Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

813. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika

USTAVNO SODIŠČE

815. Odločba o ugotovitvi, da določba drugega odstavka 2. člena zakona o dimnikarski službi in odlok o dimnikarski službi v občini Domžale nista v neskladju z ustavo

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

817. Ugotovitev o spremembi mandata poslanca

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

816. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v prvem trimesečju leta 1994

OBČINE

Brežice

821. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Celje

822. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovni objekt na parc. št. 630/1 in 630/2 k.o. Teharje
823. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju
824. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnice
825. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Grosuplje

826. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem
827. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
828. Sklep o razpisu referenduma za izvedbo samoprispevka na območju KS Krka

Jesenice

829. Odlok o ureditvenem načrtu za središče Smokuča
830. Dopolnitev programske zasnove za ureditveni načrt središča Smokuča
831. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice

Kamnik

832. Odlok o proračunu občine Kamnik za leto 1994
833. Odlok o pripojitvi naselja Duplica k naselju Kamnik
834. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
835. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
836. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice v občini Kamnik

Kočevje

837. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Kočevje

Kranj

838. Odlok o proračunu občine Kranj za leto 1994
839. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni v občini Kranj v letu 1994

Krško

840. Odlok o spremembah odloka o sekretariatu Skupščine občine Krško

Laško

841. Odlok o izvršitvi proračuna občine Laško za leto 1993
842. Odlok o prepovedi točenja alkoholnih pijač na območju občine Laško v določenem času
843. Odlok o spremembi območij nekaterih naselij v občini Laško
844. Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1
845. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Laško

Lenart

846. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart
847. Odlok o poslovanju na tržnicah ter prostorih za prodajo na premičnih stojnicah v občini Lenart

Lendava

848. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče, za naselje Nedelica

Litija

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1993)
850. Odlok o ureditvenem območju osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1/1 (del)

Ljubljana

818. Sklep o začasni določitvi obratovalnega časa
819. Sklep o objavi namere o vlaganju javnega kapitala v Komunalno podjetje Ljubljana
820. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Ljubljana Moste-Polje

852. Sklep o skladnosti Dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Kemične tovarne Moste v območju urejanja MP 1/1 - Zelena jama (MP 1 po GUP) z Regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah

Ljubljana-Bežigrad

851. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993

Ljutomer

853. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1993
854. Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 1994
855. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska graba, Podgradje-Rinčetova graba, Presika, Pristava in Stročja vas
856. Poročilo o izidu glasovanja referenduma dne 20.3.1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Stročja vas

Mozirje

857. Odlok o zagotavljanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva
858. Odlok o spremembi meje med naselji Logarska dolina, Podolševa in Solčava
859. Spremembe in dopolnitve odloka o začasnem funkcioniranju javne porabe v občini Mozirje v letu 1994
860. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila
861. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Mozirje

Murska Sobota

862. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Ivanci

Novo mesto

863. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
864. Odlok o zazidalnem načrtu za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu
865. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v obdobju januar - marec 1994
866. Sklep o ukinitvi dela javne poti (Novo mesto)
867. Sklep o ukinitvi dela javne poti (Novo mesto)
868. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
869. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje KS Bučna vas
870. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 27.3.1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Bučna vas

Postojna

871. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana (1986-1990) in dolgoročnega plana (1986-2000) občine Postojna

Radovljica

872. Odlok o proračunu občine Radovljica za leto 1994
873. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja o občini Radovljica
874. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljica
875. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994
876. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
877. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Glasbene šole Radovljica

Sevnica

878. Odlok o proračunu občine Sevnica za leto 1994
879. Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica za obdobje 1986-1990
880. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje 1986-2000

Šentjur pri Celju

883. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1993
884. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994
885. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Dramlje

Škofja Loka

886. Odlok o dopolnitvi odloka o varstvu virov pitne vode
887. Odlok o preimenovanju naselja Hrib pri Zmincu v naselje Sv. Petra Hrib

Šmarje pri Jelšah

881. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
882. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah

Vrhnika

888. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika

Žalec

889. Odlok o proračunu občine Žalec za leto 1994
890. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo
891. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v posodobitev centralne čistilne naprave Kasaze
892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ´Slivniško jezero´

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

33. Akt o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb o zračnem prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ
34. Akt o nasledstvu nekaterih mednarodnih pogodb, katerih članica je bila nekdanja SFRJ
35. Zakon o ratifikaciji Konvencije o spravi in arbitraži v okviru Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi s finančnim protokolom

Vlada Republike Slovenije

36. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kirgiško republiko glede vzpostavitve diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost