Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3217. Uredba o plačah delavcev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah, stran 5277.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 3. člena zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačah delavcev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah
1. člen
S to uredbo se določajo plače delavcev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (v nadaljevanju: delavcev MNZ RS) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah.
2. člen
Plače delavcev MNZ RS med opravljanjem nalog iz prejšnjega člena v tujini se določa na podlagi količnika določenega v tej uredbi ter osnove, ki se uporablja za izračun plače v posamezni državi po uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93 in 6/94), tako da se količnik pomnoži z osnovo. Tako dobljeni znesek se poveča za dodatek za delovno dobo in druge dodatke po tej uredbi.
3. člen
Količniki za izračun osnovne plače med opravljanjem nalog v tujini so:
5,40 – državni podsekretar
5,20 – svetovalec vlade
5,00 – podsekretar
4,50 – svetovalec ministra
4,10 – višji svetovalec
4,00 – višji inšpektor za posebne naloge
4,00 – kriminalistično tehnični izvedenec I
4,00 – višji svetovalec MNZ
3,60 – inšpektor za posebne naloge
3,40 – svetovalec I
3,40 – samostojni inšpektor
3,40 – kriminalistično tehnični izvedenec
3,30 – svetovalec II
3,30 – inšpektor za posebne naloge
3,30 – vodja skupine I
3,20 – komandir postaje
3,20 – inšpektor UNZ
3,20 – kriminalist
2,90 – pomočnik komandirja
2,90 – kriminalist I
2,80 – komandir oddelka (VI. stopnja izobrazbe)
2,80 – kriminalist (VI. stopnja izobrazbe)
2,60 – inštruktor (VI. stopnja izobrazbe)
2,60 – vodja policijskega okoliša (VI. stopnja izobrazbe)
2,50 – vodja skupine (V. stopnja izobrazbe)
2,50 – kriminalist I (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – vodja patrulje (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – policist specialist (V. stopnja izobrazbe)
2,30 – kriminalist (V. stopnja izobrazbe)
2,10 – policist (V. stopnja izobrazbe)
4. člen
Delavcem MNZ RS pri opravljanju obveznosti v tujini se osnovna plača poveča še za naslednje dodatke:
– dodatek za območje, ki je odvisen od geografske lege kraja dela v tujini,
– dodatek za nevarnost, ki je odvisen od posebnih okoliščin dela v tujini,
– dodatek za vodenje.
5. člen
Dodatek za območje znaša:
– 0,20 količnika za Evropo,
– 0,40 količnika za Sredozemske države Afrike in Azije, razen evropskega dela Turčije in Severno Ameriko,
– 0,60 količnika za Afriko, Azijo, Južno Ameriko, Avstralijo in Oceanijo,
– 0,80 količnika za Arktiko in Antarktiko.
6. člen
Dodatek za nevarnost znaša:
– pri namestitvi na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi se spopadi, pogostimi incidenti oziroma pri posredovanju v primeru naravnih in drugih nesreč 1,00 količnika,
– pri namestitvi na območju, kjer so potekali oboroženi spopadi in zaradi tega obstaja povečana nevarnost poškodb, zaradi skritih, neprepoznavnih ali zapuščenih bojnih sredstev oziroma, kjer so prisotni občasni incidenti ali kjer razsajajo kužne bolezni 0,60 količnika.
Dodatek za stopnjo nevarnosti določi minister za notranje zadeve vsake tri mesece glede na oceno razmer na območju, na katerega je delavec MNZ RS poslan.
Dodatka iz prvega odstavka tega člena se med seboj izključujeta.
7. člen
Dodatek za vodenje:
– pripada delavcu MNZ RS, ki opravlja obveznost v tujini, in sicer za vodenje 0,50 količnika in za nadomeščanje pri vodenju 0,20 količnika.
8. člen
Osnovna plača delavca MNZ RS se lahko poveča še za 0,40 količnika v primeru, če je delavec več kot polovico časa nastanjen na enem izmed naslednjih območij:
– na puščavskem ali stepskem območju,
– na območju s tropskim deževnim podnebjem,
– na nenaseljenem območju.
9. člen
Plače po tej uredbi se pričnejo obračunavati z dnem odhoda delavcev MNZ v državo, kjer se opravljajo naloge in prenehajo naslednji dan po vrnitvi iz te države.
10. člen
V času opravljanja nalog iz 1. člena te uredbe delavcem MNZ RS v tujini ne pripadajo drugi dodatki in plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času.
11. člen
Polovica plače, določene v skladu s to uredbo in v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94 in 24/96), se delavcu MNZ RS, ki opravlja naloge v tujini, nakazuje v ustrezni tuji valuti mesečno za nazaj. Preostala polovica plače se delavcu MNZ RS nakazuje v tolarjih na njegov račun v Sloveniji po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Ne glede na določbo prejšnega odstavka se delavcu MNZ RS ob odhodu v tujino izplača akontacija v tuji valuti. Akontacija se poračuna ob naslednjem izplačilu plače.
12. člen
Kot osnova za obračun prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plačo v času, ki ga posamezni delavec MNZ RS prebije pri opravljanju obveznosti v tujini, se šteje plača, ki jo je prejemal po odločbi pred odhodom v tujino.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-10/97-1
Ljubljana, dne 16. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.