Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

895. Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIU-A)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

893. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

Odloki

894. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

896. Uredba o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
897. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
948. Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50-letnici ustanovitve Denarnega zavoda Slovenije

Sklepi

898. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Salzburgu
899. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu
949. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
950. Sklep o razglasitvi gozda s posebnim namenom

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

900. Odredba o pogojih za uvoz živilskih proizvodov v Republiko Slovenijo
901. Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev
902. Pravilnik o evidenci visokošolskih zavodov
903. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove
904. Pravilnik o vojaških diplomatskih predstavnikih
905. Navodilo o spremembah navodila o vojaški evidenci
906. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
907. Navodilo o dokumentu za dokazovanje ekološke sprejemljivosti vozil
908. Navodilo za izdajanje in prenašanje atestov o ustreznosti, ki se nanašajo na proizvode iz tujine, in o priznavanju poročil o preskusih, izdanih v tujini
909. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1994
910. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 15. 1. 1994 do 11. 3. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet
951. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije februarja 1994, višini bruto in neto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju december 1993-februar 1994, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju marec 1993-februar 1994 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji februar 1994 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju marec 1993-februar 1994

USTAVNO SODIŠČE

911. Odločba o razveljavitvi 8. in 9. člena zakona o civilnih invalidih vojne (Ul. l. RS, št. 56/92), kolikor v postopku za uveljavljanje statusa in pravic civilnega invalida vojne in pravic družinskih članov ne dopuščata vsem upravičencem dokazovanja po pravilih, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku

BANKA SLOVENIJE

952. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

912. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju december 1993-februar 1994
953. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka GZS za leto 1994

OBČINE

Brežice

915. Odredba o pašnem redu čebel v občini Brežice

Celje

916. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Celje za leto 1993
917. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1993
918. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju
919. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje pod št. 238/93
920. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem

Črnomelj

921. Sklep o poprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Črnomelj v letu 1994
922. Sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994
923. Pravilnik o kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje

Grosuplje

924. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in Družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
925. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem
926. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 10. 4. 1994 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mlačevo
927. Sklep o dopolnitvi Sklepa o razpisu referenduma za izvedbo samoprispevka na območju KS Krka

Idrija

928. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za obdobje od 1. 4. 1994 do 31. 5. 1994
929. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kamnik

930. Odredba o spremembah odredbe o prometnem režimu na cesti Kranjski rak-Kisovec in Dol
931. Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda

Kočevje

932. Statut občine Kočevje

Ljubljana

913. Sklep o revalorizaciji višine sredstev za nadomestitev oddanih kapacitet virov in primarnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju ljubljanskih občin
914. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina

Ljubljana-Center

933. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Center za leto 1993
934. Odlok o proračunu občine Ljubljana Center za leto 1994

Ljutomer

935. Pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Mozirje

936. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega plana občine Mozirje
937. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Ureditvenega načrta PLEST - POLJANCA" v Logarski dolini
938. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva v občini Mozirje

Postojna

939. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje

Radovljica

940. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica
941. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Kroparica, Črni potok in Špik
942. Odlok o spremembah odloka o komunalnih dejavnostih v občini Radovljica
943. Odlok o spremembi odloka o neprometnih znakih v naseljih občine Radovljica
944. Odlok o dopolnitvi odloka o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica
945. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Radovljica

Trebnje

946. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1993
947. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna občine Trebnje do sprejema proračuna za leto 1994
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti