Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

945. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Radovljica, stran 1316.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) in 163. člena statuta občine
Radovljica (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90, 23/91, 26/91, 31/93) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na 120. seji dne 21. marca 1994 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Radovljica
1. člen
Ta odredba ureja ukrepe za zatiranje in preprečevanje kužnih bolezni pri domačih in divjih živalih na območju občine Radovljica.
2. člen
Proti šumečemu prisadu je treba cepiti vsa goveda in ovce, ki bodo v letu 1994 na paši na planinah Jelovice. Cepljenje mora biti opravljeno dvajset dni pred odgonom na pašo.
3. člen
Splošno cepljenje psov proti steklini je treba opraviti od 1. 2. do 15. 4. 1994. Mlade pse je treba proti steklini cepiti takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Na stroške lastnika se mora opraviti vakcinacija proti steklini, tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva.
Peroralno vakcinacijo lisic je treba opraviti po programu, ki ga odredi Republiška veterinarska uprava. Območni veterinarski zavod in regionalne lovske organizacije pa ga izvedejo po programu in roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
– Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši, piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične jate fazanov v obratih individualnih proizvajalcev in v obratih zasebnih neorganiziranih rejcev, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost. Cepljenje je treba opraviti z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322/A-026/82 z dne 11. 3. 1982).
Vakcinacijo po tem členu opravijo veterinarski zavodi.
5. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo vsaj deset plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev. Cepljenje se opravi s sevom K – lapiniziranega virusa.
6. člen
Tuberkulinizirati je treba nadaljnjih 50% krav in brejih telic v občini Radovljica (10. splošna tuberkulinizacija). Tuberkulinizirati -je potrebno tudi osnovno govejo čredo posestev Poljče in Bled.
7. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno osnovne goveje črede organizacij in podjetij ter krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečnoprstanastim preizkusom. 20% plemenskih živali v osnovnih govejih čredah posestev Bled in Poljče s serološkim pregledom krvi pa po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.
8. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% vseh plemenskih živali v osnovnih čredah posestev Bled in Poljče.
9. člen
Na leptospirozo je treba preiskati 20% še nepregledanih plemenskih živali na posestvih Bled in Poljče.
10. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse žrebce plemenjake. Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ter opravi tudi pregled krvi.
11. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost, pršičavost je treba pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in plemenilnih postaj.
Vse preglede in preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, vzorce mrtvic je treba poslati do 31. 3. 1994, preiskave pa morajo biti izvršene do 30. 4. 1994.
Vsem članom in nečlanom čebelarskih društev se bo pregledalo vse čebelje družine na hudo gnilobo čebelje zalege, zaradi pojava te bolezni v sosednjih občinah.
12. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1994. Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate do 15. februarja 1994.
13. člen
Na gamsjo garjavost je treba pregledati 20% gamsov, odstreljenih v radovljiški občini. Veterinarski zavod pošlje na pregled kožo velikosti 10 x 20 cm, odvzete s prsnega predela. Pri gamsih, za katere se sumi, da so okužene z garjami, je treba vzeti del kože z roba spremenjenega mesta.
14. člen
Na stroške imetnika živali se mora opraviti vakcinacija plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni.
15. člen
Na stroške imetnikov matičnih jat, okrasnih in sobnih ptic terjate pasemskih golobov se mora serološko preiskati najmanj 10% ptic iz rej omenjenih jat na klamidozo.
16. člen
Vse ukrepe izvajanja členov odredbe opravi Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj. Serološke preglede in analize pa Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
17. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske je dolžan pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe (3. člen republiške odredbe) o tem obvestiti pristojno veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
18. člen
ŽVZG je dolžan voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskavah, o imenu in bivališču posestnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva, ter o rezultatu cepljenja in preiskav.
19. člen
ŽVZG mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati pristojno veterinarsko inšpekcijo.
20. člen
Stroški odrejenih ukrepov v smislu 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) se v skladu s 25. členom navedenega zakona v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali SO Radovljica.
21. člen
Kršitev ali neizpolnjevanje določb odredbe se kaznuje v skladu s kazenskimi določbami zakona o zdravstvenem varstvu živali.
22. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-2/94
Radovljica, dne 21. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman L. r.

AAA Zlata odličnost