Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

522. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica, stran 898.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96 in 44/96), osme alinee 4. točke, tretje alinee 6. točke 12. člena in 103. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine Cerknica na 20. redni seji dne 30. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delovanje na področju športa in telesne kulture je svobodno, pri čemer Občina Cerknica skrbi za izvajanje javnega interesa lokalne skupnosti na področju športa in telesne kulture.
2. člen
Javni interes lokalne skupnosti na področju športa in telesne kulture obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa in telesne kulture, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj;
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa in telesne kulture;
– uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij iz Občine Cerknica doma in v tujini;
– športno vzgojo v javnih zavodih v lasti Občine Cerknica ter razvoj športno interesne dejavnosti le-teh;
– izobraževanje za potrebe športne in telesno-kulturne dejavnosti;
– raziskave s področja športa in telesno-kulturne dejavnosti;
– promocija Občine Cerknica kot športno usmerjene lokalne skupnosti;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport.
Športna vzgoja po tem odloku je organizirana vzgoja otrok in mladine, ki se ukvarjajo z športno dejavnostjo ne glede na njihove posamezne oblike.
Športna sekcija po tem odloku je organizirana telesno-kulturna aktivnost odraslih in družin ne glede na njihovo pojmovno obliko.
Kakovostni šport po tem odloku obsega priprave in športno tekmovanje ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Vrhunski šport zajema po tem odloku priprave in tekmovanja športnikov in športnih ekip, ki imajo status mednarodnega oziroma svetovnega razreda in perspektivnih športnikov, ki so kategorizirani kot športniki perspektivnega razreda.
3. člen
Javni interes Občine Cerknica kot lokalne skupnosti na področju športa se uresničuje:
– z občinskim programom športa in telesne kulture;
– z delovanjem javnih služb in javnih zavodov na področju športa in telesne kulture;
– zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih in telesno-kulturnih dejavnosti – z zagotavljanjem javnih sredstev za šport in telesno kulturo iz državnega proračuna in proračuna Občine Cerknica skladno z veljavno zakonodajo;
– z neposrednim financiranjem športnih in telesno-kulturnih programov oziroma projektov iz javnih sredstev;
– z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja športne dejavnosti;
– z oblikovanjem javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture;
– s stimulativno politiko določanja lokalnih taks iz pristojnosti občine;
– z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti na področju športa in telesne kulture, če to zahteva narava te dejavnosti.
4. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa in telesne kulture se zagotavljajo sredstva iz proračuna Občine Cerknica zlasti za:
– izvajanje športnih in telesno-kulturnih programov, ki obsegajo dejavnost predšolske in osnovnošolske mladine, mladih združenih v podmladkih in mladinskih vadbenih skupinah društev in klubov, študentov in invalidov;
– za športno vzgojo posebno nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– za izobraževanje strokovnih in organizacijskih kadrov;
– za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremljanje javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture;
– za vzpodbujanje športne in telesno-kulturne dosežke;
– za nagrade za dosežke na področju športa in telesne kulture;
– za založniško dejavnost na področju športa;
– za propagandno dejavnost na področju športa;
– za delovanje strokovnih organizacij;
– za eksperimentalne programe;
– za mednarodno sodelovanje.
Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih opredeljujejo v letnem programu Občine Cerknica za področje športa in telesne kulture.
5. člen
Za športne in telesno-kulturne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in mednarodnih zvez in so njihova združenja, društva, klubi in organizacije registrirana pri pristojnem državnem organu.
Športne in telesno-kulturne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakonodajo lahko opravljajo razen organizacij iz prvega odstavka tega člena tudi posamezniki in pravne osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisanimi za dejavnost. Dejavnosti iz tega člena podrobneje določa župan po predhodnem mnenju Sveta za šport Občine Cerknica. V dvomu ali je posamezna dejavnost športna in telesno-kulturna dejavnost po tem odloku odloči župan.
6. člen
Športne in telesno-kulturne prireditve se morajo najavljati, propagirati in pojasnjevati v slovenščini.
II. PROGRAM ŠPORTA IN TELESNE KULTURE V OBČINI CERKNICA
7. člen
Program športa in telesne kulure v Občini Cerknica določa temelje športne in telesno-kulturne politike v Občini Cerknica in opredeljuje obseg dejavnosti na področju športa in telesne kulture, ki se financira ali sofinancira iz občinskega proračuna in iz drugih javnih ali zasebnih financ.
Program športa in telesne kulture v Občini Cerknica sprejme občinski svet na predlog župana Občine Cerknica.
8. člen
Program športa in telesne kulture Občine Cerknica določa zlasti:
– načela in cilje športne in telesno-kulturne politike v občini;
– ukrepe športne politike za razvoj športne in telesnokulturne dejavnosti;
– merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture v občini;
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih javnih služb na področju športa in telesne kulture;
– ukrepe in merila za razvoj športne in telesno-kulturne dejavnosti mladih, študentov in invalidov;
– oblike pospeševanja športnega razvoja demografsko ogroženih območij;
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj skupnega športnega prostora v Občini Cerknica;
– oblike pospeševanja mednarodnega športnega in telesno-kulturnega povezovanja in izhodišča za promocijo Občine Cerknica preko le-tega;
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja prostora z vidika športne in telesno-kulturne dejavnosti;
– usmeritve na področju športne in telesno-kulturne dejavnosti v okviru javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
– usmeritve na področju raziskav športa in telesne kulture;
– merila za področje ustvarjanja in posredovanje športnih in telesno-kulturnih programov preko medijev;
– merila in usmeritve za stimulativno politiko lokalnih taks in davka na območju Občine Cerknica;
– obseg dejavnosti na področju športa in telesne kulture, ki se financira oziroma sofinancira iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev;
– pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastrukturo na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica;
– ostala specifična določila s področja športa in telesne kulture v Občini Cerknica.
9. člen
Za izvajanje občinskega programa športa in telesne kulture v Občini Cerknica skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava. Župan vsako leto do 31. maja predloži občinskemu svetu poročilo o izvajanju občinskega programa športa in telesne kulture v preteklem letu z oceno rezultatov in programom za naslednje obdobje.
III. SVET ZA ŠPORT OBČINE CERKNICA
10. člen
Župan z odredbo imenuje Svet za šport občine Cerknica kot strokovno posvetovalno telo.
Številko članov sveta, trajanje mandatov in način dela določi župan z odredbo.
Tretjino članov sveta predlaga Športna zveza občine Cerknica.
11. člen
Svet za šport občine Cerknica:
– oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo občinskega programa športa in telesne kulture;
– sodeluje pri pripravi občinskega programa športa in telesne kulture;
– spremlja in ocenjuje izvajanje športnega in telesno-kulturnega programa v Občini Cerknica in daje pobude za njegove spremembe in dopolnitve;
– daje mnenje k poročilu o izvajanju športnega programa v Občini Cerknica;
– ocenjuje stanje in razvoj športnih in telesno-kulturnih dejavnosti;
– obravnava in spremlja zakonodajo in druge predpise s področja športa in telesne kulture;
– daje pobude in predloge za urejajanje drugih vprašanj s področja športa in telesne kulture;
– opravlja, vodi, koordinira in izvaja druge naloge s področja športa in telesne kulture skladno z sprejetim programom in navodili župana;
– daje mnenje k vrhunskim dosežkom v športu.
12. člen
Za sodelovanje pri delu sveta ali za izvajanje programa športa in telesne kulture v Občini Cerknica se lahko ustanovi delovne skupine, področne sekcije, komisije in ekspertne skupine. Njihovo sestavo, naloge in način dela določi župan z aktom o ustanovitvi.
IV. ŠPORTNA ZVEZA OBČINE CERKNICA
13. člen
Športna zveza Cerknica je samostojna strokovna in stanovska organizacija v katero se vključujejo športna društva in telesno-kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v tovrstni zvezi.
Športna zveza deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja organizacije in delovanja društev, lastnega statuta in akta o združevanju društev in organizacij s področja športa in telesne kulture v Občini Cerknica v zvezo.
Športna zveza je lahko organizirana in deluje za območje ene ali več občin. V tem primeru se medsebojna razmerja določajo z pogodbo o ustanovitvi zveze.
14. člen
Športna zveza:
– spremlja in ocenjuje stanje na področju športa in telesne kulture in uresničevanja občinskega programa za to področje ter daje v zvezi s tem mnenje, pobude in predloge;
– daje mnenje k predlogu občinskega programa športa in telesne kulture ter k poročilu o izvajanju tega programa;
– daje mnenje k predlogu odlokov in drugih aktov s področja športa in telesne kulture, ki jih sprejema občinski svet ter drugih aktov in predpisov s področja športa in telesne kulture;
– predlaga imenovanje članov sveta za šport Občine Cerknica;
– daje strokovno pomoč svojim članom;
– opravlja druge naloge, ki jih določajo akti Občine Cerknica za področje športa in telesne kulture ter zakon in statut zveze.
15. člen
Športna zveza občine Cerknica se financira iz sredstev občinskega proračuna, članarino in drugimi prispevki ter iz drugih virov.
V. FINANCIRANJE ŠPORTNIH IN TELESNO-KULTURNIH PROGRAMOV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
16. člen
Športni in telesno-kulturni programi se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Cerknica za področje športa in telesne kulture. Višino sredstev za področje športa določi občinski svet s proračunom občine.
17. člen
Občinska uprava oziroma javni skladi s področja športa in telesne kulture zbirajo predloge za financiranje in sofinanciranje športnih in telesno-kulturnih programov z javnim razpisom, z izvajalci programov oziroma projektov pa sklepa pogodbe župan.
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo po predhodnem soglasju Sveta za šport o sofinanciranju programov oziroma projekta brez javnega razpisa:
– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati;
– če gre za sofinanciranje projektov ali programov, ki jih želijo realizirati društva iz območja Občine Cerknica, ki so ustanovljena po izvedbi javnega razpisa;
– v primerih, ko bi opustitev projekta ali programa pomenila za razvoj športa v Občini Cerknica dolgoročno izgubo ali izpad sredstev.
18. člen
Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje športnih in telesno-kulturnih programov lahko dajo društva in organizacije, ki so vpisani v register izvajalcev programa športa in telesno-kulturne dejavnosti v Občini Cerknica.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati društva in organizacije za vpis v register izvajalcev športa v Občini Cerknica predpiše župan.
19. člen
Izvajalci programa športa in telesne kulture v Občini Cerknica, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti občinski upravi mesečno poročilo o izvedbi programov in projektov, do 10. 3. pa tudi poročilo o porabi finančnih sredstev v preteklem letu.
Normative in vsebine za izdelavo poročil predpiše župan.
VI. JAVNI SKLADI
20. člen
Občina Cerknica lahko za izvajanje programa športa in telesne kulture ustanovi javne sklade, na katere se prenese financiranje dejavnosti za katero je sklad ustanovljen.
Javni sklad se ustanovi z odlokom in po postopku, ki ga določa statut Občine Cerknica z sklepom občinskega sveta.
21. člen
Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
22. člen
Akt o ustanovitvi javnega zavoda sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in namenov, za katere je javni sklad ustanovljen.
23. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določijo organizacije, naloge, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega sklada za področje športa in telesne kulture.
24. člen
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namen, za katere je bil javni sklad ustanovljen.
25. člen
Javni sklad mora vsako leto do 10. 3. predložiti ustanovitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu.
26. člen
Revizijo in nadzor nad javnimi skladi na področju športa in telesne kulture katerih ustanovitelj je Občina Cerknica opravlja nadzorni odbor Občine Cerknica.
27. člen
Po enakem postopku se ustanavljajo tudi fondacije ali druge ustanove na področju izvajaja ali financiranja programa športa in telesne kulture katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Cerknica.
VII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU ŠPORTA IN TELESNE KULTURE
28. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema, ki so namenjeni za izvajanje športne aktivnosti, sestavljajo javno infrastrukturo s področja športa in telesne kulture.
Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastrukturo s področja športa in telesne kulture določi občinski svet s sklepom.
Evidenco objektov in površin, ki so določene kot javna infrastruktura na področju športa in telesne kulture vodi občinska uprava na podlagi navodil, ki jih izda župan. Nepremičnine iz tega člena se kot javna infrastruktura s področja športa in telesne kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
29. člen
Občinska uprava pripravi mrežo infrastrukture kot podlago za prostorsko načrtovanje.
Mreža infrastrukture obsega obstoječo javno infrastrukturo na področju športa in telesne kulture, merila in ukrepe za načrtovanje nove in posodobitve obstoječe.
30. člen
Javna infrastruktura s področja športa in telesne kulture se lahko da v uporabo posameznikom in pravnim osebam, ki so vpisane v evidenco izvajalcev programa športa in telesne kulture v Občini Cerknica.
31. člen
Javna infrastruktura iz prejšnjega člena se da v uporabo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede župan v skladu z veljavno zakonodajo.
Javna infrastruktura se mora uporabljati v namen za katerega je bila urejena in določena.
Izvajalci programa športa in telesne kulture v Občini Cerknica imajo za izvajanje storitev programov športa in telesne kulture prednost, kadar pod enakimi pogoji nastopajo tudi drugi interesenti.
32. člen
Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa in skladno z programom športa in telesne kulture, sklene župan pogodbo o uporabi javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture.
Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
33. člen
Če se del javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture, ki začasno ali trajno ni potreben za opravljanje športne in telesno-kulturne dejavnosti, se dohodek nameni za invseticije v javno infrastrukturo na področju športa in telesne kulture.
34. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za vzdrževanje infrastrukture se uporabljajo normativi, standardi in priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno ministrstvo.
VIII. JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ŠPORTA IN TELESNE KULTURE
35. člen
Javni zavod na področju športa in telesne kulture se lahko ustanovi za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom Občine Cerknica opredeljene kot javna služba na področju športa in telesne kulture.
Javni zavod se lahko ustanovi tudi za opravljanje športnih in telesno-kulturnih dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Javni zavod ustanovi z odlokom občinski svet.
36. člen
Občina Cerknica lahko ustanovi javni zavod tudi skupaj z državo po postopkih in na način, ki jih predvideva zakon.
Če občina ustanovi javni zavod skupaj z državo, se njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.
Sklep o soustanovitvi javnega zavoda na področju športa in telesne kulture skupaj z državo sprejme občinski svet, pogodbo pa podpiše župan.
IX. DRUŠTVA NA PODROČJU ŠPORTA IN TELESNE KULTURE
37. člen
Posamezniki se združujejo v društva na področju športa in telesne kulture z namenom da:
– izvajajo športne in telesno-kulturne dejavnosti;
– združujejo občane in občanke na posameznih športnih in telesno-kulturnih področjih;
– se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na področju športa;
– izvajajo izobraževalne in vzgojne aktivnosti na področju športa in telesne kulture;
– prispevajo k dostopu do dobrin, ki jih nudi športna in telesno-kulturna dejavnost;
– skrbijo za zdrav in skladen razvoj članov in članic;
– opravljajo druge aktivnosti in naloge na področju športa in telesne kulture.
38. člen
Društva na področju športa in telesne kulture, katerih dejavnost je posebnega pomena za izvajanje programa športa in telesne kulture lahko predlagajo županu, da jim podeli status društva, ki deluje v javnem lokalnem interesu.
Pogoje in kriterije za izpolnjevanje statusa društva, ki deluje v lokalnem javnem interesu, se preverja vsake tri leta.
X. ZDRAVSTVENO VARSTVO
39. člen
Izvajalci programov na področju športa morajo zagotoviti, da se s športom ukvarjajo zdravstveno sposobne osebe oziroma osebe primerne programu in vadbeni skupini.
Preventivni zdravstveni pregledi so obvezni za športnike selekcij, ki nastopajo v skladu z določili ustreznih pomožnih zvez.
XI. ŠPORTNE PRIREDITVE
40. člen
Športne prireditve po tem odloku so športna srečanja in tekmovanja, organizirana skladno z opravili posameznih pomožnih zvez ali v skladu z razpisi organizatorjev in izvajalcev. Športne prireditve morajo biti prijavljene skladno z določili veljavne zakonodaje pri pristojnem organu.
41. člen
Organizator športne prireditve mora za vse udeležence in gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti ustrezno prvo pomoč ter zavarovati svojo odgovornost za varnost udeležencev in gledalcev.
42. člen
V objektu, v katerem poteka športna prireditev je prepovedano točenje alkoholnih pijač, kolikor to predpisi posameznih pomožnih zvez in zakonodaja ne ureja drugače.
Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje osebam, ki so pod vplivom alkohola.
43. člen
V zaprtem športnem objektu, kjer poteka tekmovanje ali druga oblika športne in telesno-kulturne vadbe, je prepovedano kajenje. Objekti morajo biti vidno označeni z znaki za prepoved kajenja.
44. člen
Na športno prireditev je prepovedano prinašati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva, katera bi ogrožala varnost udeležencev prireditve.
45. člen
Prireditelj, ki kandidira za organizacijo širšega državnega ali mednarodnega tekmovanja, mora pred izvedbo le-tega na območju Občine Cerknica na objektih, ki so last občine, predhodno pridobiti mnenje občinske uprave in pristojnega matičnega odbora občinskega sveta.
Mnenje je obvezno v primerih, ko bi organizacija tovrstnega tekmovanja imela finančne posledice tudi za lokalno skupnost.
XII. NADZOR IN INŠPEKCIJA
46. člen
Inšpekcijo na področju športa in telesne kulture opravlja na podlagi predpisa pristojnega ministra Inšpektorat za šolstvo in šport RS.
47. člen
Nadzor se nanaša na:
– izpolnjevanje nalog v športu, ki so opredeljeni s programom športa in telesne kulture v Občini Cerknica;
– namensko porabo finančnih sredstev in infrastrukture;
– izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje programa športa;
– organizacijo in izvedbo tekmovanj.
48. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor Občine Cerknica.
Strokovni nadzor opravlja Svet za šport Občine Cerknica.
Nadzor nad organizacijo in izvedbo prireditev ter nad določili, ki jih predpisujejo drugi akti imata tudi krajevno pristojna postaja policije in inšpekcija Občine Cerknica.
XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU IN TELESNI KULTURI
49. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in telesni kulturi, za razvoj te dejavnosti in vodenje dolgoročne politike razvoja športa in telesne kulture v Občini Cerknica se vodijo naslednje zbirke podatkov:
– evidenca športnikov in vrhunskih športnikov;
– evidenca izvajalcev programa športa in telesne kulture;
– evidenca strokovnih delavcev v športu in telesni kulturi;
– evidenca javne infrastrukture s področja športa in telesne kulture;
– evidenca državnih in mednarodnih prireditev;
– ostale evidence.
50. člen
Evidenca športnikov in vrhunskih športnikov obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo in športne rezultate uvodnih in mednarodnih tekmovanj in državnih prvenstev.
51. člen
Evidenca izvajalcev programa športa in telesne kulture obsega ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti.
52. člen
Evidenca strokovnih delavcev v športu in telesni kulturi obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost in športno panogo.
53. člen
Evidenca javne infrastrukture na področju športa in telesne kulture obsega ime oziroma naziv objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih površin, velikost prostora za obiskovalce.
54. člen
Evidenca državnih in mednarodnih športnih in telesno-kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Cerknica obsega športno panogo, nivo, organizatorja, udeleženci, način tekmovanja.
55. člen
Glede na dejavnost in razvoj športa in telesne kulture se lahko uvedejo tudi druge evidence. Vodenje ostalih evidenc podpiše na podlagi tega odloka župan.
56. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski upravi.
57. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo skladno z posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se nanašajo na zbirke osebnih podatkov.
XIV. KAZENSKI DOLOČBI
58. člen
Z denarno kaznijo od najmanj 40.000 SIT se kaznuje za prekršek društvo ali organizator športne prireditve, ki le-to ne propagira v slovenskem jeziku. Odgovorna oseba društva se kaznuje z denarno kaznijo od najmanj 20.000 SIT.
59. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje društvo oziroma organizator, ki deluje v nasprotju z določili 40., 41., 42., 43., 44. in 45. člena tega odloka. Za kršitev navedenih členov se kaznuje odgovorna oseba z denarno kaznijo od najmanj 20.000 SIT.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izdati ustrezna navodila za realizacijo odloka in vzpostaviti evidence, določene z tem odlokom.
61. člen
Društva in druge organizacije, ki želijo na podlagi tega odloka pridobivati sredstva iz proračuna Občine Cerknica morajo v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka posredovati zahtevane podatke.
62. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu RS.
Št. 621-005/96-9
Cerknica, dne 30. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti