Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

536. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci, stran 917.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95), je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji, dne 10. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Gornji Petrovci s sedežem v Gornjih Petrovcih 31/d (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gornji Petrovci (v nadaljevanju: šola), v čigar sestavo sodi: enota vrtca v Gornjih Petrovcih.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Gornji Petrovci.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Gornji Petrovci, p.o.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Gornji Petrovci.
Sedež zavoda je: Gornji Petrovci 2.
V sestavi zavoda deluje enota vrtca za izvajanje predšolske vzgoje.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so zato podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga. Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo.
2. Pečat šole
5. člen
Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Gornji Petrovci, p.o., Gornji Petrovci 2.
Pečat premera 35 mm uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja v okviru svoje pristojnosti.
Pečat premera 20 mm uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
6. člen
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
V odnosih z banko, agencijo za plačilni promet in davčno upravo podpisujejo za zavod: ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri agenciji za plačilni promet.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja vseh naselij v Občini Gornji Petrovci in sicer: Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Lucova, Martinje, Neradnovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje, Kukeč in Panovci, deloma tudi vas Kuštanovci in Trdkova.
Navedeni šolski okoliš je hkrati tudi vzgojno-varstveni okoliš.
Če je zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih utemeljenih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini Gornji Petrovci ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v sosednji občini ali če je učencem sosednjih občin zaradi manjše oddaljenosti ugodneje, da obiskujejo šolo v Občini Gornji Petrovci, mora biti to urejeno s posebnim dogovorom med občinami ali zavodi. Enako velja za otroke iz Kuštanovcev in Trdkove.
III. DEJAVNOST ŠOLE
10. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– M/80.101 – vrtci,
– 0/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod lahko izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 12 mesecev do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti tudi v vzgojno-varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev šole izvolijo zaposleni delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določa zakon, ta odlok in pravila šole in sicer izmed strokovnih delavcev matične šole štiri člane, izmed enot vrtcev enega člana.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati sveta in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni kandidati so tisti, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu do konca mandata člana sveta zavoda.
16. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
17. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju.
18. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema program razvoja šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanje,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najemanju posojil,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in s splošnimi akti šole določene naloge,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
19. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja in svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja 4 leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež.
Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor in lokalna skupnost ne data mnenja v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za 1 leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8 dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pomočnik ravnatelja
23. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, določene v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.
Prvi sklic učiteljskega zbora opravi ravnatelj, na katerem izvolijo predsednika učiteljskega zbora.
25. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oziroma v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
27. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
VI. KNJIŽNICA
28. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu (vrtec, podružnična šola).
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
29. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovorna ustanovitelju.
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.
31. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 30. členom tega odloka.
VIII. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
32. člen
Zavod se za opravljanje skupnih zadev lahko povezuje z ostalimi osnovnimi šolami in vrtci na območju upravne enote v skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: skupnost zavodov).
Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole in vrtcev pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administrativne in druge dogovorjene storitve.
IX. NADZOR
33. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
34. člen
Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
X. JAVNOST DELA ZAVODA
35. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. POSLOVNA TAJNOST
36. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod se lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet šole.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili šole.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
39. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
40. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gornji Petrovci je pravna naslednica Osnovne šole Gornji Petrovci, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na registrskem vložku številka 1/123-00 in prevzame vse pravice ter obveznosti tega zavoda.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Gornji Petrovci preneha veljati odlok o reorganizaciji javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Murska Sobota, ki ga je sprejela Skupščina občine Murska Sobota, dne 26. 11. 1991.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-7/96
Gornji Petrovci, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti