Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

505. Pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave, stran 873.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/93) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave
1. člen
Ta pravilnik določa osebe, ki imajo pravico do dostopa do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave (v nadaljnjem besedilu: neposreden računalniški dostop do sodnega registra), način dostopa, tehnične in druge pogoje priključitve ter tarifo za določitev nadomestila za takšno uporabo centralne informatizirane baze.
2. člen
(1) Pravico do neposrednega računalniškega dostopa do sodnega registra imajo:
1. notarji;
2. državni organi, Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev;
3. pravne osebe, ki izvršujejo javna pooblastila, če za izvrševanje teh pooblastil potrebujejo podatke, ki se vpisujejo v sodni register.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka se zagotovi neposredni računalniški dostop do sodnega registra, če izpolnjuje tehnične in druge pogoje priključitve, določene s tem pravilnikom.
3. člen
Z neposrednim računalniškim dostopom do sodnega registra se osebam iz prvega odstavka prejšnjega člena zagotovi vpogled in izpis:
1. vseh vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpisek iz sodnega registra);
2. vseh prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa, če je bila sprememba teh podatkov vpisana v centralno informatizirano bazo sodnega registra po 1. 1. 1997 (zgodovinski izpisek iz sodnega registra).
4. člen
(1) Neposreden računalniški dostop do sodnega registra se zagotovi s priključitvijo na centralno informatizirano bazo sodnega registra;
(2) Priključitev iz prvega odstavka tega člena opravi Center Vlade RS za informatiko, ko prejme naročilo Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.
(3) Stroške preverjanja izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena pravilnika in stroške priključitve na centralno informatizirano bazo sodnega registra nosi oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in jih plača na podlagi obračuna stroškov, ki ji ga izstavi Center Vlade RS za informatiko.
5. člen
(1) Za priključitev mora oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izpolniti tehnične pogoje, določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za državne organe in druge pravne osebe, ki so priključene v komunikacijsko omrežje državnih organov.
6. člen
(1) Najmanj ena oseba, ki je redno zaposlena pri osebi iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora opraviti izobraževanje o načinu uporabe informatizirane knjige sodnega registra.
(2) Izobraževanje iz prvega odstavka tega člena izvaja Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.
7. člen
Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS izda naročilo iz drugega ostavka 4. člena tega pravilnika, ko ugotovi, da oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izpolnjuje tehnične pogoje iz 5. člena in kadrovske pogoje iz 6. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Osebe iz 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika smejo podatke, ki jih pridobijo na podlagi neposrednega računalniškega dostopa do sodnega registra, uporabiti samo pri vodenju postopkov oziroma izvrševanju drugih zakonskih pristojnosti oziroma javnih pooblastil, in tretjim ne smejo izstavljati izpiskov iz sodnega registra niti teh podatkov kako drugače javno objavljati.
(2) Uporaba centralne informatizirane baze sodnega registra za namene iz prvega odstavka tega člena je brezplačna.
9. člen
(1) Notarji smejo tretjim z neposrednim izpisom iz centralne informatizirane baze sodnega registra izstavljati:
1. redne izpiske iz sodnega registra za subjekte, pri katerih so v centralno informatizirano bazo sodnega registra vpisani vsi podatki, ki se vpisujejo v sodni register;
2. zgodovinske izpiske iz sodnega registra s prej vpisanimi podatki, katerih sprememba je bila vpisana v centralno informatizirano bazo sodnega registra po 1. 1. 1997.
(2) Za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra plačujejo notarji nadomestilo, ki je enako polovici sodne takse za izpisek iz sodnega registra.
(3) Nadomestilo iz drugega odstavka tega člena plačujejo notarji mesečno na zbirni račun sodnih taks na podlagi obračuna za pretekli mesec, ki ga izstavi Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 718-2/97
Ljubljana, dne 5. februarja 1997.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica
za pravosodje
       Priloga k pravilniku o dostopu do sodnega registra
             neposredno preko računalniške povezave


Tehnični pogoji za neposredni računalniški dostop do sodnega rgistra


1. Strojna oprema

1.1 Delovna postaja

PC 486 (ali Pentium), 500 MB trdi disk, CD ROM, barvni ekran 15",
VGA ločljivost 1024 x 768, 16 MB RAM

1.2 Tiskalnik

Laserski tiskalnik (HP združljiv) z vgrajeno podporo kodnih tabel
852 in 1250 s pripadajočimi fonti in možnostjo programske izbire
vgrajenih fontov. 	

Iglični tiskalnik (EPSON združljiv) z vgrajeno podporo 852 in 1250
nabora znakov in možnostjo programske izbire nabora znakov.


2. Komunikacijska oprema

2.1 Modem

Asinhroni modem, 2-žični klicni s podporo hitrosti vsaj 28.8 Kb/s in
kompresijo (vsaj 115.2 Kb/s)

Priporoča se dva proizvajalca modemov:

	- US Robotics za krajevne povezave,

	- Motorola Codex za medkrajevne povezave,

2.2 Telefonski priključek

Na lokaciji uporabnika mora biti pripravljen samostojni telefonski
priključek (samostojna direktna telefonska številka po možnosti s
tonskim izbiranjem), zaključen na RJ-11 vtičnici.


3. Programska oprema

Na delovni postaji mora biti nameščen MS-DOS 6.2x operacijski sistem
s podporo kodne strani 852 in Windows for Workgroups 3.11 CEE
programska oprema s podporo kodne strani 1250 ali Windows 95.

Za podporo dostopa do CVI preko SLIP ali PPP protokola se uporabi
protokolni sklad PCTCP Onnet za DOS in Windows verzija 2.x
proizvajalca FTP.

Uporabnik se bo na sistem CVI prijavljal izključno s pomočjo SecurID
kartice za generacijo naključnih gesel, s pomočjo katere se
zagotavlja tudi avtentifikacija uporabnika.

Za direktne izpise se uporabi LPD način preko FTP PCTCP Onnet
programske opreme.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti