Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3225. Spor o pristojnosti, stran 5286.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pristojnosti na zahtevo Mestne občine Koper na seji dne 30. septembra 1997
o d l o č i l o:
Za odločanje o vlogi M. in C. P. z dne 8. 10. 1997 je pristojna Mestna občina Koper.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Mestna občina Koper je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Iz priloženega gradiva in navedb izhaja, da je P. S. A., odvetnik v T., I., poslal predsedniku Republike Slovenije pismo v zvezi s prekopom preminulih sorodnikov družine P. Šef kabineta predsednika je 29. 8. 1996 odvetniku sporočil, da je bila zadeva odstopljena Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 10. 9. 1996 obvestilo odvetnika, da lahko družina P. odda vlogo za prekop posmrtnih ostankov sorodnikov na Mestno občino Koper, ki bo izdala odločbo glede prekopa. Meni, da ne gre za vojaško grobišče in da zato ni podana njegova pristojnost.
3. M. in C. P. v vlogi z dne 8. 10. 1997 navajata, da so bili v noči med 4. in 5. oktobrom 1945 v družinski hiši v naselju P. ubiti njuni sorodniki P. P., njegova žena A. U., sin P. in hčerka G. Šele pred kratkim naj bi bila izvedela, da so trupla njunih sorodnikov zmetali v skupni grob nekje pri treh oljkah na njivi, ki je last gospoda B. Na podlagi navedenih podatkov prosita, da se dovoli prekop posmrtnih ostankov. Prosita tudi, da se jima dovoli prisostvovati izkopu posmrtnih ostankov.
4. Dne 10. 4. 1997 je Mestna občina Koper poslala dopis Ministrstvu za zdravstvo, s katerim odstopa zadevo njim, ker naj bi bila v obravnavanem primeru potrebna vrsta predhodnih ugotovitev oziroma dejanj (identifikacija groba, identifikacija okostij,…). Občinska pristojnost naj ne bi bila podana, ker ne gre za prekop znanih posmrtnih ostankov iz groba v grob.
5. Ministrstvo za notranje zadeve je dne 18. 4. 1997 obravnavano zadevo odstopilo nazaj Mestni občini Koper, ker da opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti sodi v pristojnost lokalnih skupnosti, čeprav se v zadevi ne morejo neposredno uporabiti določbe zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Navaja tudi, da je Okrožno državno tožilstvo v Kopru ugotovilo, da niso podani pogoji za njegovo intervencijo.
6. Predlagateljica zavrača pristojnost iz naslednjih razlogov:
– Izvajanje zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90 – v nadaljevanju: ZPPDUP) sicer spada v pristojnost lokalne skupnosti, vendar ne ureja izkopa posmrtnih ostankov, ki se domnevno nahajajo na zemljišču v lasti fizične osebe.
– Morebitni izkop posmrtnih ostankov bi pomenil poseg v zasebno lastnino, kar pa ni v pristojnosti lokalne skupnosti.
– Poleg ZPPDUP ureja izkop trupla tudi zakon o kazenskem postopku in v primeru obstoja suma kaznivega dejanja odredi izkop trupla preiskovalni sodnik.
B)
7. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alinee prvega odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Negativni spor o pristojnosti ureja drugi odstavek 61. člena ZUstS, ki določa, da lahko zahteva odločitev o sporu o pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. To je v obravnavanem primeru Mestna občina Koper.
8. Ustavno sodišče je nastali kompetenčni spor obravnavalo z vidika postavljenega zahtevka v vlogi M. in C. P. z dne 8. 10. 1996. Zahtevek, o katerem je treba odločiti, se glasi na dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov sorodnikov in dovoljenje za prisostvovanje izkopu. Ta zahtevek po svoji naravi sodi med upravne zadeve. O teh zahtevkih je pristojna odločati v upravnem postopku lokalna skupnost, saj gre za upravne naloge, ki so prešle nanjo.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-II-133/97-7
Ljubljana, dne 30. septembra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.