Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

509. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze - Tuberculosis, stran 876.

Na podlagi prve alinee prvega odstavka 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze – Tuberculosis
1. člen
Za ugotavljanje, preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje tuberkuloze pri živalih se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Za tuberkulozo zbolijo domače in divje živali. Povzročitelji so Mycobacterie spp.
Tuberkuloza pri govedu in drobnici
3. člen
Za tuberkulozo, ki jo povzroča Mycobacterium bovis, zbolijo govedo in drobnica.
Na tuberkulozo govedi in drobnice se sumi:
– če je bila ugotovljena sumljiva tuberkulinska reakcija;
– če se na organih zaklanih ali poginjenih živali najdejo spremembe, po katerih se lahko sumi na tuberkulozo;
– če se pri živalih s pogostim kašljanjem ugotovijo hujšanje in oteklost otipljivih bezgavk;
– če so živali prišle v stik z ljudmi ali živalmi, za katere se sumi, da so oboleli za tuberkulozo, ali so tuberkulozni;
– če so bile živali v gospodarstvu, v katerem je bila ugotovljena tuberkuloza.
4. člen
Za okužene se štejejo vse živali, pri katerih se:
– z intradermalno tuberkulinizacijo ugotovi specifična pozitivna tkivna reakcija zaradi nastale preobčutljivosti organizma po okužbi s povzročiteljem tuberkuloze,
– z laboratorijsko preiskavo sekreta, ekskreta ali tkiva dokaže povzročitelj tuberkuloze goved,
– na trupu ugotovijo za tuberkulozo značilne bolezenske spremembe, z laboratorijsko preiskavo pa je dokazan povzročitelj tuberkuloze govedi oziroma
– z veterinarsko-sanitarnim pregledom ob zakolu ugotovijo za tuberkulozo značilne patomorfološke spremembe, z laboratorijsko preiskavo pa povzročitelj tuberkuloze goved.
5. člen
Če se v preizkusu preobčutljivosti z bovinim tuberkulinom pri živalih sumi na tuberkulozo, je treba:
– prepovedati izdajo zdravstvenih spričeval;
– popisati in oštevilčiti vse sumljive živali;
– osamiti živali;
– omejiti razmnoževanje živali;
– prepovedati promet z mlekom in mlečnimi izdelki;
– prepovedati odnašanje krme;
– prepovedati odnašanje gnoja;
– odrediti obvezno pakiranje gnoja za najmanj 21 dni;
– prepovedati uporabo skupnih napajališč;
– v gospodarstvu hkrati z bovinim in aviarnim tuberkulinom na različnih mestih, preiskus po šestih tednih ponoviti.
Če se ob zakolu goveda sumi na tuberkulozo, je treba spremenjene organe poslati v pooblaščeni laboratorij.
6. člen
V dvorišču ali objektu, kjer je bila ugotovljena tuberkuloza, se odredijo naslednji ukrepi:
– zakol okuženih govedi najmanj v 30 dneh po ugotovitvi tuberkuloze govedi;
– dezinfekcija hlevov, dvorišč, napajališč in drugih krajev, na katerih so bile sumljive ali bolne živali, kot tudi predmetov in naprav, ki so prišle s takimi živalmi v stik;
– drugi ukrepi za sanacijo reje.
7. člen
Šteje se, da je tuberkuloza govedi prenehala, ko so bili opravljeni vsi odrejeni ukrepi in je bila naslednja simultana tuberkulinizacija po najmanj šestih tednih negativna pri vseh živalih na dvorišču.
Tuberkuloza pri prašičih
8. člen
Za tuberkulozo, ki jo povzroča Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis in mikobakterijami sklopa Mycobacterium avium – Intracelullare zbolijo prašiči.
Na tuberkulozo prašičev se sumi:
– če je s simultano intradermalno tuberkulinizacijo ugotovljena sumljiva reakcija;
– če so prašiči prišli v stik z ljudmi ali živalmi, za katere se sumi, da so oboleli za tuberkulozo, ali so tuberkulozni;
– če so bili prašiči v gospodarstvu, v katerem je bila ugotovljena tuberkuloza;
– če so bili prašiči krmljeni s krmo ali so pili vodo, v kateri so bili dokazani povzročitelji tuberkuloze;
– če so bili prašiči na nastilu, v katerem so bili dokazani povzročitelji tuberkuloze;
– če se na organih zaklanih ali poginjenih prašičev najdejo nekrotične ali gnojne spremembe v bezgavkah prebavil.
9. člen
Za okužene se štejejo vsi prašiči, pri katerih se:
– s simultano intradermalno tuberkulinizacijo ugotovi specifična pozitivna reakcija na bovini ali aviarni tuberkulin ali hkrati na oba;
– v organih zaklanih ali poginjenih živali ugotovijo patomorfološko na tuberkulozo sumljive spremembe, z laboratorijsko preiskavo tkiva pa se dokažejo acidorezistentne bakterije tipa bovis ali tuberculosis.
10. člen
V dvorišču ali objektu, kjer je bila ugotovljena tuberkuloza, se odredijo naslednji ukrepi:
– prepoved prometa z živalmi razen za zakol;
– prepoved pripuščanja plemenskih prašičev in uporabe njihovega semena;
– trajna in vidna označitev sumljivih prašičev;
– tuberkulinizacija vseh plemenskih prašičev;
– izločitev prašičev in njihovih potomcev, ki so pozitivno reagirali na goveji tuberkulin;
– izločitev merjascev in ne brejih svinj, ki so pozitivno reagirale na aviarni tuberkulin, breje svinje je treba izločiti najpozneje 2 meseca po prasitvi;
– dezinfekcija hlevov, dvorišč, gnoja in gnojnice kot tudi predmetov in naprav, ki so prišle s takimi živalmi v stik;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih in v proizvodnji krme;
– drugi ukrepi za sanacijo reje.
11. člen
Šteje se, da je tuberkuloza prašičev prenehala, ko so bili opravljeni vsi odrejeni ukrepi in je dvakratna zaporedna tuberkulinizacija z najmanj 6-tedenskim presledkom pri vseh prašičih v dvorišču negativna.
Tuberkuloza pri perutnini
12. člen
Za tuberkulozo, ki jo povzroča Mycobacterium avium zboli perutnina.
Na tuberkulozo pri perutnini se sumi:
– če živali postopno hujšajo, jim zbledijo roža in podbradki, perje izgubi svoj naraven lesk, upade nesnost, se pojavi driska, šepanje in povišan pogin;
– se pri raztelesbi poginjenih živali ugotovijo značilne bolezenske spremembe, t.i. tuberkulozni vozliči v jetrih, vranici, črevesju in kostnem mozgu.
13. člen
Za okuženo se šteje perutnina:
– pri kateri se s tuberkulinizacijo ali hitro aglutinacijo sveže krvi ugotovi pozitiven rezultat;
– pri kateri se z raztelesbo trupla ugotovijo značilne patomorfološke spremembe, z laboratorijsko preiskavo pa dokaže povzročitelj tuberkuloze.
14. člen
V dvorišču ali objektu, kjer je ugotovljena tuberkuloza, se odredijo naslednji ukrepi:
– prepoved gibanja in odtujitve živali ter izdaje zdravstvenih spričeval;
– prepoved prometa z živili;
– zakol jate;
– prepoved odvažanja in prodaje gnoja iz okužene jate, gnoj se neškodljivo uniči;
– dezinfekcija hlevov in opreme, ki je bila v stiku z okuženo perutnino;
– tuberkulinizacija vseh drugih domačih živali na dvorišču (goveda, prašiči, drobnici in druga perutnina);
– drugi ukrepi za sanacijo reje.
15. člen
Šteje se, da je jata prosta tuberkuloze:
– ko so izpolnjeni vsi odrejeni ukrepi;
– ko je preteklo od zakola jate in razkužbe več kot štiri tedne.
16. člen
Stroške diagnostičnih preiskav, razliko med klavno in plemensko vrednostjo, odškodnino za predmete in surovine plača Republika Slovenija iz proračuna.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo se preneha uporabljati pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tuberkuloze živali (Uradni list SFRJ, št. 22/89 in 53/90).
18. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-14/97
Ljubljana, dne 11. februarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti