Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

549. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci, stran 931.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja po predhodni razpravi na zborih krajanov sprejel dne 6. 2. 1997
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del krajevne skupnosti za naselje Drakovci.
Referendum bo v nedeljo 16. 3. 1997 na naslednjih glasovalnih mestih: za vas Drakovci pri Zmazek Elizabeti v Drakovcih 69, od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi- la za:
– vzdrževanje krajevnih cest,
– modernizacija krajevnih cest:
– Vrhovjak,
– Sp. Drakovci,
– obnova cestne razsvetljave pri Mali Nedelji,
– vplačilo el. energije, najem objektov KS in za funkcionalno dejavnost KS,
– dotacija sredstev društvom po sklepu sveta KS.
3. člen
Sredstva bodo pokrivala tisti del investicij, katera so predvidena iz naslova krajevnega samoprispevka.
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom za namene iz 2. člena tega sklepa določa skladno z njihovim pritokom in finančnim planom KS za tekoče leto.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5-let in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002. leta.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v KS Mala Nedelja in občani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mala Nedelja in sicer:
– 3% od neto OD in nadomestil zaposlenih od avtorskega in pogodbenega dela,
– 3% od pokojnin,
– 3% od dohodkov občanov, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 12% od bruto katastrskega dohodka,
– 3% od povprečnih plač v Republiki Sloveniji mesečno občani, ki so na delu v tujini, imajo pa stalno bivališče na območju KS Mala Nedelja,
– 3% mesečno občani od povprečne pokojnine v Republiki Slovenij, kateri prejemajo pokojnino iz tujine, imajo pa stalno bivališče v KS Mala Nedelja.
Zraven navedenega bodo krajani oziroma uporabniki krajevnih in lokalnih cest v KS, ki niso sklenili pogodbe za pokritje stroškov modernizacije navedenih odsekov na območju KS Mala Nedelja še plačali enkratni znesek v višini 125.000 SIT v obdobju enega leta,
– lastniki stanovanjskih, počitniških hiš, gradbenih parcel, kakor tudi lastniki ostalih kmetijskih in gozdnih parcel, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mala Nedelja, plačajo v znesku 100.000 SIT v desetih zaporednih obrokih v roku enega leta,
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu, oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Mala Nedelja dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
8. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju, lastniki vikendov, vinskih kleti, gradbenih parcel, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mala Nedelja.
9. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA
                 G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 16. 3. 1997 se glasuje za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci v denarju za dobo 5 let, ki se bo uporabil za:
– vzdrževanje krajevnih cest;
– modernizacijo krajevnih cest:
– Vrhovjak,
– Sp. Drakovci,
– obnova cestne razsvetljave pri Mali Nedelji,
– vplačilo el. energije, najem objektov KS in za funkcionalno dejavnost KS,
– dotacija sredstev društvom po sklepu sveta KS,
v skladu s sklepom in po stopnjah, kot je določeno v sklepu o razpisu referenduma
g l a s u j e m
“ZA”                                     “PROTI”
Volivec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del iz ref. programa skrbi svet KS Mala Nedelja. Ta bo enkrat letno na zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mala Nedelja, dne 12. februarja 1997.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Mala Nedelja
Viljem Vajda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti