Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. PKO-412-P/22 Ob-2299/22, Stran 1427
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije, objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnin z ID znakom: del stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-6, 2594-66-12, 2594-66-13, 2594-66-17, 2594-66-39, 2594-66-40, 2594-66-41 (Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran – Enota 5)
Javna dražba je objavljena na spletni strani https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani lahko prevzamejo celotno dokumentacijo razpisane javne dražbe (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi s postopkom javne dražbe pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si in nives.rener@sb-izola.si, s pripisom Javna dražba za prodajo nepremičnin – Enota 5, do najkasneje (vključno) 26. 5. 2022. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola – upravljavec nepremičnine.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe so deli stavbe 2594-66, ki se prodajajo izključno kot celota (v nadaljevanju: Enota 5) in jo sestavljajo naslednje nepremičnine:
– del stavbe 4 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-4, stanovanje v pritličju (2. etaža), v izmeri 77,2 m2,
– del stavbe 5 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-5, stanovanje v pritličju (2. etaža), v izmeri 67,1 m2,
– del stavbe 6 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-6, skupni komunikacijski prostor (2. etaža), v izmeri 27,4 m2,
– del stavbe 12 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-12, skupni komunikacijski prostor (2. in 4. etaža), v izmeri 19,9 m2,
– del stavbe 13 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-13, stanovanje v medetaži (3. etaža), v izmeri 54,3 m2,
– del stavbe 17 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-17, skupni komunikacijski prostor (4. etaža), v izmeri 115,4 m2,
– del stavbe 39 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-39, nedokončan nestanovanjski del stavbe (3. etaža), v izmeri 550,7 m2,
– del stavbe 40 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-40, nedokončan nestanovanjski del stavbe (3. etaža), v izmeri 32,5 m2,
– del stavbe 41 v stavbi 66 katastrska občina 2594 Ankaran, ID znak: del stavbe 2594-66-41, stanovanje v 3. etaži, v izmeri 29,3 m2,
vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Jadranska cesta 11, Ankaran, z identifikacijsko številko stavbe 2594-66, stoječe na parceli 284/3 k.o. 2594 Ankaran.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66 pripada solastninska pravica na splošnih skupnih delih stavbe 2594-66 v nedoločenem deležu.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66-4 in 2594-66-5 pripada solastninska pravica na posebnem skupnem delu stavbe 2594-66-6 – skupni komunikacijski prostor v pritličju (2. etaža), v izmeri 27,4 m2, v nedoločenem deležu.
Vsakokratnim lastnikom delov stavbe 2594-66-39, 2594-66-40 in 2594-66-41 pripada solastninska pravica na posebnem skupnem delu stavbe 2594-66-12 – skupni komunikacijski prostor v pritličju (2. etaža), v izmeri 19,9 m2, v nedoločenem deležu.
Vsakokratnemu lastniku dela stavbe 2594-66-39, pripada lastninska pravica na posebnem skupnem delu stavbe 2594-66-17 – skupni komunikacijski prostor v 4. etaži, v izmeri 115,4 m2, do celote.
V naravi poteka dostop do delov stavbe 2594-66-39 in 2594-66-17 po posebnem skupnem delu stavbe 2594-66-7, ki v naravi predstavlja vhodni prostor in povezovalno stopnišče, kar pa ni zemljiškoknjižno urejeno.
Enoto 5 sestavljajo posamezni deli stavbe 4, 5, 13, 39, 40 in 41 ter skupni prostori (posebni skupni deli) 6, 12 in 17. Skupna površina vseh navedenih delov je v katastru stavb pri GURS vpisana kot skupno 973,8 m2.
Deli stavbe 2594-66-4, 2594-66-5 in 2594-66-6 predstavljajo zaključeno celoto z ločenim vhodom, v pritličju (2. etaži) severnega dela stavbe z dvema stanovanjskima enotama in sredinskim hodnikom. Stanje stanovanja del stavbe 4 (površine 77,2 m2) je zelo povprečno, ogrevanje je z invertersko klimatsko napravo, topla sanitarna voda je iz električnega bojlerja. Stanovanje je zasedeno z uporabnikom.
Del stavbe 5 (površine 67,1 m2) je evidentiran kot stanovanje, po dejanskem stanju pa prostori niso primerni za samostojno stanovanjsko rabo, saj nima sanitarnih prostorov.
Del stavbe 6 (površine 27,4 m2) predstavlja hodnik.
Dela stavbe 2594-66-13 in 2594-66-41 predstavljata v naravi stanovanje v 3. etaži. Stanovanje je dostopno po ločenih zunanjih stopnicah in obsega dva dela stavbe, skupne površine 83,6 m2. Del stavbe 13 je bil prenovljen leta 1997, zunanje stavbo pohištvo je starejše, povprečno vzdrževano. Stanovanje je klimatizirano, ogrevanje je z litoželezno pečjo na drva, topla sanitarna voda je iz električnega bojlerja. Stanovanje ima odštevalni števec za elektriko. Stanovanje je zasedeno z uporabnikom.
Del stavbe 2594-66-40 (površine 32,5 m2) je bil nekoč arhiv. Del stavbe je nebivalen in neuporaben.
Del stavbe 2594-66-39 (površine 550,7 m2) obsega:
– kletne prostore v 1. etaži, katerih stanje je slabo do povprečno,
– pomožne prostore v 2. etaži – delavnica in garaža,
– 17 enako velikih sob, s souporabo dela 17, ki predstavlja skupni hodnik in skupno kopalnico, sanitarije in kuhinjo. Bivalni sta le dve sobi in skupna kopalnica, hodnik je v solidnem stanju, ostali prostori in sobe so v slabem stanju. Dve sobi in kopalnica so zasedeni z uporabnikom.
Razmerja med lastnikom oziroma upravljavcem nepremičnin in uporabniki delov stavbe 4, 13, 41 in 39 ni pravno formalno urejeno. Prodajalec bo uporabnike obvestil o uspešnosti javne dražbe in o datumu primopredaj nepremičnin, za nadaljnje urejanje razmerij z uporabniki, pa bo pristojen novi kupec.
Stavba je bila zgrajena leta 1910, ima katastrski vpis in evidentiranih 5 etaž ter 15 delov stavbe (od tega 4 komunikacijskih prostorov), stoji na parceli 2594-284/3, ki v celoti predstavlja zemljišče pod stavbo in splošni skupni del stavbe 2594-66. Stavba nima določenega pripadajočega zemljišča. Dostop in dovoz do stavbe poteka preko parcele 843/2 k.o. Ankaran, ki je v lasti Republike Slovenije, pravno formalno pa stavba nima urejenega dostopa in dovoza.
Splošno stanje stavbe je zelo slabo, razen severnega dela, v katerem so stanovanjske enote v lasti fizičnih oseb. Večina zunanjega in notranjega stavbnega pohištva je dotrajana in potrebna zamenjave. Stavba ima več vhodov, pri čemer je glavni vhod v stanovanjski del z vzhodne strani. Stavba je priključena na vodovodno, električno, telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje, nima enotnega sistema ogrevanja. Posamezne stanovanjske enote se ogrevajo ločeno, nestanovanjski deli so brez ogrevanja. Posamezne stanovanjske enote v stavbi imajo ločene (odštevalne) števce za elektriko. Priključek na električno omrežje je začasen, preko obstoječega voda SB Izola, ki bo na podlagi poziva Elektro Primorske – Obnova dotrajanega električnega priključka, št. 04567 z dne 22. 7. 2019, ob predaji nepremičnine kupcu ukinjen. Kupec bo moral sam poskrbeti za ureditev novega električnega priključka za Enoto 5.
Iz potrdila o namenski rabi št. 35012-0098/2019(2) z dne 19. 9. 2019 Občine Ankaran izhaja, da se zemljiška parcela 2594-276 nahaja v varovanem območju kulturne dediščine.
Za nepremičnine dele stavbe 4, 5, 6, 12, 13, 17, 39, 40, 41 v stavbi 65 k.o. 2594 Ankaran je bila izdelana energetska izkaznica, ki je javno objavljena v registru stavb pri GURS. Energetski kazalniki so razvidni iz energetske izkaznice. Glede na leto izgradnje stavbe se lahko domneva, da ima stavba na podlagi 197. člena ZGO-1 v povezavi s 118. členom GZ pridobljeno uporabno dovoljenje, ki se izda na zahtevo strank.
Nepremičnine deli stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-6, 2594-66-12, 2594-66-13, 2594-66-17, 2594-66-39, 2594-66-40 in 2594-66-41 so bremen proste. Kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin del stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-13, 2594-66-39, 2594-66-40 in 2594-66-41 je v zemljiški knjigi vpisan upravljavec Splošna bolnišnica Izola do celote.
3. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost znaša za celotno Enoto 5 (dele stavbe 2594-66-4, 2594-66-5, 2594-66-6, 2594-66-12, 2594-66-13, 2594-66-17, 2594-66-39, 2594-66-40 in 2594-66-41) skupaj 397.440,00 EUR.
Na izklicano ceno najugodnejši dražitelj plača še 2 % davek na promet z nepremičninami ter nosi vse stroške, ki nastanejo državi ali upravljavcu v zvezi s tem postopkom prodaje nepremičnega premoženja po metodi javne dražbe (cca stroški 9.500,00 EUR; točen znesek stroškov bo znan ob končnem obračunu stroškov, tj. ob sklenitvi prodajne pogodbe).
Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR.
4. Varščina
Varščina znaša 39.744,00 EUR.
Varščina mora biti vplačana najkasneje do 30. 5. 2022 na transakcijski računu Splošne bolnišnice Izola, št. SI56 0110 0603 0277 118, sklic 200003-5, odprt pri Upravi RS za javna plačila, z navedbo namena nakazila: »Javna dražba za nepremičnine Enota 5«.
Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po zaključeni javni dražbi. Enako velja, če se javna dražba zaradi ustavitve postopka ne opravi.
Če izklicana vrednost ni dosežena, se postopek javne dražbe zaključi kot neuspešen.
Upravljavec zadrži varščino:
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
– če se dražitelj udeleži javne dražbe, vendar ne pristopi k dražbi (ne želi kupiti nepremičnine, niti po izklicni ceni),
– če dražitelj v roku ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
5. Komisija, cenilec in izjava skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1
Postopek javne dražbe bo izvedla komisija v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednica
– Marko Markežič – član
– Veronika Kruljac – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil ARKADA RE, Borut Bartol s.p. – Borut Bartol, univ. dipl. ing. str., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu Republike Slovenije.
Dražitelji morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.
6. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Nepremičnine se prodajajo po metodi javne dražbe.
Pred sklenitvijo pravnega posla bo moral organizator javne dražbe pridobiti še soglasje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Izola ter soglasje pristojnega ministrstva za sklenitev pravnega posla na podlagi izvedene javne dražbe.
Z najugodnejšim dražiteljem (dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno), se sklene pogodba v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni. V kolikor pogodba ni sklenjena niti v podaljšanem roku, se varščina zadrži.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, vpisi v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzame obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun upravljavca Splošne bolnišnice Izola in s sklicem, ki bo naveden v pogodbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Upravljavec bo v petih delovnih dneh po prejemu nakazila preostanka kupnine, nakazal celotno kupnino na posebni račun Ministrstva za zdravje, ki bo naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot odškodnina.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
8. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v prostorih Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, 6310 Izola, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer dne 3. 6. 2022, s pričetkom ob 10. uri.
Če se javna dražba, zaradi izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, ne bo mogla izvesti, bo organizator postopek ustavil in o tem pravočasno obvestil morebitne prijavitelje.
9. Predkupna pravica: glede nepremičnin, ki so predmet javne dražbe, ne obstaja predkupna pravica.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
– imajo plačane vse davke in prispevke in
– v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR.
Pri javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 50. člena ZSPDSLS-1.
Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili s priporočeno pošto oziroma dokumentacijo dostavijo osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Javna dražba Enota 5 – Ne odpiraj«, najkasneje do dne 31. 5. 2022 do 10. ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelja zastopa pooblaščenec,
– dokazilo o vplačani varščini,
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – za fizične osebe in s.p.-je,
– potrdilo FURS iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in druge prispevke, določene z zakonom, ki ni starejše od 15 dni od dneva objave javne dražbe (za fizične osebe, s.p. in pravne osebe) ter
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (za pravne osebe).
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.
Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe.
Ob pristopu na javno dražbo morajo dražitelji oziroma tretje osebe predložiti veljaven osebni dokument, na podlagi katerega jih je mogoče identificirati.
Če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji za izvedbo javne dražbe predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
11. Ogled in kontaktna oseba za podrobnejša pojasnila
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Nives Rener, univ. dipl. ekon., tel. 05/660-68-98, e-pošta: nives.rener@sb-izola.si.
Ogled predmeta prodaje bo organiziran izključno dne 25. 5. 2022 od 10. do 12. ure na kraju samem. Interesenti se morajo na ogled obvezno predhodno prijaviti na zgoraj navedeni kontakt, vsaj en delovni dan pred datumom ogleda. V primeru, da organizator ne bo prejel prijav za ogled, slednji ne bo izveden. Fotografiranje na ogledu ni dovoljeno.
12. Opozorilo: organizator, ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca pooblasti, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka, vrnejo vplačane varščine brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti