Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1574. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5141.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2022
Koper, dne 3. maja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. aprila 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 5579/3, 5579/5, 5579/6, 5579/8 in 5579/9, vse k.o. 2604 Bertoki, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedenim nepremičninam se odvzame status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2022
Koper, dne 14. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O    L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-5/2022
Capodistria, 3 maggio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Sigla: ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla ZIUOOPE), dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 61/2017, 175/20, 199/21 – Sigla: ZUreP-3 e 20/22 – Sentenza CC), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 14 aprile 2022, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle pp.cc. 5579/3, 5579/5, 5579/6, 5579/8 e 5579/9, c.c. 2604 Bertocchi.
II 
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
N. 478-5/2022
Capodistria, 14 aprile 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti