Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

938. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva v občini Mozirje, stran 1309.

Na podlagi 72. člena statuta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93), ter na podlagi drugega odstavka 3. člena in 9. člena odloka o zagotavljanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva (Uradni list RS, št. 20/94) je Izvršni svet SO Mozirje na 3. seji dne 7. 4. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva v občini Mozirje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje posojil iz sredstev občinskega proračuna in sredstev poslovnih bank za pospeševanje razvoja malega podjetništva v občini Mozirje. Sredstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine, iz sredstev od vrnjenih kreditov za odpiranje delovnih mest ter kreditov po odloku o zagotavljanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva in iz sredstev drugih pravnih oseb.
2. člen
Sredstva občinskega proračuna se vežejo pri banki in se uporabljajo za:
– kreditiranje obratnih sredstev;
– kreditiranje osnovnih sredstev;
– kreditiranje drugih razvojnih naložb;
– delno regresiranje obresti.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem ali dejavnostjo v občini Mozirje, in sicer:
a) obrtniki ali podjetniki posamezniki;
b) podjetja v zasebni lasti do 50 zaposlenih;
c) občani, ki so pri pristojnem občinskem organu ali registrskem sodišču vložili popolno vlogo za izdajo dovoljenja za registracijo dejavnosti kot podjetnik posameznik oziroma zasebno podjetje.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena pa se dodelijo sredstva le tistim prosilcem, ki jih bodo uporabili za pospeševanje razvoja malega podjetništva na območju občine Mozirje.
4. člen
Sredstva se bodo dodeljevala prednostno prosilcem, ki bodo z investicijskim programom dokazali:
– ustrezno gospodarnost oziroma učinkovitost naložbe ter v čim večji meri:
– odpirali nova delovna mesta;
– izkoriščali domače surovine;
– uvajali ekološko čisto tehnologijo. Prosilci morajo izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva banka.
5. člen
Izvršni svet SO Mozirje sprejme sklep o razpisu za. pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
6. člen
Sklep o razpisu za pridobivanje sredstev mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev;
– namene, za katere se sredstva lahko pridobijo;
– navedbo, kdo so lahko upravičenci za pridobitev sredstev in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati;
– rok za vložitev prošnje za dodelitev kredita;
– pogoji, pod katerimi bodo sredstva dodeljena;
– navedbo vsebine vloge;
– navedbo mesta za vložitev vloge.
7. člen
Vloga, s katero se upravičenci prijavijo na razpis, mora vsebovati:
1. potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnice oziroma izdano odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti podjetja oziroma samostojnega podjetnika;
2. investicijski program oziroma poslovni načrt, iz katerega mora biti poleg osnovnih podatkov o prosilcu razviden še:
– delež lastnih sredstev;
– donos in likvidnost projekta;
– čas vračila vloženih sredstev;
– ostali pričakovani ekonomski učinki;
– možnost novih zaposlitev.
3. druga dokazila glede na namen pridobitve sredstev (predračun za opremo, gradbeno dovoljenje). 4. opredelitev ostalih virov financiranja.
8. člen
Višina kredita lahko znaša maksimalno 50% predračunske vrednosti investicije in ne sme presegati 20% mase razpisanih sredstev.
9. člen
Doba vračanja kredita je 5 let z enoletnim moratorijem na pričetek odplačila kredita. Kredit se odplačuje v polletnih anuitetah, višino obrestne mere določi izvršni svet in banka posojilodajalec ob razpisu kredita.
10. člen
Vloge za pridobitev kredita morajo oddati prosilcu v razpisnem roku pri pristojnem upravnem organu za gospodarstvo občine Mozirje, ki opravlja strokovno-tehnična opravila za potrebe razpisa.
11. člen
Upravni organ pristojen za gospodarstvo preveri skladnost vlog z razpisom in nato vloge posreduje v obravnavo komisiji za dodeljevanje posojil.
12. člen
Komisijo za dodelitev posojil imenuje IS SO Mozirje. Komisija šteje pet članov in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik upravnega organa pristojnega za gospodarstvo;
– 1 predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice, ki ga imenuje IO obrtno-podjetniške zbornice;
– 1 predstavnik banke posojilodajalca;
– 2 predstavnika IS SO Mozirje.
13. člen
Komisija za dodelitev posojil izdela predlog sklepa o dodelitvi posojil, ki ga predhodno uskladi z banko posojilodajalca in na podlagi predloga s sklepom določi o dodelitvi sredstev. Izvršni svet mora o dodelitvi sredstev odločiti v 30 dneh od dneva zaključka razpisa.
Sklep o dodelitvi se posreduje vsem prosilcem v roku 10 dni po sprejemu.
14. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb prevzema banka v skladu s pogodbo sklenjeno med izvršnim svetom in banko.
V času trajanja kreditnega razmerja banka vsaj enkrat letno spremlja izvajanje in učinkovitost naložb in o tem obvesti izvršni svet.
15. člen
Kreditne pogodbe sklenjene med banko in prosilcem morajo poleg splošnih določb vsebovati še:
– obveznost kreditojemalca, da bo namensko porabil kredit;
– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe mogoče prenesti na ožjega družinskega člana oziroma partnerja;
– da je kreditojemalec dolžan banki poravnati nadomestilo za opravljene storitve v skladu s tarifo nadomestil za storitve banke.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva (obrti in podjetništva) v občini Mozirje (Uradni list RS, št. 64/93).
17. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-9/94-08
Mozirje, dne 7. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Jakob Presečnik, dipl. inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost