Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1994 z dne 28. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1994 z dne 28. 4. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

954. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke

Odloki

993. Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin
994. Odlok o razpisu referenduma za ustanovitev občin

Drugi akti

955. Obvezna razlaga 67. člena zakona o zadrugah
956. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
957. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

958. Uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih orgranih
959. Uredba o požarni taksi

Sklepi

960. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
961. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1994
962. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994 za uvoz določenega blaga
963. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

964. Pravilnik o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
965. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v drugem trimesečju leta 1994
966. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih prejemkov od pokojnin

USTAVNO SODIŠČE

967. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 113. člena Stanovanjskega zakona ni v nasprotju z Ustavo, kolikor se pod pojmom občina razume tudi posebna družbenopolitična skupnost - mesto, tako da je le-ta postala z dnem uveljavitve zakona lastnik družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s solidarnostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega gospodarstva

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

968. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1994
969. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
970. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
971. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
972. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
973. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
974. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Celje

978. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Gornja Radgona

979. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Gornja Radgona za leto 1993
980. Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1994
981. Sklep o odstopu s funkcije člana IS SO

Grosuplje

982. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mlačevo
983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Metnaj

Litija

984. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1993
985. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi

Ljubljana

975. Sklep o potrditvi cen
976. Sklep o cenah pogrebnih storitev
977. Sklep o potrditvi cen za uporabo javnih sanitarij

Metlika

986. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Metlika

Novo mesto

987. Sklep javnega podjetja komunala

Ribnica

988. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 1994

Slovenske Konjice

989. Sklep o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994
990. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994

Škofja Loka

991. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

992. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v mestni Krajevni skupnosti Rogaška Slatina
AAA Zlata odličnost