Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

935. Pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada občine Ljutomer, stran 1306.

Na podlagi določil 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), 8. člena odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 20/93) ter 8. člena statuta stanovanjskega sklada občine Ljutomer, je upravni odbor stanovanjskega sklada občine Ljutomer na seji dne 13. 4. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o porabi sredstev stanovanjskega sklada občine Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Stanovanjski sklad občine Ljutomer (v nadaljevanju sklad) določa zlasti:
– namene, za katere se lahko uporabljajo sredstva sklada,
– kategorije upravičencev za dodelitev sredstev sklada,
– splošne in posebne pogoje, ki jih morajo upravičenci posamezne kategorije izpolnjevati,
– kriterije za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za dodelitev sredstev sklada.
II. NAMENI PORABE SREDSTEV SKLADA
2. člen
Sklad namenja sredstva za:
1. posojila z ugodno obrestno mero,
2. pomoči pri odplačevanju posojil,
3. zagotavljanje manjkajočih sredstev za izvedbo občinskega stanovanjskega programa.
1. Posojila z ugodno obrestno mero
3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere z vsakim razpisom določa upravni odbor.
4. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja,
– stanovanjsko gradnjo,
– prenovo, sanacijo, ali obsežnejša vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda na območju občine Ljutomer.
5. člen
Posojilo sklada lahko dobijo fizične osebe.
1.1. Posojila fizičnim osebam
6. člen
Fizične osebe so lahko uporabniki sredstev sklada, če so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Ljutomer. Delijo se v naslednje kategorije uporabnikov:
1. ki si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje;
2. ki jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
3. ki svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda;
4. ki so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z najemom posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo pa pogoje iz 1. in 2. točke tega pravilnika.
7. člen
Ob splošnih pogojih, navedenih v prejšnjem členu tega pravilnika upravni odbor v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki sredstev sklada iz prejšnjega člena tega pravilnika, kot na primer:
– socialno demografski položaj prosilca in njegove družine,
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastne udeležbe,
– kreditno sposobnost prosilca,
– drugo.
8. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 6. in 7. člena tega pravilnika zajemajo:
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,
– namembnost posojila, upoštevajoč občinski stanovanjski program.
Upravni odbor lahko za vsak razpis določi še druge kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– prosilci, ki bodo s pridobitvijo posojila, najpozneje v treh letih izpraznili občinsko stanovanje,
– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
– razširjene družine.
Upravni odbor lahko za vsak razpis določi še druge prednostne kategorije prosilcev.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo prosilec.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj tretjina delovne dobe. Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generacije ožjih družinskih članov prosilca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
9. člen
Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je lahko največ 30% vrednosti primernega stanovanja, upoštevajoč tudi dosedanje posojilo Stanovanjskega sklada občine Ljutomer.
Za izračun posojila bo pri novogradnji, nadomestni gradnji, nadzidavi, dozidali ter preureditvi podstrešja v stanovanje, za vrednost stanovanja upoštevana cena 1200 DEM/m2, pri nakupu novega stanovanja pa cena do 1600 DEM m2. Sredstva se obračunajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odobritve.
Kot primerno stanovanje se upošteva naslednja stanovanjska površina v m2.
-----------------------------------------------------------
Število ožjih družinskih članov    Primerna stanovanjska
v gospodinjski skupnost            površina v m2
-----------------------------------------------------------
1                            44
2                           52-63
3                           63-76
4                           69-85
5                          85-102
6                          98-110
7                          111-125
8                            133
-----------------------------------------------------------
za vsakega nadaljnjega ožjega družinskega člana se prizna 8 m2.
2. Pomoči pri odplačevanju posojil
10. člen
Za pomoč pri odplačevanju posojil se šteje:
1. nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji,
2. zmanjšanje posojila,
3. subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil. Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v eni izmed navedenih oblik ali večih hkrati.
11. člen
Pomoči pri odplačevanju posojil so lahko deležne fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. točke 6. člena tega pravilnika.
12. člen
Kot kriteriji za ocenjevanje vlog se smiselno uporabljajo določila 8. člena tega pravilnika.
3. Občinski stanovanjski program
13. člen
Upravni odbor občinskega stanovanjskega sklada lahko odloči, da se določena sredstva sklada namenijo za sofinanciranje projektov, določenih s stanovanjskim programom občine Ljutomer.
14. člen
Uporabniki sredstev iz prejšnjega člena so lahko javno pravne osebe in druge pravne osebe, ki bodo opredeljene kot nosilci izvedbe posameznih projektov določenih z občinskim stanovanjskim programom.
III. NAČIN DELITVE SREDSTEV SKLADA
15. člen
Sredstva sklada se za posojila in pomoči pri odplačevanju posojil delijo na podlagi razpisa, ki ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona, občinskega stanovanjskega programa in tega pravilnika sprejme upravni odbor.
Razpisi za posamezne kategorije uporabnikov in posamezne namene porabe sredstev sklada so praviloma ločeni.
Razpis se javno objavi.
16. člen
Sredstva sklada, s katerimi se zagotavljajo manjkajoča sredstva za izvedbo nalog določenih z občinskim stanovanjskim programom, se praviloma ne delijo na podlagi javnega razpisa. O delitvi teh sredstev odloča upravni odbor sklada.
Kadar upravni odbor odloči, da se sredstva za občinski stanovanjski program delijo na podlagi javnega razpisa, se za določanje prioritete smiselno uporabljajo določila naslednjih členov.
17. člen
Razpis iz 14. člena tega pravilnika praviloma vsebuje naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva sklada,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev sredstev sklada,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev sredstev sklada,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi in kje vlogo dobijo,
– najvišjo možno višino odobrenih sredstev posameznemu uporabniku,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– zavarovanje odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– zadnji dan za zbiranje vlog in potrdil,
– potrdila, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– drugo.
18. člen
Pooblaščene službe sklada sprotno proučijo utemeljenost dospelih vlog, zlasti pa če prosilci izpolnjujejo razpisane pogoje, in če so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Pooblaščene službe sklada preverjajo verodostojnost predloženih potrdil.
Pooblaščene službe sklada sprotno obvestijo prosilca o morebitni dopolnitvi nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v 8 dneh po obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne obravnavajo.
Popolne vloge pooblaščena služba sproti odstopa komisiji za porabo sredstev.
Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge, v 30 dneh po zaključku roka za vložitev vlog za odobritev posojila, obveščen po pošti s povratnico.
Če prosilec po dveh poizkusih pismene vročitve ne sprejme obvestila o rešitvi svoje vloge, se smatra, da je od vloge odstopil.
IV. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV SREDSTEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA
19. člen
Popolne vloge fizičnih oseb obravnava komisija za porabo sredstev, imenovana s strani Upravnega odbora Stanovanjskega sklada občine Ljutomer.
20. člen
Določanje prioritete poteka po večkriterijskem modelu ocenjevanja upravičenosti.
Težo posameznih kriterijev za fizične osebe (medsebojno vplivnost posameznih kriterijev, uteževanje kriterijev) iz 8. člena tega pravilnika na predlog odbora za porabo sredstev sprejme upravni odbor.
21. člen
Komisija za porabo sredstev z ocenjevanjem vlog po usmeritvah upravnega odbora določa prioritete pri dodelitvi sredstev.
Na podlagi oblikovanega prioritetnega vrstnega reda komisija sklepa o dodelitvi sredstev.
Pooblaščene službe sklada v roku, ki je določen z razpisom, obvestijo vse prosilce o odločitvi upravnega odbora.
22. člen
Če se posamezen prosilec ne strinja s sklepom komisije za porabo sredstev, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži na Upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Ljutomer.
Upravni odbor najkasneje v 30 dneh po prejemu odloči o pritožbi. Odločitev upravnega odbora je dokončna..
23. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec lahko posojilo zavaruje pri zavarovalnici, s poroki, s hipoteko ali na druge načine.
Dejanske stroške zavarovanja posojila krije posojilojemalec.
24. člen
Stroške priprave pogodb za odobrena sredstva pokrije uporabnik sredstev iz odobrenih sredstev v višini kot jo določi Upravni odbor Stanovanjskega sklada.
25. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko, ali da je ob vlogi za odobritev sredstev navajal neresnične podatke, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
Posojilojemalec lahko odsvoji kreditirano stanovanjsko enoto pred plačilom celotnega dolga samo s soglasjem Upravnega odbora Stanovanjskega sklada občine Ljutomer.
V. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 361-1/94
Ljutomer, dne 13. aprila 1994.
Predsednik
Upravnega odbora
Stanovanjskega sklada občine Ljutomer
Tomi Nemec l. r.

AAA Zlata odličnost