Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

539. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci, stran 922.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 30. januarja 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalovci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Hodoš-Šalovci, s sedežem v Šalovcih (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Šalovci (v nadaljevanju: šola), v čigar sestavo sodi:
– Podružnična šola Dolenci,
– Podružnična šola Markovci.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Hodoš-Šalovci.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status šole
2. člen
Ime šole je: Osnovna šola Šalovci.
Skrajšano ime šole je: OŠ Šalovci.
Sedež šole je: Šalovci 172.
V sestavi šole deluje zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi lokaciji:
– Podružnična šola Dolenci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda.
– Podružnična šola Markovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda.
3. člen
Šola je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
2. Pečat šole
4. člen
Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Šalovci, Šalovci 172.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
5. člen
Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
Pooblaščeni pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.
6. člen
Za šolo podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
7. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje vasi:
Šalovci    Lucova – delno,
Dolenci    Peskovci – delno,
Budinci    Hodoš-Hodos – delno,
Markovci   Krplivnik-Kapornak – delno,
Čepinci    Domanjševci-Domonkosfa – delno.
Šola ima dislocirane oddelke na podružničnih šolah Dolenci in Markovci, ki spadajo v isti šolski okoliš.
Če je zaradi manjše oddaljenosti, želje staršev ali drugih utemeljenih razlogov učencem sosednje občine ugodneje, da obiskujejo šolo Šalovci s podružnicami, mora biti to urejeno s posebnim dogovorom med starši in ravnateljem šole na katero se učenec vpisuje.
III. DEJAVNOST ŠOLE
8. člen
Šola opravlja javno službo na področju
– M/80.102  – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4   – izobraževanje odraslih,
– M/80.101  – vrtci,
– O/92.61   – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51   – storitve menz.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
10. člen
Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV.ORGANI ŠOLE
12. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet šole
13. člen
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in pravila šole, in sicer izmed strokovnih delavcev matične šole tri člane, izmed podružnične šole enega člana, ter upravno-administrativnih in tehničnih delavcev enega člana.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.
Mandat članov sveta šole traja 4 leta. Član sveta je lahko izvoljen največ dva mandata zaporedoma.
14. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet šole se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
15. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju.
16. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanje šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najemanju posojil,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
2. Ravnatelj
18. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in je odgovoren za zakonitost njenega dela.
19. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Vodja podružnične šole
20. člen
Podružnično šolo vodi vodja podružnične šole, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z okoljem,
– obvešča starše o delu podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnične šole.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.
22. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
23. člen
Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z zakonskimi določili.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanje za zadnje leto poslovanja.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je odgovorna ustanovitelju.
25. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
26. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za ketero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 25. členom tega odloka.
VI. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ŠOLO
27. člen
Šola se za opravljanje skupnih zadev lahko povezuje z ostalimi osnovnimi šolami na območju upravne enote ali v Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: skupnost zavodov).
Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administrativne in druge dogovorjene storitve.
Kolikor se šola ne poveže v skupnost zavodov, opravlja te naloge sama z ustanoviteljem po predhodnem dogovoru.
VII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
29. člen
Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju šole.
VIII. JAVNOST DELA ŠOLE
30. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST
31. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
32. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi s pravili. Pravila sprejme svet šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon.
Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili šole.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
34. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela, ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
35. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šalovci je pravna naslednica Osnovne šole Šalovci, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/102-00 in prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Hodoš-Šalovci preneha veljati odlok o reorganizaciji javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Murska Sobota, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota, dne 26. 11. 1991.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-3/97
Šalovci, dne 30. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti