Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997, Kazalo


MINISTRSTVA

503. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1996
504. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
505. Pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave
506. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje eritrodermatitisa pri krapih - Eyritrodermatitis cyprini
507. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje furunkuloze pri postrvih - Furunculosis salmonis
508. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje atrofičnega rinitisa prašičev - Rhinitis atrophicans suum
509. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze - Tuberculosis
510. Telekomunikacijska oprema v obdobju med oktobrom 1996 in februarjem 1997

USTAVNO SODIŠČE

511. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 49. člena in tretje alinee 55. člena statuta Občine Šoštanj
512. Odločba o ugotovitvi skladnosti 4. točke prvega odstavka 8. člena in 29. člena zakona o detektivski dejavnosti nista v neskladju z ustavo
513. Odločba o ugotovitvi skladnosti 1. člena sklepa o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

574. Sklep o spremembi sklepa o postopku zaključka obdelave plačilnih nalogov
575. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
576. Sklep o prenosu vodenja računov obvezne rezerve bank in hranilnic na Banko Slovenije
577. Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

514. Poročilo o gibanju plač za december 1996
515. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
516. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
517. Aneks h kolektivni pogodbi za stanovanjsko dejavnost
578. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

OBČINE

Brežice

518. Odlok o simbolih Občine Brežice

Cankova

519. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova-Tišina
520. Odlok o priznanju in nagradah Občine Cankova-Tišina
521. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina

Cerknica

522. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica
523. Odlok o razglasitvi domačije s kovačnico in mlinom, Grahovo 62 - fužina za kulturni spomenik
524. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica
525. Sklep o cenah programov vzgoje in varstva v VVZ "Martin Krpan" Cerknica
526. Sklep o imenovanju predsednice Občinske volilne komisije občine Cerknica

Dobrepolje

527. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1996
528. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje
529. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Dobrepolje
530. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

531. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani

Gorišnica

532. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1996
533. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1997
534. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Gornji Petrovci

535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci
536. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci

Grosuplje

537. Sklep o deficitarnih storitvenih dejavnostih v Občini Grosuplje za leto 1997

Hodoš-Šalovci

538. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1997
539. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci
540. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1997

Koper

541. Razpis naknadnih (nadomestnih) volitev župana Mestne občine Koper

Kozje

542. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 1997
543. Odloko o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje
544. Sklep o višini takse, s katero se plačuje organizirano ravnanje z odpadki v vaških naseljih in zaselkih na območju Občine Kozje
545. Pravilnik o štipendiranju

Kranj

546. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah za leto 1997 v Mestni občini Kranj

Litija

547. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 dopolnitve 1997

Ljutomer

548. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti mala Nedelja, za naselja: Bučkovci, Kuršinci in Mala Nedelja
549. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci
550. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Moravci
551. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Bodislavci

Novo mesto

552. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1997

Osilnica

553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1996

Pivka

554. Odlok o razglasitvi domačije Kal 63 za kulturni spomenik
555. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
556. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
557. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997
558. Sklep vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 1997
559. Pravilnik o štipendiranju

Podčetrtek

560. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1997
561. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek

Sežana

562. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana

Slovenj Gradec

563. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997
564. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, toplovodnega ogrevanja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov

Slovenske Konjice

565. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Zbelovo

Vitanje

566. Odlok o davku od premoženja v Občini Vitanje
567. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
568. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Vrhnika

569. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika

Zavrč

570. Odlok o spremembi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč
571. Sklep Občinskega sveta občine Zavrč, da sprejema Razvojni program Haloz - II. faza usmeritve gospodarskega razvoja
572. Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč

Žalec

573. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste SLS

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti