Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

942. Odlok o spremembah odloka o komunalnih dejavnostih v občini Radovljica, stran 1315.

Na podlagi 3. in 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 10. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81), 3., 4. in 68. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. Člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o komunalnih dejavnostih v občini Radovljica
1. člen
V odloku o komunalnih dejavnostih v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83) se na koncu 3. člena doda 16. alinea, ki se glasi:
– zadeve posebnega družbenega pomena s področja materialne infrastrukture, ki se izvajajo v okviru gospodarskih dejavnosti.
2. člen
Za 4. členom odloka se doda nov 4. a člen, ki se glasi: Poleg komunalnih objektov in naprav, določenih v 4. členu tega odloka, se za zadeve posebnega družbenega pomena s področja materialne infrastrukture, ki se izvajajo "v okviru gospodarskih dejavnosti in je njihovo izvajanje pogoj za izvrševanje gospodarskih funkcij določenega dela gospodarstva v lokalni skupnosti štejejo tudi turistično športni in kulturni infrastrukturni objekti in naprave.
3. člen
Za novim 4. a členom se doda 4. b člen, ki se glasi: Podjetja, ki so vlagala sredstva v objekte in naprave, in ki s tem odlokom postanejo javna služba in so registrirana za opravljanje te dejavnosti, imajo pri podelitvi upravljalskih pravic in koncesij prednost.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/94
Radovljica, dne 23. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost