krajevne turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti kraja za turistično dejavnost ter na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Grosuplje.
6. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena se za območje Občine Grosuplje določi krajevna turistična taksa v višini 10 točk in prenočitvena 2 točki.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični taksi, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV KRAJEVNE TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Sredstva krajevne turistične takse se namenijo za sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno, za komunalne potrebe, ki nastanejo zaradi turistične dejavnosti in za promotivne dejavnosti v turističnem kraju, pri čemer se praviloma sorazmerni del krajevne turistične takse uporabi za te namene v kraju, kjer je bila ta taksa zbrana.
Sredstva krajevne turistične takse se poleg, v prvem odstavku navedenih namenov, porabijo še za organizirano predstavitev območja občine kot celote zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine,
– čiščenje in urejanje okolja,
– promocijo občine,
– organiziranje turističnih prireditev, razstav ipd.,
– sofinanciranje aktivnosti vseh društev, ki predložijo program s področja turizma,
– urejanje okolice naravnih in kulturnih znamenitosti.
8. člen
Predlog razporeditve sredstev krajevne turistične takse za namene iz prejšnjega člena pripravi pristojen organ lokalne skupnosti v sodelovanju z društvi v občini po sprejetem programu.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje, so dolžne pobirati krajevno turistično takso, voditi evidenco o plačani krajevni turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev gostov in znesek plačane takse.
Če je gost oproščen plačila krajevne turistične takse, mora biti naveden razlog oprostitve plačila, ki izhaja iz 4. člena tega odloka.
10. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno turistično takso 20. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun pri Agenciji za plačilni promet.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje, so dolžne predložiti mesečni in letni obračun ter poročilo o plačani turistični taksi pristojni davčni službi in Občini Grosuplje najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa najkasneje do 31. januarja za preteklo leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša. Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
12. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor predvideva zakon o turistični taksi, opravlja nadzor tudi pristojna občinska služba v okviru pooblastil. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o obračunani krajevni turistični taksi. Pravna ali fizična oseba je dolžna izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
V. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o turistični taksi.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Grosuplje veljati odlok o višini krajevne turistične takse v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 4/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-6/97
Grosuplje, dne 1. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.