Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

1583. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021, stran 5153.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. ter 96. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je občinski svet na 23. seji dne 14. 4. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Straža za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2021.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
4.961.141 EUR
II.
Skupaj odhodki
4.442.440 EUR
III.
Proračunski presežek
518.702 EUR
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0 EUR
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0 EUR
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
0 EUR
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
0 EUR
VIII.
Odplačilo dolga 
80.297 EUR
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
438.405 EUR
X.
Neto zadolževanje
–80.297 EUR
XI.
Neto financiranje 
–518.702 EUR
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
120.417 EUR
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-3/2022
Straža, dne 14. aprila 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti