Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci, stran 915.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci, na seji dne 10. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci
1. člen
Občinska uprava je samostojni organ občine, ki opravlja v okviru zakonov in statuta občine njene upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, za katere je ustanovljena.
2. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge, določene v zakonih in statutu občine. Župan daje delavcem občinske uprave usmeritve in navodila za njihovo delo ter pooblašča delavce za samostojno opravljanje dela v okviru upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog na podlagi zakonov in statuta občine.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, upravne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvajanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov;
– izdajanje posamičnih upravnih aktov;
– priprava splošnih aktov, proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet;
– upravljanje z občinskim premoženjem;
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij;
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopka za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji;
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti;
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev;
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti.
4. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana;
– strokovno službo.
Uprava občine se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna uprava zainteresiranih občin za določene upravne naloge.
Za določene potrebe izvajanja del uprave se lahko organizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda.
5. člen
Urad župana opravlja:
– naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo župana in občinske uprave ter občinskega sveta;
– informacijsko dejavnost in promocijo občine;
– kadrovske zadeve in protokolarne zadeve župana;
– urejanje pravnih zadev in svetovanje na tem področju;
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov, ki jih sprejemajo občinski organi;
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov;
– upravljanje z občinskim premoženjem, če to ni v pristojnosti drugih organov in vodenje evidence občinskega premoženja;
– koordinacija dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in občasnih delovnih teles sveta;
– vodenje zapisnikov sej sveta in komisij;
– opravila, povezana z volitvami;
– pisarniška opravila, sprejem in oddaja pošte, vložišče in arhiv;
– druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v delo urada župana.
6. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino;
– predlaga gradiva, ki jih pripravi občinska uprava za seje občinskega sveta;
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave (urad župana in strokovne službe);
– imenuje projektne skupine in komisije iz pristojnosti celotne občinske uprave;
– odgovarja za izvrševanje proračuna;
– skladno s statutom in drugimi občinskimi akti odloča o najetju posojil med letom;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna;
– skrbi za objavo statuta, odlokov, pravilnikov in drugih splošnih aktov občine;
– zadrži izvajanje nezakonitih odločitev občinskega sveta;
– opravlja tudi vsa druga opravila in naloge, ki jih določata zakon in statut.
Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in občinskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo.
7. člen
Pogodbeni sodelavec pravne stroke opravlja naslednje naloge:
– strokovno pripravlja splošne dele odlokov;
– skrbi za nadzor nad zakonitostjo dela župana in sveta;
– nudi pomoč pri pripravi osnovnih aktov občine in drugih splošnih aktov ter nadzor nad splošnimi akti pravnih oseb s področja javnih zadev v občini;
– nudi pravno pomoč občinskim organom;
– pripravlja gradivo za uradne objave in posredovanje sklepov drugim organom;
– opravlja druga dela in naloge po nalogu župana.
8. člen
Tajnica urada in tehnična sekretarka opravlja naslednje naloge:
– sprejem in evidentiranje pošte, razdeljevanje pošte, sprejem in prenos vseh vrst sporočil za župana;
– urejanje matičnih zadev za delavce občine (urada župana in strokovne službe) v sklopu prijav, odjav, zavarovanj idr.;
– sprejem strank in njihovo usmerjanje;
– opravljanje administrativnih del za celotno upravo (pisanje zapisnikov za potrebe vseh delovnih teles občine, dopisov, sestavljanje poročil idr.;
– po naročilu župana opravlja naloge na področju finančnih zadev;
– po naročilu župana ali predsednika sveta pripravlja gradiva za seje občinskega sveta;
– spremlja seje sveta, pripravlja in piše zapisnike;
– opravlja vsa druga opravila, v skladu z zakonom, statutom in tista, ki jih odredi in določi župan.
9. člen
Strokovna služba opravlja:
1. Naloge na področju družbenih dejavnosti: šolstva, predšolske vzgoje in varstva otrok, športa, kulture in kulturne dediščine, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva:
– za našteta področja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter upravlja in razporeja sredstva, namenjena tem področjem;
– sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov in planskih aktov občine za področje družbenih dejavnosti;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture ter skrbi za investicije v družbenih dejavnostih;
– zagotavlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.
2. Naloge na področju gospodarskih dejavnosti:
– pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, obrti, gostinstva itd.;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– pripravlja in izvršuje proračun, zaključni račun, finančno poslovanje, blagajniško poslovanje, računovodstvo in knjigovodstvo;
– opravlja tudi druge naloge, v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine.
3. Naloge na področju urejanja okolja in prostora:
– skrbi za varstvo okolja;
– organizira in nadzoruje gospodarske, komunalne in druge javne službe;
– skrbi za lokalne javne ceste in poti;
– skrbi za urejanje lokalnega prometa;
– skrbi za požarno varnost in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in namena;
– sodeluje v pripravi prostorskih planov občine;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine;
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine.
4. Naloge na področju računovodskih in knjigovodskih poslov:
– knjiži in vodi evidenco v okviru glavne knjige proračuna in ustreznih evidenc pri krajevnih skupnostih;
– knjiži in vodi evidenco pomožnih knjig in saldakontov;
– vodi evidenco osnovnih sredstev z obračunom amortizacije in revalorizacije;
– vodi obračun obresti in zamudnih obresti z izterjavo, likvidaturo in opravlja vsa potrebna blagajniška dela;
– opravlja druga dela po nalogu župana.
10. člen
Za opravljanje dodatnih nalog in nalog, ki so opredeljene v 5. in 6. členu tega odloka, se občinska uprava lahko povezuje z ustreznimi strokovnimi službami v upravni enoti in sosednjih občinah.
11. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
Koeficient za določanje plače delavcem v občinski upravi določi župan v skladu z zakonom.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
13. člen
V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji župan.
14. člen
Občinska uprava lahko opravlja tudi druge upravne naloge iz izvirne in prenesene pristojnosti.
Določene strokovne naloge v skladu s pogodbo lahko prenesejo v opravljanje zunanjemu strokovnemu izvajalcu.
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe opravlja strokovna opravila tudi za druge občine, pokrajine in državne organe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem sprejetja.
Št. 28/96
Gornji Petrovci, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti