Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Št. 122-71/2022-2 Ob-2288/22, Stran 1425
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 122-71/2022-1 z dne 6. 5. 2022, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programa integrirane celostne oskrbe za starejše v Mestni občini Koper za leto 2022 
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programa integrirane celostne oskrbe za starejše v letu 2022.
Program, ki je predmet razpisa, nudi osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil v domačem okolju.
Program nudi integrirano oskrbo starejših od 65 let v domačem okolju, ki jo bodo izvajali tehniki zdravstvene nege, diplomirani fizioterapevti ter diplomirana medicinska sestra. Z izvajanjem programa se bodo dopolnjevale že obstoječe socialno varstvene storitve in programi za starejše v Mestni občini Koper.
III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programa integrirane celostne oskrbe se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot javni zavod in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje (zaposlujejo najmanj 2 tehnika zdravstvene nege, 2 diplomirana fizioterapevta in 1 diplomirano medicinsko sestro) ter ustrezno tehnično opremo za izvajanje programa;
5. imajo pregledno, jasno in natančno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opredeljeni.
2. Usposobljenost prijavitelja za izvedbo programa:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju integrirane celostne oskrbe starejših;
– program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje ter ustrezno tehnično opremo za izvajanje programa.
3. Finančna konstrukcija programa
– program ima pregledno, jasno in natančno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev in delež sredstev iz drugih virov.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.
Za izvedbo programa bo izbran izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opredeljenimi merili za dodelitev sredstev.
Če dva ali več prijavljenih programov dosežejo enako število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovrstnih programov in upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov oziroma projektov odločila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programa integrirane celostne oskrbe za starejše v Mestni občini Koper v letu 2022 je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer največ do 80.000,00 EUR.
VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za program, izveden v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih obveznih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Obrazec prijave – Podatki o prijavitelju programa ni predmet dopolnitve.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 27. maja 2022 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programa integrirane celostne oskrbe za starejše v Mestni občini Koper za leto 2022, št. 122-71/2022«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
IX. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 3. 6. 2022.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranem in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2022, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-247.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti