Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

995. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj
996. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj

Odloki

998. Odlok o soglasju k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1994

Drugi akti

997. Resolucija o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj
1055. Razpis volitev članov sodnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

999. Uredba o določitvi mejnih prehodov za obmejni promet in kmetijskih prehodnih mest, na katerih kontrolo prehajanja čez državno mejo opravljajo carinski organi
1056. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

1000. Sklep o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1001. Odredba o pogojih za oprostitev davka od osebnih prejemkov iz naslova medsebojne sosedske pomoči med kmečkimi gospodarstvi
1002. Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
1003. Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih
1004. Dogovor o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (separat socialnega sporazuma)
1005. Tarifna priloga k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994
1006. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
1057. Odredba o prepovedi uvoza in tranzita lesa iglavcev v lubju zaradi preprečevanja vnosa in širjenja podlubnikov
1058. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za april 1994

USTAVNO SODIŠČE

1007. Odločba o ugotovitvi, da določbe 6., 12., 27., 28. in 29. točke 3. člena ter 22. in 23. člena zakona o denacionalizaciji niso v nasprotju z ustavo
1008. Odločba o uporabi določb uredbe o vojaških sodiščih z dne 24. 5. 1994

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1009. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic
1010. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo dolžniških vrednostnih papirjev
1011. Sklep o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi
1012. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada
1013. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev

OBČINE

Celje

1015. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Kamnik

1016. Poročilo volilne komisije KS Komenda o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Komenda, ki je bil dne 10. aprila 1994
1017. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za ugotovitev stališča krajanov do predlaganih sprememb prostorskih sestavin družbenoplanske dokumentacije v zvezi s projektom golf igrišča na področju Krajevne skupnosti
1018. Sklep o spremembi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice v občini Kamnik

Kranj

1019. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R-322 (odsek Kokrica - Mlaka) in lokalne ceste L-3812 (odsek Kokrica - avtocesta)

Krško

1020. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1021. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v II. trimesečju leta 1994

Lenart

1022. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Cerkvenjak v kraj in Krajevno skupnost Sv. Anton v Slovenskih goricah

Lendava

1023. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Bistrica

Ljubljana

1014. Sklep o potrditvi cen

Logatec

1024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev naselja Hotedršica

Mozirje

1025. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Zazidalnega načrta stanovanjske cone TIČJEK" v Gornjem Gradu

Murska Sobota

1026. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina-naselje Ivanci

Novo mesto

1027. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Novo mesto za leto 1994
1028. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mirna Peč
1029. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bršljin - Novo mesto
1030. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Majde Šilc - Novo mesto
1031. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Žabja vas - Novo mesto
1032. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Center - Novo mesto
1033. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šmihel - Novo mesto
1034. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kandija-Grm - Novo mesto
1035. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gotna vas - Novo mesto
1036. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec - Novo mesto
1037. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Regrča vas - Novo mesto
1038. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Drska - Novo mesto
1039. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Mestne njive - Novo mesto

Radovljica

1040. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radovljica

Sevnica

1041. Sklep o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij za ustanovitev občin Boštanj, Sevnica in Tržišče-Šentjanž-Krmelj

Slovenj Gradec

1042. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenj Gradec za leto 1993 (Slovenj Gradec)
1043. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta zavoda Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1044. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtna cona - sprememb in dopolnitev ZN - industrijska cona - območje IMP - Kongrad Slovenske Konjice
1045. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Resnik

Šentjur pri Celju

1046. Sklep o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij občine Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1047. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Škofja Loka za leto 1993
1048. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1049. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1050. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

1051. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območja naselja Vinski vrh pri Slivnici

Tržič

1052. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kovor

Vrhnika

1053. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994, na območju občine Vrhnika
1054. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1993

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o pogojih za izvoz živilskih proizvodov v Republiko Slovenijo
2. Popravek poročila o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji
3. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda
AAA Zlata odličnost