Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

543. Odloko o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje, stran 926.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 13. seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa ravnanje z vsemi vrstami odpadkov, ki nastajajo na območju občine, razen ravnanje s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi.
Ravnanje z odpadki obsega zbiranje in odvažanje odpadkov.
S tem odlokom so določeni tudi ukrepi za preprečevanje odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih.
2. člen
Posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, je povzročitelj dolžan zbirati v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem, ter jih začasno deponirati na ekološko ustrezen način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja.
3. člen
Dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki je organizirana kot lokalna gospodarska javna služba.
4. člen
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti vključeni vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju občine, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
5. člen
Dejavnost zbiranja in odvažanja odpadkov opravlja v občini javno podjetje ali pooblaščeni izvajalec, ki ga na podlagi koncesijskega akta, izdane koncesije in pogodbe določi občinski svet (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
II. VRSTE ODPADKOV
6. člen
Odpadek po tem odloku je vsaka snov ali predmet, ki je proizvajalcu ali uporabniku neuporaben, nadležen ali škodljiv.
Odpadki po tem odloku se razvrščajo v dve skupini:
1. odpadki primerni za odlaganje v tipizirane posode za odpadke, kot npr.:
– odpadki iz gospodinjstva,
– smeti in odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, tržnic, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin,
– neuporabni odpadki iz industrijske in obrtne dejavnosti,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic in podobno,
– pepel in ugasli ogorki iz peči;
2. odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in podobnih lastnosti ni mogoče ali smotrno zbirati v tipizirane posode za odpadke, to so večji kosovni odpadki, kot npr.:
– večji kosi embalaže,
– nerabno pohištvo in drugi kosi stanovanjske in gospodinjske opreme,
– nerabna vozila in deli vozil,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, steklovina in podobno.
7. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje kosovne odpadke,
2. večje količine gradbenega materiala, zemlje ali kamenja,
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
6. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
7. neohlajene ogorke,
8. večje vejevje,
9. poginule živali ali dele živali in kože,
10. embalažo sredstev za varstvo rastlin.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Uporabniki storitev (povzročitelji) v urbanih naseljih so dolžni odlagati odpadke iz 1. točke 6. člena tega odloka v posode za odpadke.
Za potrebe tega odloka se meje urbanega naselja določijo z mejami območja urejanja, določenimi v ureditvenem načrtu.
Uporabniki storitev (povzročitelji) v vaških naseljih in zaselkih so dolžni odpadke iz 1. točke 6. člena tega odloka odlagati v zabojnike. Zabojnike je dolžan postaviti izvajalec na posebna, za ta namen urejena, zbirna mesta.
9. člen
Zbirna mesta za postavitev zabojnikov določi občina v soglasju s krajevno skupnostjo.
Posode za odpadke v urbanih naseljih morajo zagotoviti uporabniki storitev.
Zabojnike za zbiranje odpadkov v vaških naseljih in zaselkih mora zagotoviti občina.
V primeru povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko povzročitelji odložijo v biološko razgradljive plastične vreče, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem naslednjem odvozu.
10. člen
Za odlaganje večjih kosovnih odpadkov (2. točka 6. člena) organizira izvajalec dvakrat letno pobiranje z ustreznimi zabojniki.
11. člen
Izvajalec je dolžan posode z odpadki prazniti v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje občinskemu svetu v potrditev.
Razpored odvoza se objavi na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop ipd.) je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v treh delovnih dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
12. člen
Izvajalec in povzročitelji morajo odlagati odpadke na odlagališče odpadkov, določeno za to dejavnost.
Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina.
13. člen
Kdor odloži odpadke izven odlagališča, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do zabojnikov.
Povzročitelji oziroma KS so v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do zbirnega mesta.
Kadar izvajalec pri praznjenju posod za odpadke in zabojnikov onesnaži zbirno mesto, ga je dolžan takoj očistiti.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki.
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
16. člen
Za organizirano ravnanje z odpadki so dolžni povzročitelji plačevati takso.
V urbanih naseljih se plačuje taksa, obračunana po kvadratnem metru stanovanjske površine oziroma površine poslovnega prostora. Višino zneska, po katerem se obračunava m2 površine, se določi na predlog izvajalca, s soglasjem občinskega sveta.
V vaških naseljih in zaselkih se plačuje taksa v pavšalnem znesku in sicer mesečno. Znesek določi občinski svet enkrat letno s posebnim sklepom.
V. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalna inšpekcija v okviru svojega delovnega področja.
Komunalna inšpekcija lahko pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
18. člen
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni storilce nepravilnosti prijaviti pristojni inšpekciji.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, ki stori prekršek, če:
1. ne počisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (tretji odstavek 14. člena),
2. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 11. člena),
3. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v treh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (četrti odstavek 11. člena),
4. ne odvažajo kosovnih in posebnih odpadkov iz posebnih odjemnih mest (10. člen),
5. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (12. člen),
6. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in storilca ne prijavijo pristojni inšpekciji (18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če kot povzročitelji:
1. ne vzdržujejo zbirnega mesta (14. člen),
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke,
3. odlagajo odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča odpadkov (13. člen),
4. odlagajo odpadke v nasprotju s 7. členom,
5. ne vzdržujejo čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogočijo dostopa do posod za odpadke (prvi in drugi odstavek 14. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, organizator kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, ali da ne poskrbijo, da se po končani prireditvi prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec (15. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 20. člena tega odloka.
23. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v 4. in 5. točki prvega odstavka 20. člena tega odloka.
VII. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Kozje odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 061-13-006/96
Kozje, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti