Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

904. Pravilnik o vojaških diplomatskih predstavnikih, stran 1264.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 37. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 15/91) v zvezi s sporazumom o imenovanju vojaških diplomatskih predstavnikov med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za zunanje zadeve, izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o vojaških diplomatskih predstavnikih
1. člen
Vojaški diplomatski predstavniki na obrambnem področju v sprejemni državi:
– zastopajo interese države, Ministrstva za obrambo in obrambnih sil Republike Slovenije;
– predstavljajo obrambne sile Republike Slovenije;
– pospešujejo in razvijajo sodelovanje z ministrstvom za obrambo in obrambnimi silami sprejemne države;
– spremljajo stanje in razvoj obrambnih sil sprejemne države ter njeno obrambno in varnostno politiko.
2. člen
Vojaški diplomatski predstavniki so vojaški atašeji, njihovi pomočniki in sekretarji. Za vojaške diplomatske predstavnike se imenujejo delavci Ministrstva za obrambo.
Delo vojaških diplomatskih predstavnikov se šteje za vojaško službo; delavci, ki to delo opravljajo pa za vojaške osebe.
3. člen
Vojaški atašeji in njihovi pomočniki imajo status diplomatov, sekretarji in drugo administrativno osebje pa status strokovno administrativnega osebja.
4. člen
Vojaški diplomatski predstavniki so organizacijsko podrejeni vodji diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Z njim usklajujejo svoje aktivnosti, pri čemer v njegovi odsotnosti ne morejo prevzeti nalog odpravnika poslov.
Vojaški atašeji so ne glede na prejšnji odstavek operativno, administrativno, finančno in komunikacijsko samostojni in odgovorni neposredno ministru za obrambo.
5. člen
Za delovna mesta vojaških atašejev se določi čin polkovnika, brigadirja in generalpodpolkovnika.
Za delovna mesta pomočnikov vojaških atašejev se določi čin majorja, podpolkovnika in polkovnika.
Za delovna mesta sekretarjev vojaških atašejev se določi čin stotnika in majorja.
Čine vojaških diplomatskih predstavnikov za diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v posamezni državi ali pri mednarodni organizaciji določi minister za obrambo praviloma po načelu recipročnosti.
6. člen
Delovna mesta vojaških sil diplomatskih predstavnikov se sistemizirajo kot del sistemizacije diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije.
7. člen
Za vojaške diplomatske predstavnike se lahko imenujejo osebe, ki poleg splošnih pogojev za diplomatsko službo, določenih v 39. členu zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91) in posebnih pogojev za poklicno delo v obrambnih silah Republike Slovenije izpolnjujejo še posebne pogoje:
– da imajo ustrezno vojaško usposobljenost;
– da uspešno opravijo program priprav za opravljanje dela vojaških diplomatskih predstavnikov.
Minister za obrambo lahko za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka imenuje komisijo.
8. člen
Vojaški diplomatski predstavniki se praviloma imenujejo za štiri leta.
Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša zaradi potreb službe ali utemeljenih osebnih razlogov.
Po vrnitvi v državo se vojaški diplomatski predstavniki razporedijo na delo, ki ustreza delu, ki so ga opravljali kot vojaško diplomatski predstavniki.
9. člen
Usmeritve za delo vojaških diplomatskih predstavnikov določa minister za obrambo ali delavec Ministrstva za obrambo, ki ga pooblasti.
Vojaški diplomatski predstavniki poročajo ministru za obrambo po potrebi in z mesečnimi ter letnimi poročili.
Ustna poročanja vojaških diplomatskih predstavnikov se praviloma organizirajo vsako trimesečje.
Kabinet ministra za obrambo skrbi za sprotno seznanjanje vojaških diplomatskih predstavnikov z aktivnostmi Ministrstva za obrambo, obrambnih sil Republike Slovenije ter drugimi informacijami potrebnimi za njihovo delo.
10. člen
Vojaškim diplomatskim predstavnikom pripadajo plača, drugi prejemki, nadomestila akontacije in krediti, določeni v uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/92), pri čemer pooblastila, ki jih uredba določa ministru za zunanje zadeve, izvršuje minister za obrambo.
Za vojaške diplomatske predstavnike se smiselno, ne glede na prejšnji odstavek, uporabljajo predpisi, ki urejajo pravice in dolžnosti uslužbencev v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.
11. člen
Zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških diplomatskih predstavnikov se izvaja praviloma v skladu s predpisi in prakso, ki v Ministrstvu za zunanje zadeve velja za diplomatske predstavnike na delu v tujini, in po predpisih sprejemnih držav.
Vojaški diplomatski predstavniki se v sprejemni državi lahko dodatno rizično zavarujejo.
Po vrnitvi vojaških diplomatskih predstavnikov v domovino zagotavlja Ministrstvo za obrambo zaposlitev njihovim zakoncem, če ne morejo najti druge zaposlitve.
12. člen
Vojaški diplomatski predstavniki v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije poslujejo s sredstvi, ki jih zagotavlja Ministrstvo za obrambo na posebnem računu. Finančno knjigovodsko poslovanje vojaški diplomatski predstavniki izvajajo na podlagi pravilnika o finančno materialnem poslovanju državno konzularnih predstavništev Ministrstva za zunanje zadeve z dne 10. 2. 1993.
Odpis sredstev in opreme vojaški diplomatski predstavniki izvajajo ne glede na prejšnji odstavek na podlagi predpisov o odpisu materialno tehničnih sredstev v Ministrstvu za obrambo.
Odredbodajalec za sredstva, s katerimi razpolagajo vojaški diplomatski predstavniki, je vojaški ataše, ki lahko pooblasti za to svojega pomočnika, izjemoma zaradi utemeljenih razlogov pa tudi drugega delavca v diplomatsko konzularnem predstavništvu.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se določajo z letnim finančnim načrtom Ministrstva za obrambo.
13. člen
Delovni prostori vojaških diplomatskih predstavnikov se praviloma zagotavljajo skupno s prostori diplomatsko konzularnih predstavništev v sprejemnih državah.
Opremljanje delovnih prostorov, zveze in tehnično varovanje prostorov ter zvez zagotavlja Ministrstvo za obrambo usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve.
14. člen
Stanovanja za vojaške diplomatske predstavnike v sprejemni državi, njihovo opremljanje in vzdrževanje zagotavlja Ministrstvo za obrambo v skladu z merili, ki jih določi minister za obrambo.
Minister za obrambo določi tudi merila za službeno opremo, oborožitev, prevozna in druga sredstva, potrebna za opravljanje dela vojaških diplomatskih predstavnikov.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-27/94
Ljubljana, dne 8. aprila 1994.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost