Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

934. Odlok o proračunu občine Ljubljana Center za leto 1994, stran 1305.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 53/92, 7/93 in 43/93) ter 38. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Skupščina občine Ljubljana Center ha 29. seji zbora združenega dela dne 30. marca 1994, na 30. seji zbora krajevnih skupnosti dne 30. marca 1994 in na 25. seji družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1994 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljubljana Center za leto 1994
1. člen
S proračunom občine Ljubljana Center za leto 1994 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Ljubljana Center.
2. člen
Skupni prihodki proračuna občine Ljubljana Center za leto 1994 znašajo 1.506,309.000 SIT in se razporedijo za:
                                   SIT
– odhodke za delo občinskih državnih organov        272,303.000
– transferje, dotacije, subvencije              9,906.700
– druge odhodke                      1.224,099.300
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje vse postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z enakim indeksom porasta cen na drobno in republiškim dogovorom o rasti sredstev za financiranje javne porabe.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Občina Ljubljana Center združuje del proračunskih prihodkov z ljubljanskimi občinami in mestom Ljubljana za financiranje skupnih nalog.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1994, zmanjšanih za odstopljene prihodke mestu, se izloči 0,1% v sredstva rezerv proračuna občine Ljubljana Center.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so v skladu s predpisi, dogovori oziroma sporazumi o njihovi uporabi.
Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene za leto 1994, če ni s posebnim aktom skupščine občine določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna obračunavajo amortizacijo do višine sredstev, ki jim je odobrena iz proračuna.
8. člen
Sredstva za delo se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, zmanjša zneske sredstev ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino in predlagati ukrepe.
10. člen
Izvršni svet sme, če nastanejo pri financiranju nalog nepričakovane težave, ali če se odloči za varčnejšo oziroma bolj smotrno porabo sredstev, spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet poročati skupščini.
Če se med letom ugotovi, da za posamezne namene razporejena sredstva ne bodo porabljena, izvršni svet prenese neporabljena sredstva v tekočo proračunsko rezervo.
11. člen
Za zakonito uporabo sredstev občinskega proračuna sta odgovorna predsednik izvršnega sveta – kot odredbodajalec in vodja službe za proračun in finance.
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti predračune in finančne načrte za leto 1994 ter zaključne račune za leto 1993.
13. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom določeno drugače.
14. člen
Prihodke, ki jih uporabniki ustvarijo po 13. členu, tega odloka, lahko uporabijo za namene iz 104. člena Zakona o sistemu državne uprave.
15. člen
O razporeditvi oziroma o uporabi nerazporejenih proračunskih prihodkov (tekoča proračunska rezerva), ki so namenjeni za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov, odloča izvršni svet.
16. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv:
– za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe do zneska 200.000 SIT,
– za namene iz 2. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe.
17. člen
Sekretariat za občo upravo – Služba za proračun in finance je pristojna, da:
– spremlja in preverja porabo sredstev pri uporabnikih ter po potrebi predlaga izvršnemu svetu sprejem ustreznih ukrepov,
– opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb pri uporabnikih,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov v smislu ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v skladu z določili Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1994,
– na podlagi sklepa izvršnega sveta dodeljuje organom sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se ga od 1. januarja 1994 dalje.
Št. 403-23/94
Ljubljana, dne 30. marca 1994.
Predsednica
Skupščine občine
Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.
  Prihodki in odhodki proračuna občine Ljubljana Center za leto 1994
---------------------------------------------------------------------------
Prihodki                                SIT
---------------------------------------------------------------------------
Republiška sredstva za izravnavo
med občinami                          332,787.000
Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb           672,900.000
Prihodki od davkov od prometa proizvodov
in storitev                           36,828.000
Prihodki od davkov od premoženja                 14,805.000
Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni          448,848.000
Drugi prihodki                           141.000
---------------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                        1.506,309.000
---------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Odhodki                                 SIT
---------------------------------------------------------------------------
Delo državnih organov                      272,303.000
Socialni transferji                        2,150.000
Dotacije na področju družbenih dejavnosti             4,606.700
Plačila na področju družbenih dejavnosti              800.000
Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu  2,350.000
Drugi odhodki                         1.223,765.700
Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                         333.600
---------------------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                        1.506,309.000
---------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost