Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

902. Pravilnik o evidenci visokošolskih zavodov, stran 1253.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o evidenci visokošolskih zavodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek in roki za ugotavljanje pogojev za začetek dela visokošolskih zavodov, vsebina in način vodenja evidence visokošolskih zavodov ter vpis in izbris iz te evidence.
2. člen
Visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni in registrirani za opravljanje visokošolske dejavnosti ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), se vpišejo v evidenco visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Visokošolski zavod se vpiše v evidenco na podlagi pisnega zahtevka ustanovitelja ali pristojnega organa visokošolskega zavoda, ki ga mora predložiti pred pričetkom dela.
Visokošolski zavod lahko začne izvajati študijski program, če je vpisan v evidenco najkasneje do objave razpisa za vpis.
II. VPIS V EVIDENCO
4. člen
Zahtevku za vpis v evidenco je potrebno priložiti:
– izpis iz sodnega registra,
– akt o ustanovitvi visokošolskega zavoda,
– mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda in uvedbi novih študijskih programov,
– dokazilo, da je študijski program sprejet v skladu z zakonom,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge pogoje po posebnih predpisih,
– druga potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. člen
Če zahtevek ni predložen v skladu s 4. členom tega pravilnika, se od predlagatelja zahteva, da ga v določenem roku dopolni.
Če predlagatelj v določenem roku zahtevka ne dopolni, se šteje, da zahtevek sploh ni bil vložen in se skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne predlagatelju.
6. člen
Visokošolski zavod se vpiše v evidenco, če izpolni z zakonom in tem pravilnikom določene pogoje za začetek dela oziroma za začetek izvajanja novega študijskega programa.
O vpisu v evidenco se najkasneje v tridesetih dneh od vložitve zahtevka izda odločba.
7. člen
Če visokošolski zavod, ki je vpisan v evidenco, spremeni ime, dejavnost ali ustanovitelja, mora zahtevati spremembo vpisa v tridesetih dneh po nastali spremembi in predložiti potrebna dokazila.
Če gre za uvedbo novega študijskega programa oziroma smeri študija, je zahtevku za vpis potrebno priložiti mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije o njegovi uvedbi.
III. IZBRIS IZ EVIDENCE
8. člen
Visokošolski zavod se izbriše iz evidence:
– če je izbrisan iz sodnega registra,
– če ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za opravljanje visokošolske dejavnosti,
– na zahtevo visokošolskega zavoda ali ustanovitelja,
– če spremeni dejavnost brez soglasja ustanovitelja.
9. člen
O izbrisu iz evidence se izda odločba.
IV. EVIDENCA
10. člen
Evidenca obsega razdelke za vodenje naslednjih podatkov:
– zaporedno številko vpisa v evidenco, številko in datum izdaje odločbe o vpisu,
– ime in sedež (naslov) visokošolskega zavoda,
– študijske programe, ki jih izvaja, ter študijsko področje in znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško disciplino, za katero je ustanovljen,
– datum sprejetja mnenja Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije,
– ime ustanovitelja ter številko in datum akta o ustanovitvi,
– datum začetka dela visokošolskega zavoda,
– datum in številko odločbe o izbrisu iz razvida,
– opombe.
11. člen
Pri evidenci se vodi zbirka dokazil in drugih listin, ki so v zvezi ž vpisom, spremembami in izbrisom iz evidence.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru, ki sta v skladu s 85. členom Zakona o visokem šolstvu nadaljevali z delom kot javna visokošolska zavoda, in njune članice, se morajo vpisati v evidenco v enem letu od sprejetja akta o preoblikovanju univerz.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, za področje visokega šolstva prenehajo veljati določbe Pravilnika o postopku verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu vpisa v razvid izobraževalnih organizacij (Uradni list SRS, št. 5/81).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-13/94
Ljubljana, dne 13. aprila 1994.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost