Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

579. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v Državni svet
580. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
581. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
582. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
583. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
584. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
585. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
586. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
587. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
588. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
589. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
590. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
591. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
592. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
593. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
594. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
595. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
596. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
597. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
598. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
599. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
600. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
601. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
602. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
603. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
604. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru
605. Odlok o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Triglavskega narodnega parka
606. Odlok o soglasju k imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija
607. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

608. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

688. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o požarni taksi

Sklepi

689. Sklep o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih
690. Sklep o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko nevarni odpadki vnašajo, iznašajo oziroma prevažajo v tranzitu čez carinsko območje Republike Slovenije
691. Sklep o podaljšanju roka za izvoz določenih pridobljenih proizvodov
692. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih...

MINISTRSTVA

609. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Zvezne Republike Nemčije
610. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Kraljevine Nizozemske
611. Odredba o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil morfinijev sulfat in dihidrokodeinijev tartrat
612. Navodilo o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
693. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Republike Italije
694. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

613. Odločba o odpravi dela določbe 2. člena odloka o davku od premoženja v Mestni občini Celje
614. Odločba o ugotovitvi, da določbi prvega in drugega odstavka 110. člena zakona o obrambi nista v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

615. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

SODNI SVET

616. Sklepi o imenovanju sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

617. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1996
618. Sklep o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu 1997
619. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Kemija za 7. razred
620. Sklep o potrditvi učbenika Potovanje besed 1, književnost
621. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Potovanje besed 1, književnost
622. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za 2. razred tehniških šol
623. Sklep o potrditvi učbenika Splošna in anorganska kemija za gimnazije, strokovne in tehniške šole
624. Sklep o potrditvi zbirke nalog Naloge iz splošne in anorganske kemije za srednjo šolo
625. Sklep o potrditvi zbirke nalog Naloge iz organske kemije za srednjo šolo
626. Sklep o potrditvi učnega sredstva Presečišče 5 Matematika za 5. razred osnovne šole, Rešitve nalog
627. Sklep o potrditvi učnega sredstva Presečišče 6 Matematika za 6. razred osnovne šole, Rešitve nalog
628. Sklep o potrditvi učnega sredstva Presečišče 7 Matematika za 7. razred osnovne šole, Rešitve nalog
629. Sklep o potrditvi učnega sredstva Presečišče 8 Matematika za 8. razred osnovne šole, Rešitve nalog
630. Sklep o potrditvi učnega sredstva AZIJA, zbirka diapozitivov
631. Sklep o potrditvi učbenika Presečišče 6, Matematika za šesti razred osnovne šole
632. Sklep o potrditvi učbenika Presečišče 7, Matematika za sedmi razred osnovne šole
633. Sklep o potrditvi učbenika Presečišče 8, Matematika za osmi razred osnovne šole

OBČINE

Bled

634. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda

Brezovica

635. Nadomestne volitve člana Krajevnega sveta KS Rakitna in člana Krajevnega sveta KS Brezovica
636. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

Brežice

637. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Brežice
638. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice

Celje

639. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Črnomelj

640. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Milke Šobar-Nataše, Črnomelj"

Dornava

641. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dornava za leto 1996
642. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dornava
643. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Dornava

Idrija

644. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija
645. Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija
646. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Idrija
647. Ugotovitveni sklep župana Občine Idrija
648. Sklep o razpisu samoprispevka za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku

Jesenice

649. Odlok o odjemu in dobavi zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, sektor Zemeljski plin

Kamnik

650. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
651. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe Javna razsvetljava
652. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kobarid

653. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1997
654. Odredba o posebni ureditvi prometa s turističnimi avtobusi v naselju Kobarid

Kobilje

655. Sprememba in dopolnitev akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje

Krško

656. Odlok o začasnem financiranju proračunske porabe Občine Krško za leto 1997
657. Odlok o spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov Občine Krško
658. Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica
659. Odlok o ureditvenem načrtu območja termoelektrarne Brestanica

Kuzma

660. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
661. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma

Lendava

662. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 1997

Metlika

663. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
664. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
665. Sklep Občine Metlika

Mislinja

666. Odlok o priznanjih Občine Mislinja
667. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1997

Moravske Toplice

668. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
669. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Ketnyelvu Altalanos iskola Partosfalva
670. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 1997
671. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 1997
672. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Tešanovci
673. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Tešanovci
674. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Suhi Vrh
675. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Suhi Vrh
676. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Vučja Gomila
677. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje del Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Vučja Gomila

Postojna

678. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
679. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

Radeče

680. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Radeče
681. Odlok o občinskih upravnih taksah
682. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče

Rogašovci

683. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1997
684. Razpis za nadomestne volitve za enega člana Sveta krajevne skupnosti Pertoča v IV. volilni enoti, ki obsega naselje Večeslavci

Slovenska Bistrica

685. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
686. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Poljčane

Turnišče

687. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

POPRAVKI

1. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto-Fernetiči
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti