Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

931. Sklep o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda, stran 1297.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) je na podlagi odločitve krajanov na referendumu dne 10. 4. 1994 svet Krajevne skupnosti Komenda sprejel.
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda
1
Za Krajevno skupnost Komenda se uvede samoprispevek v denarju za izgradnjo večnamenske telovadnice -športne dvorane – prizidek k Osnovni šoli Komenda -Moste v Komendi.
2
Ocenjena vrednost investicije znaša 112 mio SIT, od tega bo s krajevnim samoprispevkom predvidoma zagotovljenih 32 mio SIT, preostali del pa bo svet KS zagotavljal iz drugih virov.
3
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, in sicer od 1. 5. 1994 do 30. 4. 1996.
4
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno prebivališče v Krajevni skupnosti Komenda po naslednjem:
– delavci od mesečne neto plače oziroma nadomestila plače ter plačil o pogodbah o delu – po stopnji 2,5%,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od mesečne bruto zavarovalne osnove – po stopnji 2,5%,
– upokojenci od mesečnih pokojnin – po stopnji 2,5%
– krajani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo -po stopnji 2,5% od povprečne, plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji v preteklem letu,
– krajani od posameznega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav – po stopnji 2,5%,
– krajani zaposleni v tujini – po stopnji 2,5% od povprečne plače v Sloveniji.
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pravic, od invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma praksi.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, pa ta ne presega ene polovice povprečne plače v gospodarstvu Slovenije za preteklo leto ter upokojenci, katerih pokojnine ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno dobo za tekoče leto.
5
Samoprispevek se plačuje na žiro račun Krajevne skupnosti Komenda številka: 50140-842-015-81275.
6
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
7
Obračun in odvajanje krajevnega samoprispevka pri izplačevalcih izvajajo računovodsko-finančne službe v podjetjih, SPIZ Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance, Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
8
O izvršitvi del iz prve točke tega sklepa je odgovoren Odbor Krajevne skupnosti Komenda za izgradnjo večnamenske telovadnice, ki izvaja tudi nadzor nad pobiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
9
Za pravilno in namensko uporabo sredstev zbranih iz krajevnega samoprispevka odgovarja Svet Krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na zborih krajanov.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Komenda, dne 14. aprila 1994.
Predsednik
sveta Krajevne
skupnosti Komenda
Roman Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost