Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997

Kazalo

649. Odlok o odjemu in dobavi zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, sektor Zemeljski plin, stran 1024.

Na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86), statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) in odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95) je Občinski svet občine Jesenice na 24. seji dne 30. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o odjemu in dobavi zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, sektor Zemeljski plin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok vsebuje naslednja poglavja:
1. Splošne določbe
2. Naprave v upravljanju upravljalca
3. Naprave odjemalca
4. Dobava in kvaliteta plina
5. Izdaja soglasij
6. Priključitev in prispevek za priključno moč
7. Začetek uporabe plina
8. Odjemno mesto in merilne naprave
9. Prijava in odjava dobave plina
10. Neupravičen odjem plina
11. Prekinitev dobave plina
12. Obveznosti upravljalca in odjemalca
13. Prehodne in končne določbe
Z odlokom o odjemu in dobavi zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: odlok) se urejajo pogoji in način izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom na območju Občine Jesenice.
2. člen
Javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. sektor Zemeljski plin je izvajalec gospodarske javne službe, ki izvaja distribucijo plina in upravlja plinovodni sistem (v nadaljnem besedilu: upravljalec).
3. člen
Fizične in pravne osebe, ki z upravljalcem sklenejo ustrezni pisni dokument o izgradnji plinskega priključka, so odjemalci plina (v nadaljnem besedilu: odjemalec).
Fizične in pravne osebe so lastniki ali najemniki stanovanj, stanovanjskih in poslovnih hiš ter poslovnih prostorov.
II. NAPRAVE V UPRAVLJANJU UPRAVLJALCA
4. člen
Naprave v upravljanju upravljalca so:
– primarne merilno-regulacijske postaje;
– naprave za odoriranje plina;
– sekundarno plinovodno omrežje;
– sekundarne regulacijske postaje;
– hišni plinovodni priključki, vključno s požarnimi pipami.
Stroški izgradnje in vzdrževanja naštetih naprav bremenijo upravljalca, razen stroškov zemeljskih del pri popravilu okvar hišnega plinovodnega priključka.
5. člen
Primarno merilno regulacijska postaja obsega vso potrebno plinsko armaturo, opremo in merilne inštrumente za redukcijo tlaka in meritev količine za odjem zemeljskega plina od dobavitelja plina.
6. člen
Naprave za odorizacijo plina so nameščene v primarnih merilno regulacijskih postajah in odorirajo (osmrajajo) zemeljski plin, da ga ob morebitnem puščanju v plinovodnem omrežju ali hišnih plinskih instalacijah zaznamo.
7. člen
Sekundarno plinovodno omrežje je omrežje za razvod plina od primarnih regulacijskih postaj do hišnih priključkov ali sekundarnih regulacijskih postaj.
8. člen
Sekundarne regulacijske postaje znižujejo tlak plina in so namenjene za preskrbo skupine stanovanjskih, poslovnih ali drugih objektov s plinom.
9. člen
Hišni plinovodni priključki so odcepni cevovodi speljani od odcepa na sekundarnem plinovodu, po najkrajši poti do mesta na fasadi objekta, zaključeni s požarnimi pipami.
Hišni priključek zajema tudi fazonski kos, vgrajen na sekundarnem plinovodu ter zaporni organ, če je ta zaradi izvedbe potreben.
Odjemalec je dolžan upravljalcu omogočiti dostop in vzdrževalni poseg na hišnem priključku brez odškodnine, upravljalec pa mora po posegu zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje, razen pri popravilu hišnega priključka. Odjemalec na trasi hišnega priključka ne sme graditi objektov in saditi kultur, ki bi ogrožale vod zemeljskega plina.
10. člen
Požarna pipa je glavni zaporni organ, s katerim se zapre dovod plina v zgradbo.
Požarna pipa je nameščena v omarici na fasadi zgradbe.
Požarna pipa mora biti vedno dostopna.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
11. člen
Naprave odjemalca so:
– hišne regulacijske postaje,
– stanovanjski regulatorji tlaka,
– plinomeri,
– notranja plinska instalacija,
– plinska trošila.
Stroški izgradnje in vzdrževanja naštetih naprav bremenijo odjemalca.
Redne kontrole in vzdrževalna dela naprav odjemalca, na zahtevo odjemalca opravljajo pooblaščeni izvajalci.
12. člen
Hišna regulacijska postaja ali hišni regulator je naprava za zniževanje tlaka plina v posamezni zgradbi.
13. člen
Stanovanjski regulator je naprava za zmanjšanje tlaka plina v posameznem stanovanju.
14. člen
Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina.
15. člen
Notranja plinska instalacija zajema vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.
16. člen
Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin.
IV. DOBAVA IN KVALITETA PLINA
17. člen
Upravljalec dobavlja odjemalcu plin nepretrgoma in mu zagotavlja potrebni obratovalni tlak na odjemnem mestu, razen v primerih zmanjšanja dobave od dobavitelja.
Odjemno mesto za upravljalca je plinomer v primarni merilno-regulacijski postaji.
V. IZDAJA SOGLASIJ
18. člen
Soglasje je dokument, s katerim upravljalec predpiše pogoje, ki jih mora izpolniti odjemalec, da si pridobi pravico do prikjučitve, oziroma za izvajanje ostalih posegov v področju plinovodnega omrežja.
19. člen
Soglasja so naslednja:
– soglasje k prostorskim izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom, pogoje k spremembam in dopolnitvam dolgoročnega družbenega plana,
– soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja,
– soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja.
20. člen
Soglasje k prostorskim izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim načrtom vsebuje načelna stališča in pogoje upravljalca k predvidenim trasam komunalnih vodov, odmikov od obstoječega plinovodnega omrežja, razpoložljive kapacitete in tlaka, ter smernice za izdelavo tehnične dokumentacije.
21. člen
Soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja vsebuje pogoje priključitve na plinovodno omrežje, razpoložljive kapacitete in tlačne razmere na mestu priključka.
22. člen
Soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdaja na osnovi izpolnjenih pogojev soglasja za pridobitev lokacijskega dovoljenja.
23. člen
Soglasja izdaja upravljalec na stroške investitorja (tistega, ki je soglasje zahteval).
VI. PRIKLJUČITEV IN PRISPEVEK ZA PRIKLJUČNO MOČ
24. člen
Odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč plinskih trošil, mora vložiti pisno vlogo za sklenitev pogodbe o plačilu prispevka za priključitev na plinovodno omrežje in izgradnji plinskega priključka ali zaprositi za soglasje povečanja priključne moči.
25. člen
Pogodba je soglasje upravljalca za priključitev vseh objektov, ki se priključijo na zemeljski plin.
26. člen
Prispevek za priključno moč je plačilo, ki ga plača odjemalec pred izvedbo plinskega priključka. Prispevek za priključitev se plača na žiro račun Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. in se uporabi za vzdrževanje in investiranje v plinovodno omrežje in naprave.
Prispevek se plača glede na priključno moč odjemalca (kW) na odjemnem mestu, ne glede na namembnost prostorov, po veljavnem ceniku oziroma tarifnem pravilniku.
27. člen
Vsa potrebna soglasja za izvedbo gradbenih del za plinski priključek (priglasitev del, soglasje za prekop tujega zemljišča, soglasja prizadetih stanovalcev v več stanovanjskih objektih, soglasje za zaporo in prekop cestišča, soglasje upravljalcev ostalih komunalnih vodov, soglasje upravljalcev večstanovanjskih zgradb...) pridobi odjemalec.
28. člen
Hišne priključke, vključno z dobavo in montažo regulatorja tlaka in plinomera, izvaja le upravljalec oziroma od njega pooblaščeni izvajalec.
29. člen
V primeru, da kapaciteta plinovoda ne dopušča priključitve novih potrošnikov ali povečane moči obstoječega odjemalca, upravljalec lahko zavrne oziroma izda negativno soglasje.
VII. ZAČETEK UPORABE PLINA
30. člen
Notranje plinske instalacije izvajajo izvajalci, ki so registrirani in usposobljeni za izvajanje plinskih instalacij in imajo soglasje upravljalca, izdano na osnovi ustreznih dokumentov in referenc.
31. člen
Pred izvedbo notranje plinske instalacije je izvajalec oziroma odjemalec dolžan upravljalcu dostaviti projekt za izvedbo notranje plinske instalacije (2 izvoda), ki ga upravljalec pregleda in odobri.
Za enostavne objekte zadostuje tipski projekt.
32. člen
Izvajalec je dolžan naročiti strokovni nadzor pri upravljalcu in se dogovoriti o pričetku del. Nadzor se nanaša na izpolnjevanje standardov upravljalca in pregled plinovodne instalacije.
33. člen
Če izvajalec del ne naroči pri upravljalcu nadzorstva po 32. členu tega odloka ali če ne upošteva pripomb in zahtev upravljalca v zvezi z izvedbo del, mora upravljalec odkloniti dobavo plina, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
34. člen
Po končanih instalacijskih delih je izvajalec oziroma odjemalec dolžan naročiti pregled plinske instalacije pri upravljalcu. Pri pregledu mora izvajalec oziroma odjemalec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– projekt izvedenih del oziroma izjavo, da je instalacija izvedena v skladu s projektom za izvedbo – zapisnik o tlačnem in tesnostnem preizkusu ter izjavo nadzornega organa v skladu z 32. členom tega odloka,
– odločbo za opravljanje dejavnosti – izvajanja plinskih instalacij,
– ateste vgrajanih elementov in materialov,
– ateste oseb, ki so izvajale dela,
– certifikat o ustreznosti plinskih trošil,
– garancijo za izvedena dela za vsaj dve leti,
– zapisnik pooblaščenega serviserja o funkcionalnem preizkusu trošil.
35. člen
Upravljalec dovoli uporabo plina, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 34. člena in narejen zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav ter potrjen s strani upravljalca in odjemalca.
Upravljalec istočasno seznani uporabnika z obratovalnimi in varnostnimi navodili za zemeljski plin. Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.
36. člen
V izjemnih primerih lahko upravljalec dovoli časovno omejeno porabo plina zaradi preizkusa delovanja plinskih trošil v obvezni prisotnosti predstavnika upravljalca.
37. člen
Odgovornost v zvezi z upoštevanjem tehničnih in drugih predpisov za varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo in poučitev uporabnika pri uporabi plinovodnih instalacij nosi zmeraj izvajalec, ki je plinovodno instalacijo zgradil.
38. člen
Distributerske posege pri spuščanju plina v plinovodno omrežje in hišne priključne vode do plinomera izvaja upravljalec ali njegov pooblaščenec.
39. člen
Upravljalec ne prevzema odgovornosti za instalacijska dela notranje plinske instalacije.
Poseganje nepooblaščenim osebam v plinsko instalacijo je prepovedano.
40. člen
Upravljalec ima pravico in dolžnost od odjemalca zahtevati izvajanje preizkusov sposobnosti plinske instalacije in funkcionalnosti plinskih trošil za obratovanje.
Roke za redne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ.
To pravico in dolžnost ima upravljalec tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski instalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil.
VIII. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
41. člen
Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo plina odjemalca.
42. člen
Merilne naprave za ugotavljanje količin plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava upravljalec:
– za obračun dobavljenih količin plina,
– za kontrolo odčitkov.
Odjemalec je dolžan upravljalcu omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja plinomera in druge dejavnosti, ki so predpisane z veljavno zakonodajo.
43. člen
Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere nameščene na delu instalacije, kjer je nadtlak plina večji od 30 mbar, se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim korektorjem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja. Korekturni faktor je pretvornik, ki s plinomerom izmerjene količine pretvori v količine pri standardnih pogojih (288,15 K in 1,01325 bar).
44. člen
Merilne naprave se praviloma odčitavajo enkrat mesečno.
Obračun porabe plina se izvaja mesečno na osnovi dejanske porabe plina.
V primeru, da sprememba cene ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, upravljalec ne popisuje plinomerov, ampak obračuna uporabniku dobavljen plin v sorazmerju s številom dni veljavnosti posameznih cen med dvema popisoma po povprečni porabi ali na osnovi popisa stanja plinomera, ki ga odjemalec na pisno obvestilo upravljalca sporoči na dan spremembe cene.
45. člen
Merilne naprave se lahko odčitavajo tudi na daljše časovno obdobje (3 mesece).
Obračun v tem času se izvede mesečno pavšalno glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede pri prvem obračunu po ponovnem odčitku merilnih naprav.
46. člen
Če se več porabnikov oskrbuje s plinom preko istega odjemnega mesta, je lahko odjemalec le ena fizična ali pravna oseba, pri kateri upravljalec uveljavlja vse finančne in druge obveznosti. Interni odštevalni števci ali izdelan razdelilnik stroškov so le internega značaja in za upravljalca neobvezujoči.
47. člen
Če upravljalec zaradi odsotnosti odjemalca ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila upravljalca javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi upravljalec. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu upravljalec obračuna dobavljene količine plina glede na dobavo plina v preteklem primerljivem obdobju, z upoštevanjem dinamike dobave.
Do pridobitve primerljivih podatkov se obračun izvede na osnovi predvidene porabe glede na priključno moč, ob upoštevanju dnevnih obratovalnih ur celokupnih trošil.
48. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar plinomera, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjena količina popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar največ za dobo 12 mesecev.
49. člen
Tip, velikost in mesto postavitve plinomera določi projektant s soglasjem in po navodilu upravljalca. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven žig od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
50. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov lahko opravlja upravljalec plina ali od njega pooblaščeni izvajalec.
51. člen
Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov, opravlja upravljalec v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške vzdrževanja plinomera (umerjanje ali menjava) nosi upravljalec.
52. člen
Če je pri odjemalcu zaradi instaliranja novih plinskih naprav treba zamenjati plinomer z novim, večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.
53. člen
Upravljalec in odjemalec imata poleg rednih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške pregleda upravljalec, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.
IX. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA
54. člen
Upravljalec dobavlja plin odjemalcem na osnovi:
1. potrjenega zapisnika o internem pregledu plinske instalacije in naprav,
2. pogodbe o dobavi in plačilu zemeljskega plina,
3. dejanskega izvrševanja pravic in obveznosti odloka.
Upravljalec in odjemalec morata sestaviti zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav pred pričetkom porabe oziroma distribucije pri novih priklopih ali spremembah na interni plinski instalaciji, vključno s plinskimi trošili.
Upravljalec in odjemalec morata obnoviti pogodbo o dobavi in plačilu zemeljskega plina najkasneje v 30 dneh pred njenim potekom. Kolikor tega ne storita, se nadaljnja dobava začasno prekine, če s pogodbo ni drugače določeno.
Pred ponovno uporabo plina je potrebno ponovno sestaviti zapisnik o internem pregledu plinskih instalacij in naprav.
55. člen
Odjemalec je dolžan sporočiti spremembo svojega statusa, naslova ali spremembo namembnosti uporabe plina najkasneje v petnajstih dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potrebnih dokumentov.
Stroške, ki nastanejo zaradi nepravočasnega obveščanja upravljalca, nosi odjemalec.
56. člen
Odjemalec je dolžan pisno javiti upravljalcu odjavo plina vsaj petnajst dni pred prekinitvijo odjema, kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok.
Upravljalec je dolžan odčitati plinomer v osmih dneh od prejema odjave. Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.
Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera.
X. NEUPRAVIČEN ODJEM PLINA
57. člen
Za neupravičeni odjem se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena s plinomerom, opremljenim z veljavnim žigom urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
58. člen
Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičeni odjem plina obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča.
59. člen
Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključne vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne uporabe plina:
– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 24 ur dnevno za hladilnike,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za vsa trošila, ki služijo ogrevanju prostorov,
– pri drugih trošilih v industriji, obrti in poslovnih prostorih v odvisnosti od števila delovnih izmen 8, 16 in 24 ur.
XI. PREKINITEV DOBAVE PLINA
60. člen
Upravljalec sme brez odškodnine znižati običajni tlak plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
– zmanjšane ali prekinjene dobave od dobavitelja,
– pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah upravljalca,
– pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko omrežje,
– pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav.
Znižanje tlaka plina in omejitev dobave ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo.
Če je prekinitev dobave vnaprej načrtovana, je upravljalec dolžan odjemalce o tem obvestiti pisno ali preko sredstev javnega obveščanja vsaj tri dni vnaprej.
61. člen
Upravljalec lahko takoj in brez odpovedi na stroške odjemalca prekine dobavo plina v naslednjih primerih:
– če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice,
– če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,
– če odjemalec namerno poškoduje naprave upravljalca,
– če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinski napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,
– če se neupravičeno odjema plin,
– če odjemalec ne dovoli upravljalcu dostopa do plinomera,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti tega odloka,
– če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku brez vednosti upravljalca,
– če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno odstranjena,
– če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do upravljalca, po predhodnem pisnem opozorilu,
– če odjemalec ne dostavi upravljalcu zapisnikov funkcionalnega preizkusa plinske instalacije,
– če odjemalec na zahtevo upravljalca ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje.
XII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN ODJEMALCA
62. člen
Obveznosti upravljalca so predvsem naslednje:
– stalna in zadostna dobava plina,
– vzdrževanje plinskih naprav upravljalca,
– izdajanje soglasij,
– dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in instalacij,
– nadzor nad izvajanjem del na plinskih instalacijah, ki jih izvajajo ostali izvajalci,
– sodelovanje pri izvajanju tesnostnih preizkusov,
– odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice,
– pregled in kontrola plinomerov,
– zamenjava dotrajanih plinomerov,
– občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko instalacijo,
– redni pregledi plinskih instalacij in trošil na osnovi pogodb ali naročil z lastniki ali upravljalci zgradb,
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in omejitve ali prekinitve dobave plina,
– seznanjanje odjemalcev z nevarnostmi plina in ravnanje s plinskimi trošili v okviru pristojnosti upravljalca,
– da posluje po veljavnem tarifnem pravilniku in potrjenih cenah.
63. člen
Obveznosti odjemalca so naslednje:
– redna poravnava plačilnih obveznosti,
– skrb za kontrolo obratovalne sposobnosti plinskih instalacij in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,
– skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,
– skrb za preureditev oziroma sanacijo plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna,
– skrb za odpravo napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,
– skrb za zavarovanje in začepljenje instalacij, če preneha uporabljati plin,
– javljanje okvar na plinskih napravah, napeljavah,
– obveščanje, če sumi, da je v nedostopnih prostorih plin,
– uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo veljavno spričevalo,
– skrb, da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno poučena oseba,
– biti seznanjen s postopki in ukrepi za vzdrževanje in varno ravnanje s plinovodnimi instalacijami in trošili.
64. člen
Vsako ravnanje odjemalca ali upravljalca, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter okolje, ni dovoljeno.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
Odlok je obvezujoč za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom.
66. člen
Izvedbeni akti (pravilniki, tehnična navodila) tega odloka so tudi:
– “Tehnična navodila za projektiranje in izvedbo plinskih instalacij v Občini Jesenice”, ki jih sprejema in izdaja upravljalec v soglasju s pristojnimi inšpekcijskimi službami,
– “Obratovalna in varnostna navodila za zemeljski plin”, ki jih sprejema in izdaja upravljalec v soglasju s pristojnimi inšpekcijskimi službami,
– “Tarifni pravilnik za prodajo zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice”, ki ga izdaja upravljalec na podlagi veljavne zakonodaje.
67. člen
Spore, vezane s tem odlokom prizadeti stranki skušata rešiti sporazumno ali preko arbitražne komisije. Če ne dosežeta sporazuma spore rešuje pristojno sodišče.
68. člen
Ta odlok potrdi Občinski svet občine Jesenice in prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353/34-95
Jesenice, dne 30. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti