Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

519. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova-Tišina, stran 894.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 18/91, 20/91, 12/92, 8/93, 16/94 in 19/95) ter 16. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS. št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 23. seji dne 29. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova-Tišina
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Cankova-Tišina določi obveznost plačevanja upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina taks je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakršnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 12 SIT. Vrednost se nadalje usklajuje enkrat letno s porastom cen na drobno. Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat, ko nastane obveznost.
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za katero ni bila plačana upravna taksa.
7. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse, se mu odločba ne izda oziroma se ne začne z uvedbo po- stopka.
8. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti kot jih imajo slovenski državljani.
9. člen
Kdor plača takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso, kot je določeno v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne takse oziroma dela preveč plačane takse.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan oziroma po pooblastilu tajnik občine.
11. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0013/97
Tišina, dne 6. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.
             TARIFNA TAKSA


-----------------------------------------------------------------
I. VLOGE                      Taksa v točkah
-----------------------------------------------------------------
Tarifna številka 1

- obrazci: prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana drugačna taksa                    5

Opomba:

Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se
navezujejo na že vloženo zahtevo.

Tarifna številka 2

- vloga, s katero stranka zaprosi za koncesijo        120

Tarifna številka 3

- vloge o odkupu, menjavi ali najemu družbene
lastnine v splošni rabi                    100

Tarifna številka 4

- vloga o odkupu, menjavi družbene lastnine
oziroma pravice uporabe                    80

Tarifna številka 5

- za pritožbo zoper sklep ali odločbo izdano
v upravni zadevi.                       20
-----------------------------------------------------------------
II. POTRDILA
-----------------------------------------------------------------
Tarifna številka 6

- za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                    20

Tarifna številka 7

- za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih evidenc      10
-----------------------------------------------------------------
III. ODLOCBE
-----------------------------------------------------------------
Tarifna številka 8

- za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin        20

Opomba:

Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa

Tarifna številka 9

- za vse odločbe za katere ni predpisana posebna taksa     20
-----------------------------------------------------------------
IV. OPOMIN
-----------------------------------------------------------------
Tarifna številka 10

- za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

l. do 75 točk                         15

2. nad 75 točk                         50
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti