Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

520. Odlok o priznanju in nagradah Občine Cankova-Tišina, stran 895.

Na podlagi 9. člena in v skladu s 43. členom statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 23. seji dne 29. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Cankova-Tišina
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj in nagrad Občine Cankova-Tišina občanom, podjetjem, zavodom, organom, organizacijam in skupnostim, političnim strankam ter društvom, za posebne uspehe na raznih področjih družbenega življenja.
2. člen
Priznanja Občine Cankova-Tišina so:
Plaketa Občine Cankova-Tišina,
Priznanja in diplome Občine Cankova-Tišina,
Podelitev naziva častnega občana Občine Cankova-Tišina,
Podelitev zahvalne listine Občine Cankova-Tišina.
I. PLAKETA OBČINE CANKOVA-TIŠINA
3. člen
Plaketa Občine Cankova-Tišina je najvišje priznanje v Občini Cankova-Tišina in se podeljuje:
– občanom za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine,
– podjetjem, zavodom, organom, organizacijam in skupnostim ter društvom in političnim organizacijam za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znastvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva ter oblikovanja novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
4. člen
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete, od tega največ dve posameznikom in eno kolektivno. Dobitniki plakete – posamezniki prejmejo lahko tudi denarno nagrado.
5. člen
Plaketa Občine Cankova-Tišina, glede na vrsto priznanja je pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi, velikosti 10 × 10 cm.
6. člen
O podelitvi plakete odloča Občinski svet občine Cankova-Tišina. Plaketo podeljuje župan ali predsednik Občinskega sveta občine Cankova-Tišina na slavnostni seji ob občinskem prazniku.
II. PRIZNANJA IN DIPLOME NA PODROČJU GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
7. člen
Na področju gospodarskih in družbenih dejavnosti se podeljujejo organizacijam in posameznikom priznanja in diplome.
Priznanja za posamezno področje se podeljuje za:
– življenjsko delo,
– posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in širšem prostoru,
– dosežke znanstveno-raziskovalnega dela,
– prispevek pri razvijanju gospodarskih in družbenih dejavnosti.
Diplome za posamezno področje se podeljuje za:
– uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti,
– dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
8. člen
Vsako leto se podeli največ dve priznanji in ena diploma za posamezno področje.
9. člen
Dobitniki priznanja in diplome – posamezniki, prejmejo lahko tudi denarno nagrado.
10. člen
Priznanja in diplome podeljujeta župan in predsednik občinskega sveta za posamezno področje, posebej ob posebnih svečanih priložnostih.
11. člen
Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpišeta župan in predsednik Občinskega sveta občine Cankova-Tišina, je upodobljen grb občine.
III. SKUPNE DOLOČBE
12. člen
Kandidate za priznanja in nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
13. člen
Razpis in kriterije za podelitev priznanj in nagrad, postopek za kandidiranje in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s podelitvijo objavi komisija za nagrade in priznanja v sredstvih javnega obveščanja. Komisija tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen
Višina nagrade za posamezno priznanje oziroma nagrado se določi v znesku:
– za plaketo Občine Cankova-Tišina:
– za pozlačeno, tri povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo,
– za posrebreno, dve povprečni neto plači v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo,
– v medeninasti izvedbi, eno povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo,
– za priznanja na področju kulture, šolstva in športa – eno povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo,
– za diplome na področju kulture, športa in šolstva – 1/2 povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo.
15. člen
Občinski svet občine Cankova-Tišina z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezna finančna sredstva za podeljevanje priznanj in nagrad Občine Cankova-Tišina.
16. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi evidenca v knjigi, kjer se vpišejo podatki o:
– dobitnikih priznanj in nagrad, razlog, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil pobudnik, kdo predlagatelj, podatke o tistem, ki je priznanje izročil ter o datumu in kraju podelitve priznanja.
– evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah vodi tajnik občine, v skladu s prejetim odlokom.
17. člen
Za izdelavo plaket, diplom in listin skrbi urad župana Občine Cankova-Tišina.
IV. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
18. člen
Naziv častnega občana Občine Cankova-Tišina se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, utrjevanja miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana Občine Cankova-Tišina se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znastvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine.
Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Cankova-Tišina sprejme Občinski svet občine Cankova-Tišina na podlagi predloga komisije za nagrade in priznanja.
V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častni občan podeli ter kdaj se izvrši podelitev.
Častnemu občanu Občine Cankove-Tišina se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpišeta župan in predsednik Občinskega sveta občine Cankova-Tišina.
V. PODELITEV ZAHVALNE LISTINE
19. člen
Zahvalna listina se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih na območju Občine Cankova-Tišina.
Zahvalna listina se podeli z umetniško sliko. Zahvalno listino podpiše župan občine in jo izroči prejemniku na svečani seji občinskega sveta.
VI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Priznanja, podeljena na posameznih področjih do uveljavitve tega odloka so izenačena s priznanji, podeljenimi po tem odloku.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0022/97
Tišina, dne 5. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti