Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1540. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1541. Ukaz o odpoklicu stalne predstavnice Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW)
1542. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1543. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
1544. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1545. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1546. Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

Odloki

1547. Odlok o razglasitvi Samostana Velesovo s cerkvijo Marijinega oznanjenja v Adergasu za kulturni spomenik državnega pomena
1548. Odlok o razglasitvi Dvorca Gutenbuchel s parkom v Ravnah pri Šoštanju za kulturni spomenik državnega pomena
1549. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

Sklepi

1550. Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

1551. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2
1552. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV
1553. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
1554. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
1555. Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev
1556. Odredba o vključitvi sektorja mleka v izvajanje promocije za obdobje 2023–2025
1557. Naznanilo o objavi povzetka informacij o priglašeni shemi pomoči Promocija in informiranje javnosti o shemah kakovosti za obdobje 2022–2023

USTAVNO SODIŠČE

1558. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

1559. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije
1560. Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma

SODNI SVET

1561. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1562. Pravilnik o registru zdravnikov
1563. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II
1564. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb
1565. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših navodilih za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij
1566. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1567. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola

OBČINE

Celje

1568. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja JZ SOCIO Celje v plačni razred

Gorenja vas-Poljane

1569. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Gornji Petrovci

1570. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Koper

1571. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2021
1572. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka
1573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
1574. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

1575. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021
1576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora
1577. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine
1578. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022

Odranci

1579. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2021
1580. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Odranci
1581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci

Rogaška Slatina

1582. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Straža

1583. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021
1584. Pravilnik o izvajanju projekta Prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža
1585. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v Občini Straža
1586. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Škofljica

1587. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2021
1588. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2022
1589. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitve obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Škofljica
1590. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

1591. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Štore
1592. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
1593. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti