Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

518. Odlok o simbolih Občine Brežice, stran 891.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena in drugega odstavka 2. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 27. seji dne 3. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o simbolih Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vsebina, oblika in način uporabe simbolov ter žiga in pečata Občine Brežice.
Simboli Občine Brežice so:
– grb Občine Brežice,
– znak Občine Brežice,
– zastava Občine Brežice.
II. GRB OBČINE BREŽICE
2. člen
Grbu je osnova mestni grb iz leta 1501, ki ga je mestu Brežice podelil kralj Maksimiljan.
Grb Občine Brežice ima obliko ščita. V dnu ščita je polje vodene barve, nad njim so trije hribi v zeleni barvi, od katerih je srednji višji. Nad hribi se dviga v zgornji del ščita zlato rumena konica, preostali del ščita je črne barve.
Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu.
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi, ki se nahaja na sedežu Občine Brežice. Grb se izjemoma uporablja v črno-beli obliki, reliefni obliki ali v odlitku.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba ter črno-bela upodobitev grba so določena v grafični prilogi in so sestavni del tega odloka, ter se hranijo v uradu župana.
3. člen
Grb občine se uporablja na registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov.
III. ZNAK OBČINE BREŽICE
4. člen
Znak Občine Brežice v osnovi ima obliko pokončnega pravokotnika z različno zaključenimi vogali in predstavlja stilizirane pomembnejše značilnosti občine.
Znak Občine Brežice ponazarja silhueta vodovodnega stolpa v mestu Brežice z vrisanima horizontalnima črtama, ki predstavljata venca stolpa. Valovita polja na dnu predstavljajo naselje in razgibani relief občine. Osnovne barve so modra, rumena in zelena. Pod znakom je logotip “Občina Brežice”.
Znak z logotipom je zaščiten pri Uradu za patente Republike Slovenije.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje in detajlnejšo uporabo znaka so sestavni del tega odloka zajeta pa so tudi v katalogu celostne podobe Občine Brežice, ki je tudi sestavni del tega odloka in se hrani v uradu župana Občine Brežice.
5. člen
Znak Občine Brežice se uporablja za namene po pravilih, ki so določeni v katalogu celostne podobe Občine Brežice, zlasti pa:
– na zastavi Občine Brežice,
– na listinah, oznakah, nagradah in priznanjih ter publikacijah, ki jih izdajajo Občina Brežice in njeni organi,
– v prostorih in na poslopju kjer je sedež občine,
– na sejah občinskega sveta in ob občinskem prazniku,
– na službenih oblekah uradnih oseb občinske uprave,
– na obvestilnih panojih,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v vseh drugih primerih, ko gre za prezentacijo občine kot lokalne skupnosti.
IV. ZASTAVA OBČINE BREŽICE
6. člen
Zastava Občine Brežice ima obliko pokončnega pravokotnika v razmerju 1:3, v njeni zgornji tretjini pa je lociran znak Občine Brežice z logotipom (Občina Brežice). Lahko se uporablja zastava brez logotipa, samo z znakom.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje zastave, njene dimenzije in oblike ter črno-bela upodobitev so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka in se hrani v uradu župana Občine Brežice.
Osnovna podlaga zastave je bela barva. Barvne variante podlage zastave izhajajo iz osnovnih barv znaka.
V. PRAVILA ZA UPORABO SIMBOLOV
7. člen
Simboli Občine Brežice se smejo uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki jih določa ta odlok.
V posebnih primerih odloča o enkratni uporabi grba, ali znaka Občine Brežice, župan.
Za uporabo grba in izobešanje zastave Občine Brežice, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba in zastave Republike Slovenije.
Če se grb ali zastava uporabljata skupaj z grbom in zastavo Republike Slovenije veljajo za način njune uporabe določila zakona.
Grb ali znak je prepovedano uporabljati kot blagovno znamko, storitveno znamko, vzorec ali model.
8. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Izobešene zastave je potrebno odstraniti najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga zaradi katerega je bila izobešena.
Komunalni nadzornik je dolžan takoj odstraniti zastavo, če ugotovi, da se le-ta uporablja v nasprotju z določili predhodnih odstavkov tega člena.
9. člen
Zastava Občine Brežice je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež občine.
Zastava se izobesi ob prazniku Občine Brežice ves čas praznika, tudi na poslopjih v katerih so uradni prostori občine in krajevnih skupnosti. Zastava se lahko izobesi ob občinskem prazniku tudi na drugih javnih objektih, stanovanjskih hišah in drugih primernih krajih.
Zastavo se izobesi ob obiskih uradnih delegacij in predstavnikov.
10. člen
Zastava je lahko izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja, v skladu s pravili teh prireditev,
– tudi v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
VI. PEČAT IN ŽIG OBČINE BREŽICE
11. člen
Občina Brežice ima svoj pečat in žig.
Pečat občinske uprave občine Brežice je okrogle oblike, z dvojnim robom premera 35 mm, z napisom “OBČINA BREŽICE” ob zgornjem robu, spodaj pa oznako naslova “Cesta prvih borcev 18”. V sredini pečata je odtisnjen znak Občine Brežice. Pečati so oštevilčeni.
Pečat župana je enak pečatu iz prvega odstavka tega člena z dodatkom pod napisom “OBČINA BREŽICE” – “ŽUPAN”.
Razen tega pečata je v upravi v uporabi manjši pečat z enako vsebino, ki služi za potrjevanje zdravstvenih izkaznic. Njegov premer je 20 mm.
Pečat Občinskega sveta občine Brežice je enak pečatu iz prvega odstavka tega člena z dodatkom pod napisom “OBČINA BREŽICE”: “OBČINSKI SVET”.
Žig je pečat, izdelan iz kovine.
12. člen
V občinski upravi se vodi evidenca organizacijske in osebne razporeditve ter zadolžitve pečatov in žiga Občine Brežice.
Imetnik pečata ali žiga, odgovarja disciplinsko in materialno za njegovo uporabo in varovanje.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (7. člen),
– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (8. člen),
– če izobešene zastave niso odstranjene v predvidenem roku (8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena.
VIII. PREHODNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o grbu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 31/91).
15. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/91-1
Brežice, dne 3. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti