Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

521. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina, stran 896.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS), na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93), 4. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitev količnika za najvišje ovrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) in 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 23. seji dne 29. 1. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plače, sejnine in drugih prejemkov voljenih in imenovanih funkcionarjev Občine Cankova-Tišina, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora občine.
2. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, določene za funkcijo, pravico do nagrade kolikor funkcijo ne opravljajo poklicno ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu ali zvezi z delom.
3. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnika.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
4. člen
Občinskim funkcionarjem, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, se za opravljanje funkcije prizna nagrada, ki je del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače po prvem odstavku 13. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih.
Ta del plače lahko znaša največ 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni čas.
5. člen
Osnovni količnik za določitev plače se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, poveča za odstotek za delovne izkušnje.
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
6. člen
Občinski poklicni funkcionarji so upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, ki lahko znaša največ 50% osnove.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti župana določi občinski svet.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti tajnika občine določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve na predlog župana, pritožbeni organ pa je občinski svet.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti se določa glede na za to v proračunu namenjena sredstva in glede na prisotnost funkcionarja na delu.
7. člen
Skladno z začasnim sklepom o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini, znaša količnik za določitev osnovne plače za poklicno opravljanje funkcije župana občine – 7.0.
Osnovna plača za opravljanje funkcije župana predstavlja izhodiščno osnovo za določitev dela plače določenega za nepoklicno opravljanje ostalih funkcij in za določitev višine drugih prejemkov določenih v tem pravilniku.
Osnovna plača povečana za odostotek za delovne izkušnje in delovno uspešnost je osebni dohodek poklicnega funkcionarja, ki mu gre mesečno za poln delovni čas.
8. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se za opravljanje funkcije določi mesečni del plače skladno s 4. členom tega pravilnika, v višini 8,1% osnovne plače za najvišjo vrednoteno funkcijo.
Za nepoklicno opravljanje funkcije predsednika občinskega sveta, se za opravljanje funkcije določi del plače, skladno s 4. členom tega pravilnika, v višini 16,2% osnovne plače za najvišje ovrednoteno funkcijo.
Podpredsedniku občinskega sveta pripada za nadomeščanje predsednika občinskega sveta, pripravo in vodenje seje, nadomestilo v višini 4% osnovne plače za najvišje ovrednoteno funkcijo.
Predsedniku odbora za proračun in finance pripada za pripravo in opravljanje finančnih zadev nadomestilo, v višini 16,2% osnovne plače za najvišje ovrednoteno funkcijo.
9. člen
Za delovno mesto tajnika občine se za poklicno opravljanje funkcije določi količnik za določitev plače, v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote in sicer količnik 6.
10. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije imajo člani občinskega sveta in njihovih delovnih teles, člani nadzornega odbora pravico do sejnine.
11. člen
Članom občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna sejnina za udeležbo na seji, ki znaša 4% osnovne plače za najvišje ovrednoteno funkcijo.
Predsednikom delovnih teles občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora se prizna sejnina za udeležbo na seji v enaki višini kot je to določeno v prvem odstavku tega člena.
12. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in delavcem občinske uprave, ki opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila za ta delovna telesa prizna sejnina za udeležbo na seji, v višini 2% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih prizna Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih organih.
14. člen
Sredstva za izplačilo po določbah tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
15. člen
Plače poklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sejnine se izplačujejo mesečno na podlagi evidence o prisotnosti na seji.
Povračila stroškov iz 13. člena se funkcionarju izplačajo po opravljenem službenem potovanju.
16. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik so določeni v bruto zneskih in se usklajujejo skladno s spremembo osnove za obračun plač in drugih prejemkov, ki se uporabljajo kot izhodiščne za delavce v državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
17. člen
Izplačila po tem pravilniku se izplačujejo po uveljavitvi tega pravilnika.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep občinskega sveta o prejemkih funkcionarjev, organov in delovnih teles Občinskega sveta občine Cankova-Tišina, sprejet dne 17. 4. 1995.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0059/97
Tišina, dne 10. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti