Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

940. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica, stran 1311.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86), odloka o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83, 10/86, 7/88) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91, 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela
ODLOK
o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove, varovalna območja in varstvene ukrepe za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode zajetja Voje in zajetja Bistrica pred onesnaženjem.
2. člen
Varstvena območja vodnega zajetja Voje in Bistrica zajemajo:
cona 0: oziroma neposredno zbirno območje z najstrožjim režimom zavarovanja
cona I: oziroma ožje zavarovano območje s strogim režimom zavarovanja.
cona II: oziroma ožje zavarovano območje s sanitarnim režimom zavarovanja
cona III: oziroma širše zavarovano območje z blagim režimom zavarovanja.
3. člen
Za vsak izjemen poseg v varstvenih pasovih, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti, količine in kakovosti vode vodnega zajetja Voje in zajetja Bistrica, si morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega organa po predhodnem vodnogospodarskem mnenju, soglasje sanitarne inšpekcije in upravljalca vodovoda.
Zajetje Voje
4. člen
Najožje varstveno območje cona 0 z najstrožjim režimom obsega najožje območje okrog zajetja Voje, kjer je možna neposredna, naključna ali namerna okužba pitne vode in se nahaja na naslednjih parcelah (z oznako v času sprejema odloka):
– 1509/1,2
– 1510/2
– 1511/1, 2
– 1512
– 1513
– 1528 k.o. Studor.
5. člen
Najožje zavarovano območje cona I s strogim režimom varovanja obsega območja naslednjih parcel:
– 1508/40; 1510/1; 1512 do 1521; 1524 do 1534; 1535/1, 2; 1536; 1584/1, 2, 3, 7; 1585; 1602; 1603; 1605; 1606; 1629/46 do 53; 1629/36; 1629/58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77; 1630/1 do 28; 1631/18, 67 do 78; 1631/15, 16; 1631/87, 98; 1697; 1699 do 1706; 1708/10, 11, 13, 14, 15, 16; k.o. Studor.
6. člen
Ožje varstveno območje cona II obsega okolico vodnega zajetja na parcelah:
– 1386; 1508/1 do 29; 1508/41, 44, 45, 46, 48; 1538 do 1543; 1544/1, 2; 1545; 1551 do 1561; 1562/1, 2; 1563 do 1567; 1568/1, 2; 1569 do 1571; 1572/1, 2; 1573/1, 2; 1574 do 1576; 1578, 1579; 1581; 1582; 1583; 1587 do 1592; 1610/1,. 2, 3; 1611/2; 1612/3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 1626/1 do 7; 1627; 1628; 1629/5 do 14, 16, 20 do 27, 29 do 35, 37 do 45, 54, do 57, 60, 61, 64, 78, 80 do 83, 85 do 90, 92, 93, 97, 99 do 103; 1707/1 do 4, 6, 7, 8, 9, 15; 1708/1 do 9, 12, 19, 21, 22, 23, 24;
– del 1711, 1712, 1713 k.o. Studor.
7. člen
Širše varstveno območje cona III obsega površine, ki mejijo na ožje varstveno področje in iz katerih bi si zaradi nehigienskega stanja lahko poslabšala kvaliteta vodnega vira. Sem spada padavinsko področje Uskovnica, Leskovec, dolina Voje in apneni masiv obrobja.
8. člen
Opredelitev vodozbirnega območja in meje varstvenih pasov vodnega zajetja Voje so grafično prikazane v kartografski prilogi v merilu 1: 5.000.
Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnem upravnem organu.
Zajetje Bistrica
9. člen
Najožje varstveno območje cona 0 z najstrožjim režimom obsega najožje območje okrog zajetja Bistrica, kjer je možna neposredna, naključna ali namerna okužba pitne vode in se nahaja na naslednjih parcelah (z oznako v času. sprejema odloka):
– 1429/378
– del 1423/143 k.o. Bohinjska Bistrica.
10. člen
Najožje zavarovano območje cona I s strogim režimom varovanja obsega območja naslednjih parcel:
– 1246/5;. 1248/2, 3; del 1249; 1249/2, 3; 1300 k.o.
– 1423/142, 143 k.o. Boh. Bistrica (območje Pezdajnice).
11. člen
Ožje varstveno območje cona II obsega okolico vodnega zajetja na parcelah:
– del 1251 k.o. Savica
– 1253 k.o. Savica
(območje Bukovske planine in v Vratih).
12. člen
Širše varstveno območje cona III obsega površine, ki mejijo na ožje varstveno področje in iz katerih bi si zaradi nehigienskega stanja lahko poslabšala kvaliteta vodnega vira. Sem spada padavinsko področje planine Poljane, Bukovske planine, Za Raskovcem, Rut, Črne gore in Črne prsti.
13. člen
Opredelitev vodozbirnega območja in meje varstvenih pasov vodnega zajetja Bistrica so grafično prikazane v kartografski prilogi v merilu 1: 5.000.
Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnem upravnem organu.
II. VARSTVENI UKREPI
14. člen
Varstveni ukrepi se upoštevajo tako, da ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za ožjega.
Najožje varstveno območje – cona 0 z najstrožjim režimom:
15. člen
Za neposredno zbirno območje velja najstrožji varstveni režim zavarovanja:.
– prepovedane so vse dejavnosti razen del, ki so potrebna za redne vzdrževanje in obratovanje vodnega vira,
– potrebna je zaščitna ograja tako, da je vstop dovoljen samo zaposlenim oziroma upravljalcu vodovoda,
– na neposrednem zbirnem območju je prepovedano bivanje ali prehod nepooblaščenim osebam.
Najožje varstveno območje – cona I s strogim režimom
16. člen
V najožje zavarovanem območju so prepovedane naslednje dejavnosti:
– gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili,
– paša živine,
– gradnja,
– izkop gramoza in kamnolomi,
– odlagališče odpadkov,
– ponikovalnice,
– tranzitni promet,
– izvajanje minerskih del,
– golosečnje in krčenje gozdov, razen sanitarne sečnje.
Dovoljene so adaptacije obstoječih objektov v primeru, da se izboljša obstoječe higienske razmere in ne poveča kapacitet.
Ožje varstveno območje – cona II
s strogim režimom in širše varstveno območje – cona III
17. člen
V ožjem varstvenem območju so prepovedano naslednje dejavnosti:
– uporaba biocidov in velikih količin organskega gnojila v kmetijstvu,
– prepovedana je uporaba mineralnih gnojil,
– gradnja skupnih čistilnih naprav za odpadno vodo in ponikovalnic,
– skladiščenje, predelava in pretakanje lahkotekočih naftnih derivatov in drugih nevarnih tekočin,
– novogradnje,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov,
– neurejeno odvzemanje gramoza,
– pri spravilu lesa se sme uporabljati tehnologija, ki čim manj poškoduje gozdna tla,
– za motorne žage se smejo uporabljati le bio olja. Dovoljene so adaptacije obstoječih objektov pod pogojem, da se izboljša obstoječe higienske razmere. Tranzitni promet je dopusten samo po ustrezno zaščitenih cestah.
18. člen
Upravljalec vodovoda je dolžan v roku enega leta označiti in zaščititi varstvena območja z opozorilnimi tablami in zaščitno ograjo v skladu s tem odlokom. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh.
Upravljalec vodovoda mora izdelati tudi sanacijski program za obstoječe objekte na območju varstvenih pasov. Stroške sanacije objektov, ki so bili zgrajeni pred izgradnjo zajetja plača občinski proračun, za objekte, ki so bili zgrajeni po tem datumu, plačajo stroške sanacije lastniki.
19. člen
Če bo z ukrepi iz 15., 16. in 17. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine na podlagi ocene zmanjšanja proizvodne zmogljivosti zemljišča, ki jo poda sodni izvedenec.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo, ki so s tem odlokom zaščiteni iz sredstev občinskega proračuna za komunalno infrastrukturo.
III. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo 5.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje, druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in krši določila iz 15., 16., 17. in 18. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcije Uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko Kranj, enota Radovljica: sanitarna, kmetijska, vodnogospodarska in urbanistična inšpekcija.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 355-2/94
Radovljica, dne 23. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dip. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost