Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3262. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje (Zreče), stran 5332.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Gorenje na seji dne 30. 9. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
l. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gorenje, ki vključuje naselja: Bezovje, Črešnova, Gorenje, Koroška vas, Padeški vrh, Planina na Pohorju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnja nove šole s spremljajočimi objekti,
– razširitev pokopališča,
– modernizacija lokalnih cest,
– vodovodno omrežje,
– ureditev kanalizacije.
3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca septembra 1997 ocenjen na 122,500.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom bo v petih letih zbrano 20,000.000 SIT. Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Zreče ter druga sredstva.
4. člen
Z referendumom bo uveden krajevni samoprispevek za obdobje petih let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gorenje ter lastniki stanovanj, poslovnih in stanovanjskih objektov, vikendov in vinskih kleti, ter kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, nagrade in od plačila dopolnilnega dela, avtorskega dela in pogodbenega dela,
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– 2% od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– 1% od neto pokojnin,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 2% povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji delavci začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Gorenje,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila lastniki stanovanjske oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, vikenda ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Gorenje stalnega prebivališča.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani, ki ne plačujejo dohodnine oziroma tisti občani iz tega odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunaval in odtegoval samoprispevek Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice. Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Gorenje dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz 7. in 8. alinee 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Gorenje in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
8. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja, 23. november 1997 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti na običajnih glasovalnih mestih.
9. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Gorenje, št. 50720-842-144-82112.
Nadzor nad zbiranjem, porabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Svet krajevne skupnosti Gorenje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Gorenje in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik ter lastniki vikendov in vinskih kleti, stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih objektov, ki tu nimajo stalnega prebivališča. Lastniki oziroma solastniki glasujejo tako, da glasuje eden izmed njih.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Gorenje
                             GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Gorenje dne 23. novembra 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 5 let od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo nove šole s spremljajočimi objekti,
– razširitev pokopališča,
– modernizacijo lokalnih cest,
– vodovodno omrežje,
– ureditev kanalizacije.
GLASUJEM
                   “ZA”           “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 23. 10. 1997.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/97
Gorenje, dne 30. oktobra 1997.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Gorenje
Ludvik Smogavc l. r.