Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

559. Pravilnik o štipendiranju, stran 943.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Pivka na seji dne 22. 10. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij;
– postopek za izvajanje štipendiranja.
2. člen
Občina Pivka zagotavlja proračunska sredstva za štipendiranje potrebnih strokovnih kadrov za kadrovske potrebe, ki jih opredeli občinski svet občine Pivka.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije se podeljuje štipendistom, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Pivka in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje na območju Občine Pivka.
Če za razpisane štipendije ni dovolj kandidatov iz Občine Pivka, se štipendije lahko podeli tudi prosilcem drugih občin, če so državljani Republike Slovenije.
4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva šolski uspeh ter sposobnosti za izbran izobraževalni program oziroma za opravljanje poklica.
5. člen
Višino kadrovske štipendije se določa v odstotku od zajamčenega osebnega dohodka po zakonu o zajamčenem osebnem dohodku (Uradni list RS, št. 48/90), zmanjšanega za prispevke in davke (v nadaljnjem besedilu: zajamčeni osebni dohodek po zakonu), glede na učni uspeh in kraj bivanja študenta.
6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo za študente, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča, in ki znaša 35% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu; za dijake pa 30%;
– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov), ki znaša 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu;
– dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 50% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Dodatka iz druge in tretje alinee tega člena se med seboj izključujeta.
7. člen
Štipendisti so upravičeni do osebnega dodatka (stimulacije) za učni uspeh, dosežen v preteklem šolskem letu. Dodatek se izplačuje v naslednji višini:
– študentom s povprečno oceno:
7,01–7,50                          10%
7,51–8,00                          15%
8,01–8,50                          20%
8,51–9,00                          25%
9,01 dalje                          30%
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
– dijaki z uspehom:
zadosten                           10%
dober                            15%
prav dober                          20%
odličen                           25%
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.
Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada študentom in dijakom prvega letnika.
8. člen
Štipendije se izplačuje za celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski staž.
Štipendija se nakazuje štipendistom mesečno do 20. v mesecu za tekoči mesec.
9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizira ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka.
Dodatek za stroške prevoza se spremeni, ko se cene prevoza povečajo za več kot 5%, izplačuje pa se ob prvem naslednjem nakazilu štipendij.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
10. člen
Kadrovske štipendije se podeljuje v skladu z ugotovljenimi potrebami na podlagi javnega razpisa ali objave.
Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje Občinski svet občine Pivka. Komisija ima predsednika in dva člana.
Razpis obsega:
– poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
– število razpisanih štipendij;
– rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo;
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
11. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja:
c) potrdilo o državljanstvu Republike;
d) življenjepis.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v roku, navedenem v prejšnjem členu.
12. člen
Komisija za štipendiranje opravi izbor kandidatov v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati upošteva:
– učni uspeh – splošni in specifični glede na smer študija;
– morebitne rezultate na verificiranih tekmovanjih šolskih in izvenšolskih aktivnosti, ki jih kandidat navede v življenjepisu in priloži ustrezna potrdila.
Pri enakem izpolnjevanju pogojev upošteva komisija še socialno stanje kandidatov.
13. člen
Komisija za štipendiranje o izbiri kandidatov pismeno obvesti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.
Kandidati imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa pravico vložiti ugovor na Občinski svet občine Pivka. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
14. člen
Razpisni postopek in podelitev kadrovskih štipendij mora biti zaključen do 30. septembra.
15. člen
Medsebojna razmerja med občino kot štipenditorjem in štipendistom se določi v pisni pogodbi.
Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan občine.
16. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
17. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti komisiji za štipendiranje:
– potrdilo o opravljenih izpitih oziroma o uspehu v preteklem šolskem letu,
– potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
18. člen
Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ne opravi pravočasno študijskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi. Lahko mu določi rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, komisija prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja štipendije.
Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni komisija za štipendiranje in jih potrdi občinski svet.
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske tudi v primerih:
a) če ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojno-izobraževalni organizaciji za študijski program, za katerega mu je bila podeljena štipendija; oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi 18. člena tega pravilnika,
b) če opusti izobraževanje na šoli, kjer je vpisan ob sklenitvi pogodbe,
c) če se med prejemanjem štipendije brez predhodnega soglasja štipenditorja vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli,
d) če je izključen iz šole,
e) če med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo.
20. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
21. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti:
a) če mi štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči zaposlitve oziroma pripravništva v skladu s pogodbo,
b) če mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,
c) če postane trajno nezmožen za šolanje in delo.
22. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti za delo (težje nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče ipd.),
b) zaradi sklenitve delovnega razmerja v javnih zavodih,
c) iz drugih opravičljivih razlogov.
23. člen
Komisija za štipendiranje lahko štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.
24. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta sicer pripadala. Osnova za izračun je višina štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje,
Štipendistu, ki se zaradi potreb štipenditorja zaposli v času absolventskega staža, se novonastale pravice in obveznosti določijo z aneksom k tej pogodbi o štipendiranju.
25. čl en
Vsak primer v zvezi z določili 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega pravilnika, mora komisija za štipendiranje posebej obravnavati in o njem določiti v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o svojih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na Občinski svet občine Pivka. Rok ugovora je 8 dni od vročitve pisnega odpravka. Občinski svet mora nato v 30 dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
27. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
28. člen
Občina Pivka je dolžna spremljati učne uspehe štipendistov, vzdrževati z njimi stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti ter najmanj enkrat letno poročati svetu in komisiji za štipendiranje o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov in o drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9/96
Pivka, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Pivka
Iztok N. Čančula, d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti