Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3239. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci), stran 5301.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) je Svet krajevne skupnosti Polana na 20. seji dne 20. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Polana se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 19. 10. 1997 uvede krajevni samoprispevek za vas Velika Polana in vas Brezovica za obdobje petih let in sicer od 1. 11. 1997 do 31. 10. 2002.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.
3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v Veliki Polani in v vasi Brezovici;
– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
5. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Polana.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Polana. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava. Samoprispevek za gospodinjstva se plačuje na podlagi izstavljenih položnic s strani KS Polana.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 1997.
Velika Polana, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Polana
Alojz Kramar l. r.