Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik - cona 8 in 9, stran 5330.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet občine Vojnik na seji dne 22. 10. 1997
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik – cona 8 in 9
I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik – cona 8 in 9, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. pod št. 033/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo sedmih prostostoječih stanovanjskih objektov, doma upokojencev, poslovno-stanovanjske hiše in dveh prizidkov k osnovni šoli.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Vojnik – cona 8 in 9 se prične z dnem objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Vojnik in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. Datum in kraj obravnave bosta objavljena naknadno na sedežu KS Vojnik, krajani pa obveščeni na krajevno običajen način.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-41/97
Vojnik, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.