Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1997 z dne 21. 2. 1997

Kazalo

545. Pravilnik o štipendiranju, stran 928.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 13. redni seji dne 19. 12. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju
1. člen
S pravilnikom se določajo:
– merila za podeljevanje kadrovskih štipendij dijakom in študentom;
– postopek podeljevanja štipendij.
2. člen
Sredstva za štipendije morajo biti zagotovljena v občinskem proračunu.
3. člen
Štipendije se podelijo na podlagi kadrovskih potreb na območju Občine Kozje.
4. člen
Pravico do kadrovske štipendije ima dijak ali študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– namen dijaka oziroma študenta, da se po končanem študiju zaposli na delovnem mestu, za katero je bila štipendija zaradi kadrovske potrebe podeljena,
– redno šolanje na srednjih, višjih in visokih šolah.
Prednostno pravico do kadrovske štipendije ima dijak oziroma študent s stalnim prebivališčem v Občini Kozje.
5. člen
Višina štipendije se določi od zajamčenega neto osebnega dohodka in sicer:
– za dijake 50% od zajamčene plače,
– za študente 70% od zajamčene plače.
Pri višini štipendije se upošteva tudi dosežen učni uspeh in premoženjsko stanje družine prosilca.
6. člen
Dijaki in študenti so upravičeni tudi do posebnega dodatka za učni uspeh:
– dijaki: za prav dober uspeh 5% od zajamčene neto plače za odličen uspeh 10% od zajamčene neto plače,
– študentje:  za povprečno oceno 9,01–10 v višini 15%
       – za povprečno oceno 8,01–9 v višini 10%
       – za povprečno oceno 7,01–8 v višini 5% od zajamčene neto plače
       (povprečna ocena: povprečje številčno izraženih ocen, doseženih od 1.
       oktobra do 30. septembra v preteklem šolskem letu).
Dodatek za učni uspeh ne pripada dijakom in študentom prvega letnika.
7. člen
Skladno z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti štipendija dijaka ne sme biti nižja od 20%, za študenta od 30% zajamčenega osebnega dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke.
Višina štipendije raste skladno z rastjo zajamčenega osebnega dohodka.
8. člen
Štipendije se podelijo na podlagi javnega razpisa v skladu s kadrovskimi potrebami na območju občine.
Vsebino razpisa določi na predlog župana odbor za družbene dejavnosti.
Razpis obsega:
a) stopnja strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok za vložitev prijave;
d) rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o rezultatih razpisa;
e) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.
9. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) potrdilo o vpisu v tekoči šolski letnik;
b) potrdilo o opravljenih izpitih (študent) oziroma potrdilo o učnem uspehu (dijak) v predhodnem šolskem letniku;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) potrdilo o premoženjskem stanju.
Zahtevano dokumentacijo je treba priložiti v 15 dneh po objavi razpisa.
10. člen
Pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja se določijo s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan.
11. člen
Kandidata izbere župan v skladu s tem pravilnikom na predlog odbora za družbene dejavnosti. Štipendija se podeli na podlagi sklepa občinskega sveta.
O podelitvi štipendije mora župan obvestiti vse prosilce.
12. člen
Štipendija se izplačuje mesečno in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec celotno obdobje rednega šolanja, pri študentu se upošteva tudi absolventski staž.
13. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti:
– dijak: potrdilo o vpisu v naslednji letnik in zadnje šolsko spričevalo;
– študent: potrdilo o vpisu v naslednji letnik in potrdilo o opravljenih izpitih.
14. člen
Štipendistu, ki ni v roku končal šolanja oziroma ni opravil pogojev za vpis v naslednji letnik, preneha pravica do štipendije. Štipendistu, ki mu je dovoljen ponoven vpis v isti letnik, štipendijsko razmerje v tem času miruje.
Štipendistu-študentu, ki je pogojno vpisan v letnik, štipendijsko razmerje miruje. Če do določenega roka ne pridobi pogoje za redni vpis v letnik, se mu štipendijsko razmerje prekine.
15. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije, če:
a) ne konča šolanja v predpisanih rokih, ki so določeni s posameznimi vzgojno-izobraževalnimi programi;
b) opusti šolanje;
c) je pridobil štipendijo na podlagi neresničnih podatkov;
č) je izključen iz šole.
16. člen
Štipendist mora vrniti izplačane zneske štipendije z zakonskimi obrestmi v primerih iz prejšnjega člena in v primeru, da se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju. Štipendije ni potrebno vrniti v primerih, ki jih presodi na predlog župana občinski svet.
17. člen
Štipendist mora povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
18. člen
V primerih vračanja štipendije iz 16. in 17. člena se lahko določi obročno vračanje štipendije v primeru materialne ogroženosti štipendista in njegove družine.
19. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitve o njegovih pravicah in obveznostih na župana.
Rok za ugovor je 8 dni od prejema pisnega obvestila.
Župan mora v 30 dneh obvestiti štipendista o svoji odločitvi, ki je dokončna.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-13-008/96
Kozje, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti