Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

577. Navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Sloveniji in opravljanja plačilnega prometa na tem računu, stran 964.

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) in sklepa o pričetku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
To navodilo določa način in postopek vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu.
2. točka
Banka Slovenije vodi račune obvezne rezerve bank in hranilnic ter opravlja zanje plačilni promet na računu “85000-241 – partija banke ali hranilnice”.
3. točka
Za plačilni promet, ki se na računu obvezne rezerve opravlja za vse banke in hranilnice, se po teh navodilih štejejo: prevzemanje, preverjanje in izvrševanje nalogov za poseganje na ta račun, ter obveščanje bank in hranilnic o izvršenih nalogih.
4. točka
Podrobni postopki preverjanja, izvrševanja in knjiženja nalogov v Banki Slovenije se urejajo z internim navodilom.
5. točka
Za hranilnice po tem navodilu se štejejo hranilnice in hranilno kreditne službe iz 63. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).
6. točka
Za naloge, ki jih banke in hranilnice pošiljajo Banki Slovenije, se štejejo S.W.I.F.T. sporočila in obrazci, ki temeljijo na S.W.I.F.T. sporočilnih standardih.
II. SESTAVA IN NAČIN POŠILJANJA NALOGOV
7. točka
Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na žiro račun je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
----------------------------------------------------------------
Pošiljatelj    Banka ali hranilnica
----------------------------------------------------------------
Vrsta sporočila  MT 200
----------------------------------------------------------------
Prejemnik     Banka Slovenije
----------------------------------------------------------------
20:        Referenčna številka transakcije
----------------------------------------------------------------
32A:        Datum valutacije / valuta / znesek
----------------------------------------------------------------
53B:        Korespondent pošiljatelja
----------------------------------------------------------------
56A:        Posredniška banka
----------------------------------------------------------------
57D:        Banka uporabnika
----------------------------------------------------------------
Banke in hranilnice, ki še niso vključene v sistem S.W.I.F.T., pošiljajo naloge po drugih medijih, določenih v 8. točki tega navodila, vendar sestavljene v skladu z zgoraj navedenim S.W.I.F.T. sporočilom.
8. točka
Banke in hranilnice posredujejo Banki Slovenije naloge v breme svojega računa obvezne rezerve glede na svoje tehnološke možnosti po:
– S.W.I.F.T.–u,
– šifrirani elektronski pošti
– šifriranem teleksu,
– šifriranem telefaksu.
III. PREVZEMANJE NALOGOV
9. točka
Banka Slovenije prevzema naloge od bank in hranilnic za prenos sredstev z njihovega računa obvezne rezerve na njihov žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) v skladu s temi navodili.
Agencija prevzema naloge od bank in hranilnic za prenos sredstev z njihovega žiro računa na njihov račun obvezne rezerve pri Banki Slovenije v skladu s svojimi navodili.
10. točka
Banke in hranilnice, ki imajo odprt račun obvezne rezerve pri Banki Slovenije, razpolagajo s sredstvi na tem računu.
V primeru, da na žiro računu banke po zaključenem večernem medbančnem trgu in ob zaključku dnevne obdelave v agenciji ni dovolj sredstev za pokritje vseh njenih obveznosti, in banka iz kakršnega koli razloga ne pošlje Banki Slovenije naloga za pokritje primanjkljaja iz obvezne rezerve, poseže na račun obvezne rezerve banke Banka Slovenije. Banka mora Banki Slovenije naslednji dan do 8. ure poslati nalog s pripisom, da je bil že izvršen.
Drugi odstavek te točke ne velja za hranilnice, ki se po obstoječih predpisih ne udeležujejo večernega medbančnega trga.
IV. DELOVNI ČAS ZA PREVZEMANJE NALOGOV
11. točka
Banka Slovenije prevzema od bank in hranilnic naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na žiro račun od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, vsako prvo soboto v mesecu pa od 8. do 11. ure.
Začasno banke naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve v času večernega medbančnega trga praviloma pošiljajo na način, določen v 8. točki tega navodila, izjemoma tudi po telefonu.
V primeru, da banka sporoči nalog po telefonu, mora Banki Slovenije naslednji dan do 8. ure poslati nalog v obliki, določeni v 8. točki tega navodila, s pripisom, da je bil že izvršen.
V. PREVERJANJE IN IZVRŠEVANJE NALOGOV
12. točka
Banka Slovenije preverja pravilnost nalogov in višino sredstev na računu obvezne rezerve bank in hranilnic.
Sredstva na računu obvezne rezerve bank in hranilnic so: stanje denarnih sredstev na računu predhodnega dne, povečano za vsa prispela nakazila na račun in zmanjšano za vsa črpanja z računa v tekočem dnevu vse do prevzema naloga.
Banka Slovenije izvršuje naloge le do višine razpoložljivih sredstev na računu obvezne rezerve.
V primeru, da sredstva na računu obvezne ne zadoščajo za izvršitev naloga, se upošteva le znesek do višine razpoložljivih sredstev. Banka Slovenije o tem takoj obvesti banko ali hranilnico, predlagateljico naloga, in zahteva nov nalog v okviru razpoložljivih sredstev.
13. točka
Banka Slovenije zavrne nalog banke ali hranilnice za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na njen žiro račun pri agenciji v primeru, da ni bil predložen in izpolnjen v skladu z določili 7., 8. in 11. točke tega navodila, obvesti banko ali hranilnico, predlagateljico naloga, in zahteva nov nalog.
14. točka
Banka Slovenije pošilja naloge agenciji za odobritev žiro računa banke ali hranilnice po telefonu.
Agencija pošilja Banki Slovenije naloge za odobritev računa obvezne rezerve banke ali hranilnice po telefonu.
VI. OBVEŠČANJE
15. točka
Banka Slovenije obvešča banke in hranilnice o izvršenih nalogih z izpiski o prometu in stanju na računu obvezne rezerve.
Banke in hranilnice prejemajo izpiske o prometu in stanju na računu za določen dan najkasneje do 8. ure naslednji delovni dan.
Banka ali hranilnica lahko med delovnim časom zahteva ustno informacijo o stanju na svojem računu obvezne rezerve pod dogovorjenimi pogoji zaradi zaščite informacije.
VII. TARIFA
16. točka
Banka Slovenije pri opravljanju plačilnega prometa na računu obvezne rezerve bank in hranilnic storitev ne zaračunava.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. točka
Banke in hranilnice prejmejo podrobna navodila v zvezi s sestavljanjem in pošiljanjem nalogov. Podrobna navodila so na razpolago v Banki Slovenije, oddelek Plačilnih sistemov.
18. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1997.
Št. 22-0066/97
Ljubljana, dne 19. februarja 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti