Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1591. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Štore, stran 5162.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 19. seji dne 12. aprila 2022 sprejel
O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Štore 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Občina Štore s tem odlokom ureja:
– pogrebno in pokopališko dejavnost na območju Občine Štore,
– pokopališki red,
– najem in vzdrževanje grobov,
– nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter
– druga vsebinsko povezana področja.
Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata v skladu z načeli spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.
2. člen 
Pogrebna dejavnost po tem odloku obsega izvajanje 24-urne dežurne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
Določbe tega odloka imajo značaj pokopališkega reda, v kolikor urejajo obvezne sestavine pokopališkega reda skladno z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
A. 24-urna dežurna služba
3. člen 
24-urna dežurna služba (v nadaljnjem besedilu tudi dežurna služba) obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če področni zakon ne določa drugače. Prevoz pokojnika se izvede po zakonsko določenem postopku.
Izvajalec dežurne službe mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje za izvajanje dejavnosti in ravnati v skladu s tem pokopališkim redom in drugimi občinskimi predpisi.
Stroški dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. Cene za storitve dežurne službe se določijo upoštevajoč metodologijo, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Preostala pogrebna dejavnost se izvaja na trgu in ni predmet urejanja po tem odloku. Obseg tržne pogrebne dejavnosti se določi z zakonom in se izvaja skladno z zakonom in tem pokopališkim redom.
5. člen 
Dežurna služba po tem odloku se izvaja s podelitvijo koncesije.
B. Priprava in izvedba pokopa
6. člen 
Osnovni pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– minimalno pogrebno slovesnost in
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
7. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba. Če naročnika ni, prijavi pokop občina pod pogojem, da je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče na območju Občine Štore oziroma ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev.
Prijava pokopa se mora opraviti najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Prijava pokopa se opravi po postopku, ki ga določi upravljavec pokopališča, k prijavi pokopa pa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Lokacijo in termin pogrebne slovesnosti in pokopa določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
8. člen 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Vsakemu pokojniku morata biti zagotovljena dostojen pogreb in pogrebna slovesnost v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
9. člen 
Pogrebna slovesnost je javna, razen če ni drugače dogovorjeno. Udeleženci pogrebne slovesnosti morajo spoštovati načela spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.
10. člen 
Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško vežico izobesi obvestilo pred mrliško vežico, razen v primeru tihega pogreba v ožjem družinskem krogu, ko se javnosti o pogrebu ne obvešča.
Upravljavec v dogovoru z naročnikom pogreba v mrliški vežici ali poslovilni dvorani postavi žalno knjigo.
11. člen 
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko pristojna območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
Pokop se izvaja s krsto, žaro ali raztrosom pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
Pokop lahko izvaja le registrirani izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom. Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
12. člen 
Upravljavec pokopališča je dolžan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
Prva ureditev groba po pokopu obsega:
– zasutje grobne jame in ureditev groba na način, da se ne poškoduje sosednjih grobov ali pokopališke infrastrukture;
– odvoz odvečne zemlje;
– zasaditev izkopanih grmovnic;
– najkasneje v roku 10 dni (oziroma pozimi v 15 dneh) odvoz vencev in posušenega cvetja na deponijo, razen če je to z naročnikom drugače dogovorjeno.
Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba, ki lahko do končne ureditve na grob postavi začasno obeležje. Za dokončno ureditev groba je najemnik ali v njegovem imenu izvajalec del dolžan pridobiti pisno soglasje upravljavca. K vlogi za pridobitev soglasja je potrebno priložiti najemno pogodbo, morebitno pooblastilo najemnika izvajalcu ter skico idejne zasnove ureditve groba in postavitve nagrobnega obeležja. Upravljavec določi način opravljanja kamnoseških del pri ureditvi groba. Kamnoseška dela pri ureditvi groba se lahko opravljajo le od ponedeljka po petka v času obiska pokopališča, razen v času pogrebov, ko se kamnoseška ali druga vzdrževalna dela ne smejo opravljati. Dela izven predpisanega časa se lahko izvajajo le z izrecnim pisnim soglasjem upravljavca.
Upravljavec lahko najemniku ali izvajalcu del zaračuna stroške čiščenja, če izvajalec del takoj po končanih delih tega ne stori sam.
13. člen 
Pogrebno slovesnost in pokop pokojnika organizira in izvede izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebna slovesnost in pokop se opravita v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom.
Verski obred na pogrebni slovesnosti zagotovi naročnik pogreba.
14. člen 
Obred pogrebne slovesnosti in pokopa se izvaja kot:
1. javna pogrebna slovesnost pri mrliški vežici in obred pri grobnem prostoru z ožjimi svojci pokojnika,
2. tihi pogreb v ožjem družinskem krogu, ki se izvede na željo pokojnika ali naročnika pokopa brez obvestila javnosti,
3. anonimni pokop ali
4. raztros pepela.
Druge posebne svečanosti na pokopališčih (obletnice, proslave, obeležja ipd.) se opravljajo v dogovoru z upravljavcem, ki določi tudi pogoje za izvedbo tovrstnih dogodkov.
15. člen 
Pogrebna slovesnost in pokop se vodita po krajevno običajnem protokolu, katerega je izvajalec dolžan preveriti pri upravljavcu pokopališča in ga izvesti v skladu z načelom spoštovanja in pietete do pokojnega in njegovih svojcev. Izvedba pokopa v vojna grobišča se izvede skladno z zakonom s področja vojnih grobišč.
Če se pogrebne slovesnosti udeležijo predstavniki enot slovenske vojske, policije ali društva, se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za zastavonošo s slovensko zastavo oziroma tako, kot to določajo njihova pravila. Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, mora biti zagotovljena varnost skladno s predpisi, za kar je odgovoren vodja enote, način sodelovanja pri pogrebni slovesnosti pa se predhodno uskladi z izvajalcem pogrebne slovesnosti in upravljavcem pokopališča.
16. člen 
Obredi pogrebne slovesnosti na pokopališčih Kompole in Svetina se izvajajo med ponedeljkom in petkom med 11. in 17. uro, tihi pogrebi v ožjem družinskem krogu pa med 11. in 13. uro. V soboto, nedeljo in med državnimi prazniki se pogrebi ne opravljajo. Na izrecno željo naročnika pogreba se lahko obred pogrebne slovesnosti in pokopa opravi tudi izven določenih terminov, vendar le ob soglasju upravljavca.
17. člen 
Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika. Anonimni pokop brez pogrebne slovesnosti ter brez označbe imena in priimka se lahko opravi s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela na posebej za to določenem prostoru pokopališča.
18. člen 
Raztros pepela je mogoč le na tistih pokopališčih, kjer imajo za takšen način pokopa urejen poseben prostor, ki mora biti urejen skladno z zakonskimi zahtevami. Za pogrebno slovesnost in protokol pri raztrosu pepela se smiselno uporabljajo določila tega odloka.
Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa se pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča. Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Drugačen raztros pepela ni dovoljen.
19. člen 
Stroške izbranega izvajalca pogrebnih storitev in storitev 24-urne dežurne službe poravna naročnik pogreba. Če se pokop izvede v že obstoječi grob, mora naročnik pogreba predložiti tudi najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pogreb pokojnika v ta grob, razen če je pokojnik bil najemnik groba.
Če naročnika pogreba ni, mora stroške osnovnega pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati zakonsko določene višine. Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca pogrebne storitve.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
A. Pokopališča na območju Občine Štore
20. člen 
Na območju Občine Štore se pogrebna dejavnost izvaja na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Kompole,
– pokopališče Svetina.
Pokopališča so objekti komunalne infrastrukture v javni rabi.
21. člen 
Upravljavec pokopališč je Občina Štore.
22. člen 
Na vseh pokopališčih na območju Občine Štore je predpisana uporaba mrliške vežice. Pokojnik je lahko pred pokopom položen na določen kraj zunaj pokopališča samo izjemoma v primerih, ki jih določa zakon.
Krsto ali žaro se lahko položi v mrliško vežico na dan pogreba ali največ dan pred pogrebom vsaj do 13. ure.
Obiski pokojnika v mrliški vežici so:
– v primeru, da je položen v mrliško vežico na dan pokopa, od položitve v vežico do pokopa,
– v primeru, da pokojnik leži v mrliški vežici več dni, v obdobju od 1. aprila do vključno 30. septembra od 8.00 do 20.00, v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. marca pa od 8.00 do 19.00.
Čas obiskov umrlih v mrliški vežici mora biti napisan na vidnem mestu pred vhodom v mrliško vežico.
23. člen 
Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove in obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka. Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Na pokopališčih je pokop v obstoječe grobnice dovoljen le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom. Žare s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v obstoječih klasičnih grobovih in grobnicah. V enem žarnem grobu je lahko več žar.
Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika ni dovoljen. Prekop groba ali pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe. Grob se sme izjemoma odpreti skladno s predpisi in ob soglasju vseh pristojnih soglasodajalcev. V grobni prostor lahko ob upoštevanju predpostavk iz prejšnjega stavka posega samo upravljavec pokopališča.
B. Upravljanje pokopališč
24. člen 
Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– oddaja grobov v najem in
– vodenje evidenc in izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Upravljavec lahko posamezne storitve zagotavljanja urejenosti pokopališč in investicijskega vzdrževanja naroča pri zunanjih izvajalcih, pri čemer mora biti zagotovljena enakopravna obravnava le-teh upoštevajoč postopke in načela javnega naročanja.
25. člen 
Grobna polja se uredijo pred predvidenim začetkom pokopavanja.
Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, zasaditev dreves in grmovnic, sejanje trave ali položitev travne ruše. Drevesa ali grmovnice se lahko zasadijo tudi ob obstoječih grobovih ob soglasju upravljavca.
Upravljavec skladno z ureditvenim načrtom o ureditvi pokopališča in grobov določi zasaditev dreves in grmovnic na pokopališču. Obrezovanje in sekanje javnih nasadov na pokopališču je dovoljeno le s soglasjem pristojnega upravljavca. Upravljavec lahko izdela temelje za nagrobnik, skladno s sprejetim načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste in grobove.
C. Urejanje pokopališč
26. člen 
Urejanje pokopališč obsega:
– zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča,
– zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razdelitev pokopališč na pokopališke oddelke ter
– opustitev pokopališč.
27. člen 
Za vsako pokopališče upravljavec sprejme načrt razdelitve na pokopališke oddelke, s katerim se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih. Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
Na pokopališčih so lahko samo zvrsti grobov, ki jih predvideva zakonodaja.
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču določi upravljavec v skladu z načrtom razdelitve in pokopališke oddelke in grobove. Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, upravljavec pa lahko izdela bolj racionalen načrt razdelitve. Polja, vrste in grobovi se morajo urediti pred začetkom pokopavanja.
28. člen 
Izgradnja novega ali razširitev obstoječega pokopališča se izvajata skladno s sprejetimi prostorskimi akti.
29. člen 
Nagrobno obeležje se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališke oddelke in grobove posameznega pokopališča. Novi nagrobni spomeniki na enojnem ali družinskem grobu imajo lahko višino največ 90 cm, na žarnem grobu pa največ 80 cm.
30. člen 
Občina sprejme odločitev o opustitvi pokopališča po postopku skladno z zakonodajo, ki ureja pokopališko dejavnost. Opuščeno pokopališče se sme po izvedbi zahtevanih aktivnosti urediti za druge namene po poteku tridesetih let od zadnjega pokopa.
31. člen 
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, ki znaša za pokop s krsto deset let. Za pokop z žaro tako določena mirovalna doba ne velja.
IV. NAJEM IN VZDRŽEVANJE GROBOV 
32. člen 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati.
Prostor za grob se izroči v najem z najemno pogodbo, ki ureja zlasti:
– podatke o upravljavcu in najemniku,
– št. groba,
– velikost groba,
– trajanje najemnega razmerja,
– način in rok plačila najemnine,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
33. člen 
Za najem groba plačuje najemnik grobnino, ki predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Grobnina vključuje:
– stroške za urejenost pokopališča;
– stroške oddaje grobov v najem in
– stroške vodenja evidenc.
Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi Občinski svet Občine Štore.
Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Če želi najemnik groba odstopiti od pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
34. člen 
Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem pisnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Šteje se, da grob ni vzdrževan v skladu s pokopališkim redom, kadar nagrobno obeležje ogroža varnost ljudi oziroma je tako zanemarjeno, da kvari estetski videz pokopališča.
Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema najkasneje v roku petnajst dni po datumu prekinitve na lastne stroške odstraniti vso nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. V času od odstranitve nagrobnih obeležij do poteka mirovalne dobe skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča. Sredstva za kritje tovrstnega vzdrževanja se črpajo iz naslova grobnin.
35. člen 
Obisk pokopališč je dovoljen poleti v času od 6.00 do 22.00, v zimskem času pa od 7.00 do 18.00. V času praznika dneva spomina na mrtve ta čas ni omejen.
Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do pokojnikov, in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
36. člen 
Na pokopališču ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven mest, ki so za to določena,
– odlaganje odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge opreme,
– vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, motornim vozilom in podobnimi vozili,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenicah in drugih funkcionalnih površinah,
– vodenje živali,
– poškodovanje grobov, kostnic, mrliške vežice, ograj in drugih naprav ter infrastrukture,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču,
– v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti.
Na pokopališču mora biti zagotovljeno dovolj urejenih zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.
Na določena mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču in ob njem, ni dovoljeno odlagati odpadke iz naselja ob pokopališču in drugod.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da se odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema na pokopališču, odredi z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja.
37. člen 
Upravljavec je dolžan:
– skrbeti za red in snago v mrliški vežici in na pokopališču,
– voditi oziroma pristojnemu upravljavcu sporočati podatke za ažuriranje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidence najemnikov grobov ter katastra komunalnih naprav na pokopališču,
– opravljati naloge v zvezi z najemnini pogodbami za grobove,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove,
– redno odstranjevati odpadke iz pokopališča,
– izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– izvajati zimsko službo, redno čistiti sneg in posipavati proti poledici vse asfaltirane poti oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
– opravljati druge naloge in opravila v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka.
Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi pristojni župnijski urad.
38. člen 
Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v tem in drugih občinskih predpisih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva ter ostalih predpisov, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, kajenje v mrliški vežici in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov, izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njihovo shranjevanje na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov v kontejnerje ali koše za smeti in
– vsakršno drugo neprimerno obnašanje, aktivnosti ter opustitve, ki so v nasprotju z načeli spoštovanja in pietete do pokojnih in njihovih svojcev.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
39. člen 
Občinska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju celotne občine ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov. Občinska inšpekcija izreka sankcije za prekrške ali opozorila v mejah in obsegu, določenim v zakonu in s tem odlokom.
Pristojnosti inšpektorata, pristojnega za trg, in ministrstva ureja zakon.
40. člen 
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ne spoštuje določil prvega odstavka 36. člena (razen druge in šeste alineje) ali drugega odstavka 38. člena tega odloka.
Z globo 150,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ne spoštuje določbe šeste alineje 36. člena tega odloka, poleg tega pa je dolžan povrniti vso škodo.
Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi z opravljanjem kamnoseške dejavnosti v nasprotju z določbo tretjega odstavka 12. člena ali če ne spoštuje določbe druge alineje 36. člena tega odloka. Z globo 150,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega stavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 26/96).
42. člen 
Občinski svet Občine Štore v sodelovanju in po predlogu posameznih upravljavcev pokopališč sprejme sklep o višini grobnin in cenik uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, lahko pa sprejme tudi sklep o določitvi pogrebnih pristojbin.
43. člen 
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določbe zakonodaje s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
44. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022- 1
Štore, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti