Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

897. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov, stran 1251.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1. člen
S to uredbo se določi kot ukrep določitve cen pridobitev soglasja k cenam novih učbenikov in drugih učnih sredstev, ki dopolnjujejo učbenike ali so njihov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: novih učbenikov).
Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji. soglasja k cenam novih učbenikov.
2. člen
Novi učbeniki so po tej uredbi tisti učbeniki, ki jih je s sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje in se na tržišču pojavljajo prvič.
3. člen
Soglasje iz prvega člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost založništva učbenikov, vložijo zahtevke za soglasje k cenam novih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. člen
Zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne, osebe;
– ime učbenika, delovnega zvezka ali drugega učnega gradiva;
– ime in priimek avtorja;
– število izvodov – naklada;
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani in avtorskih pol, število, celostranskih, polstranskih in malih ilustracij,...);
– navedba tiskarne;
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
• papir in drugi material,
• stroški tiska in grafičnih storitev,
• nabavna cena za založbo (fco založba),
• avtorski honorarji,
• stroški založnika (razčlenitev in kvalifikacija),
• lastna cena,
• rabati, marže,
• prometni davek,
• drobnoprodajna cena;
– datum izdaje učbenika;
– pogodbe s tiskarno, avtorske pogodbe in učbenik na vpogled.
6. člen
Če zahtevek ne vsebuje vseh podatkov iz 5. člena te uredbe, se šteje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj zahtevka ga je dolžan dopolniti v roku in na način, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
7. člen
Ta uredba začne veljati 28. aprila 1994.
Št. 620-07/93-2/9-8
Ljubljana, dne 14. aprila 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost